HELSENORGE

HNT bidrar i to nye Clinical Academic Groups (CAG)

Myelomatose (blodkreft) og Alzheimers sykdom blir tema for høstens to nyutnevnte Clinical Academic Groups. Det kan gi flere gevinster for både ansatte og pasienter i Helse Nord-Trøndelag. 

Samlebilde av ledere og nestledere i de to CAG-ene. Foto

T.v: Nestleder Therese Standal og leder Tobias S. Slørdahl i Multiple Myeloma in Central Norway. T.h: nestleder Ingvild Saltvedt og leder Axel Sandvig i The Translational Neuroscience CAG for Alzheimer's Disease. Foto: Privat

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) annonserte i november etableringen av to nye Clinical Academic Groups (CAG).

Formålet med en CAG er å bidra til faglig samhandling mellom klinikere og forskere i helseforetak og vitenskapelig ansatte ved universiteter og høgskoler. 

Dette skal resultere i nye ideer til forskning, innovasjon, undervisning og kompetanseutvikling innen et gitt fagområde.

Etter at de første to CAG-ene ble opprettet i Midt-Norge i 2019 er det nå etablert to nye samarbeidsgrupper i regionen.

Søker ny kunnskap om blodkreft

De to nye CAG-ene er valgt ut blant totalt ni søkere, og har oppstartdato i 2021. De skal fordype seg i feltene myelomatose (en type blodkreft) og Alzheimers sykdom.

Les mer om de to CAG-ene her  

Les mer om hva den nye CAG-satsingen innebærer her

Myelomatose er den nest vanligste typen blodkreft i Norge, og rammer årlig 470 nye personer. Pasientene opplever alvorlig sykelighet, og det er stort behov for ny og bedre behandling.

Kreftsykdommen rammer i hovedsak eldre, men stadig flere lever lengre med den. Når andelen eldre generelt øker i samfunnet er det derfor ventet en betydelig økning i sykdomsforekomsten i de kommende tiårene.

Tobias Slørdahl, som er leder for CAG-en, sier prosjektet har flere mål. Blant annet å utvikle et utdanningsprogram innen myelomatose for pasienter og ansatte i helsetjenesten, finne områder som kan bidra til økte leveutsikter og bedre livskvalitet for pasientene.

– Vi ønsker også å etablere et register for behandling og forløp av myelomatose i Helse Midt-Norge, sier Slørdahl.

– På denne måten kan vi få en bedre oversikt over pasienter med myelomatose i regionen. 

– Det kan igjen bidra til en bedre utdanning innen myelomatose blant helsepersonell, som videre kan bidra til en bedre behandling.

Overlege i hematologi i Helse Nord-Trøndelag, Vidar Stavseth, sier den nye CAG-en kan bidra til flere gevinster også for behandlere og pasienter i HNT.

– Vi har mange myelomatosepasienter som vi behandler i Helse Nord-Trøndelag, og et enda sterkere samarbeid i regionen tror jeg vil komme begge parter til gode, sier han.  

– Studiene kan også være en gylden mulighet for pasientene til å få delta i kliniske studier, som gir muligheten til å prøve nye, ikke-refunderte legemidler som enda ikke er godkjent av Beslutningsforum.

– Alle i regionen bør ha lik tilgang til å delta i slike studier, og denne CAG-en kan være en bidragsyter til dette, sier han.

Søker ny innsikt i Alzheimers-gåten

Den andre CAG-en som settes i gang i 2021 har fått navnet «The Translational Neuroscience CAG for Alzheimer's Disease».

Det overordnede målet for denne gruppen er å styrke samarbeidet mellom relevante forskningsaktiviteter i regionen, og å fremme nye samarbeid for å få innsikt i sykdommens utvikling, diagnostikk og behandling.

Andre mål med CAG-en er å forbedre diagnostikken ved hjelp av stoffer eller molekyler i kroppen som sier noe om sykdomstilstanden, samt å finne effekten av samtidige sykdommer på Alzheimers sykdom.  

Marte Kvello-Alme er lege i spesialisering ved Psykiatrisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag.

Hun sier det viktigste med denne CAG-en er at man får koordinert forskningen på Alzheimers sykdom i regionen.           

