Norsk pandemiregister opprettet og i drift fra 31.mars

Det er opprettet et eget medisinsk kvalitetsregister for å kunne følge forløpet av pasienter med covid-19 i norske sykehus.

Norsk pandemiregister er et viktig verktøy for å få oversikt over sykehusinnleggelser som følge av koronavirus. Rapportene fra pandemiregisteret vil benyttes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets i deres daglige oppdateringer. Norsk pandemiregister vil gi kunnskap om sykdommen COVID-19 forårsaket av SARS-CoV-2 som kan brukes til å bedre pasientbehandlingen gjennom analyser og forskning. Opplysningene som samles inn kan også brukes til planlegging, styring og beredskap i helse- og omsorgstjenesten og i helse- og omsorgsforvaltningen.

Registeret er etablert gjennom en utvidelse av dagens Norsk intensivregister, som allerede 11. mars inkluderte registrering av COVID-19-pasienter som får intensivbehandling.  Registeret utvides nå til å omfatte alle pasienter som legges inn på norske sykehus med bekreftet smitte med koronavirus.

Norsk pandemiregister er et viktig verktøy for å få oversikt over alle sykehusinnleggelser som følge av koronavirus. Rapportene fra pandemiregisteret kan brukes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets i deres daglige oppdateringer og analyser. Norsk pandemiregisteret vil også gi verdifull kunnskap om sykdommen covid-19 som kan brukes til å bedre pasientbehandlingen gjennom analyser og forskning.

Norsk pandemiregister samler opplysninger om alle pasienter i spesialisthelsetjenesten med COVID-19. Registeret vil inneholde opplysninger om mulige årsaker til smitte av korona, om pasienten gjennom jobben er særlig utsatt for smitte, liggetid på sykehus, tidligere og aktuell helsetilstand, funn ved innkomst, behandlingstiltak og overlevelse.

Det er mulig å reservere seg dersom man ikke ønsker at egne opplysninger skal inngå i Norsk pandemiregister. De som er registrert kan be om innsyn i opplysningene som er lagret, retting og sletting.

Om Norsk pandemiregister
Norsk pandemiregister er opprettet og i drift 31. mars 2020. Formålet er å sørge for samordnet og effektiv rapportering av pasienter med sykdom som følge av koronavirus i norske sykehus.
Norsk pandemiregister er et forskriftsbasert register basert på reservasjonsrett. Registeret er en del av Norsk intensiv- og pandemiregister og er regulert av forskrift om medisinske kvalitetsregistre, helseregisterloven og personvernforordningen. Den registrerte har rett til å motsette seg at opplysningene behandles, og kan til enhver tid reservere seg slik at eventuelle opplysninger i registeret blir slettet.