Vil undersøke væskebalansen med nyutviklet sensor

Sykehuset Levanger går i samarbeid med Trondheims-bedriften Mode Sensors for å teste ut et nyutviklet sensorplaster. Det skal måle pasientenes endring i væskebalanse, og hindre både dehydrering og overhydrering.
Overlege Solfrid Romundstad og avdelingssykepleier Mathias Fossland står ved en dialysemaskin. Foto.

Avdelingssykepleier Mathias Fossland og overlege Solfrid Romundstad skal teste det nye sensorplasterets presisjon mot avdelingens avanserte målingsinstrumenter. Foto: HNT

Sensoren, som har fått navnet «Mode Vivo», legges i kontakt med pasientens hud ved hjelp av et plaster på ryggen.

Derifra sender sensoren svake, elektriske strømmer (bioimpedans) gjennom kroppen som måler pasientens salt- og elektrolyttsammensetning.

Denne informasjonen bruker sensoren til å beregne væskebalansen i kroppen.

Sensor-prosjektet er et samarbeid mellom Mode Sensors og flere samarbeidskommuner i Norge og Danmark, og kombinerer væskemålingene med en skybasert data-analyse, kunstig intelligens og maskinlæring.

Målgruppen for Mode Vivo er blant annet eldre mennesker, hvor det å avdekke potensiell dehydrering før det oppstår kan være viktig.

Eldre er mer utsatt for dehydrering grunnet blant annet redusert tørstefølelse og redusert inntak av væske,  bruk av medikamenter som er vanndrivende, eller demens.

Dette kan gi konsekvenser som forstoppelse, urinveisinfeksjon, utmattelse, forvirring, besvimelser og fall, og gjør at selskapet har valgt å se på muligheter for mer praktiske og allsidige måter å avdekke dehydrering på. Både i helseinstitusjoner og egen bolig.

(Saken fortsetter under bildet)

En mann holder Mode Vivo-sensoren på ryggen til en annen mann for å demonstrere hvor den skal festes. Foto.

Det nye sensorplasteret skal plasserer på ryggen til brukeren, og måler derifra væskebalansen i kroppen. Foto: Mode Sensors

Testes ut ved Dialyseavdelingen

Sensoren skal nå testes ut på Sykehuset Levanger, gjennom et prosjekt som har fått tildelt midler av Extrastiftelsen.

I første omgang skal instrumentet testes ved Dialyseavdelingen, etter at det er gjort en pilottesting hos friske, frivillige personer.

Forsker og overlege ved Medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger, Solfrid Romundstad, og avdelingssykepleier ved samme avdeling, Mathias Fossland, er Helse Nord-Trøndelags representanter i prosjektet. 

De sier Dialyseavdelingen var en godt egnet avdeling for å starte testingen av sensoren.

– Grunnen til dette er at vi vurderer væskebalansen hos våre pasienter jevnlig, sier Romundstad. 

– Dette gjør vi ved hjelp av ulike metoder som blant annet klinisk undersøkelse, ultralyd og bioimpedansmålinger. Vi har også nøye oversikt over væske som tas inn og som trekkes ut under dialysebehandlingen.

Hun sier avdelingen dermed kan teste den nyutviklede sensoren på sine pasienter under dialysebehandling.

– Da vil vi se om plastersensoren gir like målingsverdier som det vi fanger opp med våre metoder. Om den gjør det, vil vi kunne bekrefte at målingene er presise. Da kan en gå videre og teste utstyret på andre pasientgrupper, sier Romundstad.

Fossland sier arbeidet på dialyseavdelingen i første omgang vil handle om presisjonstesting av utstyret.

Han ser likevel svært positivt på å delta i slike prosjekter sammen med næringslivet.

– Det er behov for å teste slike løsninger i en klinisk setting, siden det er helsetjenesten sensoren blant annet er ment for.

– Vi har allerede hatt besøk av representanter for Mode Sensors. De vil være tilstede på sykehuset i tiden fremover for å se på målingene, utføre dybdeintervjuer med pasienter og personale, samt delta i de praktiske testene, sier Fossland.

De ser begge flere fordeler med den nye sensoren, og sier den kan tjene mange pasientgrupper om den ender opp som et målingsverktøy i helsetjenesten.

– Dette gjelder både i spesialist- og primærhelsetjenesten, for eksempel hos nyre- og hjertesviktpasienter som går på poliklinikken, og innen geriatrien, sier Romundstad.

– Hvis utstyret kan måle det vi ønsker, vil man da kunne monitorere både hvor mye væske som går ut av kroppen og hvor mye som går inn, og på den måten fange opp både dehydrering og overhydrering på et tidligere stadium, og før pasientene trenger innleggelse.

– På sikt kan det kanskje kobles opp mot våre systemer, og varsle oss om verdiene til en pasient er utenfor ønsket nivå. Det blir spennende å se om det ender opp som et behandlingsverktøy på sikt.

Vil tilrettelegge for samarbeid med næringslivet

Innovasjonsklinikken i Helse Nord-Trøndelag, som ble opprettet i 2018, er en felles arena i Helse Nord-Trøndelag hvor utvikling, forskning og innovasjon skal skje i samarbeid med brukere, ansatte, industriaktører og kommuner i helseforetakets nedslagsfelt.

Innovasjonsklinikken er en av samarbeidspartnerne i arbeidet med Mode Sensors, og utviklingssjef i Helse Nord-Trøndelag, Therese Troset Engan, sier helseforetaket ønsker å tilrettelegge for et godt samarbeid med næringslivet. 

– Mange bedrifter, studenter og forskere jobber med nye løsninger som vil kunne forbedre tjenestene vi leverer til våre pasienter. Da er det viktig at vi stiller opp både med kompetanse, fasiliteter og brukere som kan teste nye løsninger sammen med våre partnere, sier Engan. 

– Mode Sensor er en spennende teknologibedrift med løsninger som potensielt kan hjelpe mange av våre pasienter i fremtiden. Det er riktig og viktig at vi er proaktive og tilrettelegger for et godt samarbeid. 

Ifølge Mode Sensors skal den nye Mode Vivo-løsningen være enkel å bruke både for helsepersonell og pasienter, og frigjøre mer tid til direkte pasientbehandling. 

– Vesentlig for vår videre utvikling

Magnus Nordahl i Mode Sensors sier de er meget fornøyd med samarbeidet med Helse Nord-Trøndelag, både på et administrativt og klinisk nivå.

– Helse Nord-Trøndelag er vesentlig for vår videre utvikling, sier Nordahl. 

– Gjennom samarbeidet vi de blant annet bidra med klinisk uttesting slik at vi får nødvendige bevis for å få godkjent løsningen vår, helseøkonomiske bevis for at løsningen er samfunnsøkonomisk og effektiv å anvende, samt tjenesteutvikling for hvordan løsningen skal tilpasses ulike pasientgrupper- og forløp.

Les også:

HNT-innovasjoner fikk støtte fra Helse midt-Norge (HTML)

Håndterer vold og trusler med VR-teknologi (HTML)

Møt Helse Nord-Trøndelags innovatører (HTML)

Vil kartlegge trender hos pasientene (HTML)