– Nå har man et verdensberømt miljø for basalforskning i Trondheim, og det er startet et Jebsen-senter. 

– Samtidig jobbes det med klinisk og epidemiologisk demensforskning, hvor HNT er en viktig partner, sier hun, og forteller at dette er blant årsakene til at geriatri og alderspsykiatri ved Sykehuset Levanger er samarbeidspartnere i CAG-søknaden.

Vi håper å kunne bidra i arbeidet med kvalitetssikring av diagnostikk, og å avklare ansvarsområder i regionen, sier hun, og forteller at helseforetaket samtidig vil kunne bidra med å rekruttere pasienter.

– HNT er også en viktig partner fordi vi allerede har pågående forskning og kompetanse på Alzheimers sykdom, og vi har HUNT. 

Mulighet til å koble data med HUNT

Kvello-Alme sier det finnes to store, kliniske databaser i Norge. Den ene er NORKOG, som HNT er med i, og DDI (Dementia Disease Initiation).   

– Muligheten for å koble slike data opp mot HUNT gir store forskningsmessige gevinster, sier hun, og forteller at det på klinisk side er om lag 12 poliklinikker i helseregionen som potensielt driver med demensutredning. 

– Et mål med CAG-en er å standardisere denne utredningen på tvers av sykehus og spesialiteter som nevrologi, alderspsykiatri og geriatri. 

Hun sier dette arbeidet allerede er i gang. Blant annet ved at ledere fra ulike institusjoner har samarbeidet om å lage retningslinjer for behandling av pasienter, og diskutert kjennetegn og problemstillinger ved sjeldne typer demenssykdommer.

– Dette arbeidet vil bli videreført og implementert i Helseplattformen, som på kort sikt medfører bedre pasientbehandling og på lang sikt kan medføre at vi kan hente ut Alzheimer-diagnoser til bruk for forskning.

For å holde orden på alle gruppene og aktivitetene vil det bli tilsatt en koordinator i 50 prosent stilling.

Det vil også bli opprettet en styringsgruppe for CAG-en, hvor lokale representanter fra HNT vil bli viktige for å sikre helseforetakets involvering. 

– Det jobbes også for å opprette to phd-stipender og eventuelt postdoc i tilknytning til prosjektet, sier Kvello-Alme. 

– Disse lyses ut slik at det er mulighet for å finne aktuelle søkere fra regionen, sier hun. 


Tilleggsinformasjon om de to nye CAG-ene:


Multiple Myeloma in Central Norway

Leder: LIS-lege/forsker Tobias S. Slørdahl, St. Olavs hospital

Nestleder: Professor Therese Standal, NTNU

Nøkkelpartnere: St. Olavs hospital (Medisinsk klinikk og Laboratoriemedisinsk klinikk), NTNU (Inst. for klinisk og molekylær medisin), Sykehuset Levanger, Ålesund sjukehus, Molde sjukehus, Kristiansund sykehus og Biobank 1 (HMN).

Øvrige samarbeidspartnere: Blodkreftforeningen, Stavanger sykehus, Oslo Myeloma Center, Norwegian Myeloma Association, Nordic Myeloma Study Group.Leder: LIS-lege/forsker Tobias S. Slørdahl, St. Olavs hospital

 

The Translational Neuroscience CAG for Alzheimer's Disease

Leder: førsteamanuensis Axel Sandvig, NTNU

Nestleder: overlege professor Ingvild Saltvedt, St. Olavs hospital

Nøkkelpartnere: NTNU (Inst. for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Kavliinstitutt for nevrovitenskap, Inst. for sirkulasjon og bildediagnostikk), St. Olavs hospital (Medisinsk klinikk og Nevroklinikken), Sykehuset Levanger, Ålesund sjukehus, NorCog (Sykehuset Innlandet) og HUNT 70+ (Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse).

Øvrige samarbeidspartnere: KG Jebsen Centre for Alzheimer's Disease, NTNU (Inst. for matematiske fag, Institutt for datateknologi og informatikk, Inst. for klinisk og molekylær medisin), Norwegian National anti-Alzheimer's disease network, Universitetet i Oslo, OsloMet, The Norwegian Brain Council, Umeå Universitetssjukhus, Universitetet i Lund, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Johns Hopkins University Medical School og Helsedirektoratet.