HELSENORGE

Finner veien til vellykket aldring

Hvordan kan du unngå sykdom og opprettholde et aktivt liv når du blir eldre? Det har psykologspesialist Ingunn Bosnes skrevet doktorgrad om, og funnet to særlig viktige grep du bør ta for å holde deg frisk.

Ingunn Bosnes og Hege Rasmussen Eid står sammen ved en datamaskin. Foto

Ingunn Bosnes (t.v.) disputerer 17.desember, og fullfører sin doktorgrad innen temaet vellykket aldring. Her sammen med Hege Rasmussen Eid (t.h.), som disputerte i Sykehuset Namsos lokaler i 2019. Foto: Helse Nord-Trøndelag

– God helse, funksjon og livskvalitet er viktig for oss gjennom hele livet.

Det sier psykologspesialist ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Namsos, Ingunn Bosnes.

I desember disputerer hun ved NTNU, og fullfører doktorgraden sin innen temaet vellykket aldring.

– Vellykket aldring vil si å holde seg frisk og aktiv i alderdommen, og defineres i doktorgraden som fravær av sykdom, god hverdagsfunksjon og hukommelse, og aktiv deltakelse i samfunnet.

Flest kvinner opplevde vellykket aldring

Doktorgradsavhandlingen har tatt utgangspunkt i Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag, hvor hun som første del av arbeidet startet med å undersøke forekomsten av vellykket aldring i befolkningen.

– Her brukte vi HUNT3-undersøkelsen, og studerte et utvalg på 5773 nordtrøndere i alderen 70-89 år, sier Bosnes.

– Blant disse fant vi ut at om lag 60 prosent var aktivt deltakende i samfunnet, selv om mange hadde sykdommer og noe nedsatt funksjon.

Totalt viste det seg at 14,5 prosent av utvalget oppfylte alle tre kriteriene for vellykket aldring. Av disse var det flest kvinner, og folk med høyere utdanning.

– Vi så også at vellykket aldring var vanligere hos de som drev med ukentlig fysisk aktivitet, var ikke-røykere og som var mer tilfredse med livet, sier Bosnes.

Livsstil er viktig for et friskt og aktivt liv

Neste del av doktorgradsarbeidet var å finne livsstilsfaktorer som fører til at en holder seg frisk og aktiv som eldre.

Her ble 4497 nordtrøndere i aldersgruppen 45 – 59 år som deltok i HUNT1-undersøkelsen satt under lupen.

Alle disse deltok også i HUNT3-undersøkelsen 20 år senere, som gir gode muligheter til å finne fellestrekk mellom de som opplevde vellykket aldring, sier Bosnes.

Funnene viste at en livsstil med ikke-røyking, fysisk aktivitet, fravær av fedme og god sosial støtte midt i livet økte sannsynligheten for vellykket aldring.

– Ikke-røyking og høyere fysisk aktivitet viste seg å være knyttet til både fravær av sykdom, god funksjon og aktiv deltakelse i samfunnet.

Ikke-røyking og fysisk aktivitet er viktigst

I siste del av doktorgradsarbeidet undersøkte Bosnes om hukommelse, konsentrasjon, språkferdigheter og mental hurtighet hang sammen med vellykket aldring hos 104 nordtrøndere i alderen 56 – 86 år.

– Her fant vi at konsentrasjon og mental hurtighet var knyttet til vellykket aldring, sier hun.

– Alder har negativ effekt på de fleste mentale ferdighetene, men ikke på språklige ferdigheter og kunnskap.

Når hun skal gi en samlet konklusjon på de tre studiene sier hun at det er spesielt to faktorer som bidrar til å øke sannsynligheten for vellykket aldring.

– Det er særlig ikke-røyking og fysisk aktivitet som fremstår som de viktigste livsstilsfaktorene for å oppnå dette.

– Begge faktorer er mulig å påvirke og bør derfor prioriteres, både i forebyggende arbeid og ved behandling av sykdom. 

Stor interesse for funnene

– Mitt inntrykk er at spesielt eldre er opptatt av hvordan de kan beholde best mulig funksjon og leve et aktivt liv. Samtidig tror jeg det er litt uvant at medisinsk forskning ikke tar utgangspunkt i sykdom, som kanskje gir det en litt mer positiv vri.

Min egen interesse for teamet kom som et resultat av en økende interesse for eldre og eldres helse, etter å ha arbeidet i flere år innen alderspsykiatri i Helse Nord-Trøndelag.

– Etter hvert ble jeg oppfordret til å starte et forskningsprosjekt, noe jeg i utgangspunktet ikke hadde planer om, sier hun.

– Men da jeg begynte på forskningskurs opplevde jeg det som både spennende og utviklende, som gjorde at jeg bestemte meg for å fortsette det som i dag har blitt doktorgradsavhandlingen min.

Bosnes sier hun opplever det som givende å kunne fordype seg i et tema, og gir samtidig mye ros til forskningsmiljøet hun har vært del av ved Sykehuset Namsos. Det har vært veldig positivt å ha flere å diskutere tanker og ideer med, sier hun.

– Gjennom denne avhandlingen kan vi gi et bredt bilde av veien mot vellykket aldring, og finne konkrete tiltak som kan bidra til at flere går inn i alderdommen friskere og med god livskvalitet.  

Andre forskningsnyheter fra HNT:

Skal forske på langtidseffektene av covid-19

Forskning fra HNT gitt nasjonal oppmerksomhet

Lar befolkningen bidra til bedre behandling