Sparket i gang innovativ EU-satsing

Med VälTel 2.0 skal norsk-svensk innovasjonssamarbeid føre til en enda bedre helsetjeneste for befolkningen. Både i helseforetak, kommuner og næringsliv.

Therese Troset Engan, Bodil Landstadm, Åse Mette Haldorsen og Hilde KjeldstadBerg står sammen foran en forsamling. Foto.

Utviklingssjef Therese Troset Engan (t.v.), forskningssjef Bodil Landstad, innovasjonsrådgiver Hilde Kjeldstad Berg og kvalitetsrådgiver Åse Mette Haldorsen representerte alle Helse Nord-Trøndelag for å finne de beste løsningene inn mot oppstarten av VälTel 2.0. Foto: Helse Nord-Trøndelag

– Med denne tildelingen fortsetter vi det gode samarbeidet med svenskene, og arbeidet med å finne de beste løsningene for fremtidens helsevesen.

Det var beskjeden fra forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag og medeier av VälTel 2.0, Bodil Landstad, etter tildelingen av prosjektmidler i november 2019.

VälTel 2.0 er en videreføring av det opprinnelige VälTel-prosjektet, som ble startet opp i 2015.

Dette var en felles satsing på forskning, innovasjon og utvikling mellom Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen i Sverige, med mål om å utvikle nye velferdsløsninger og støttesystemer sammen med teknologiutviklere, leverandører og helse- og omsorgsytere.

Les mer om VälTel-prosjektet her (HTML)

Videreutvikles med millionstøtte fra EU

VälTel-prosjektet ga flere konkrete resultater for et bedre helsetilbud, både gjennom Mobilt røntgen i Namdalen, ImagineCare og utprøving av lommeultralydsteknologi blant fastleger.

Da prosjektet nådde sin sluttdato ble det derfor søkt om nye midler for å ta arbeidet videre, i et nytt prosjekt kalt VälTel 2.0.

Søknaden gikk til Interreg, som er et EU-program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene, og nok en gang ble arbeidet tildelt midler.

Nytt for VälTel 2.0 er at det fra svensk side er Östersunds kommun som er prosjekteier. Helse Nord-Trøndelag fortsetter som prosjekteier fra norsk side.

Forskningssjef Landstad sier helseforetaket og Östersunds kommun allerede har et tett og godt samarbeid, og deler mange av de samme utfordringene.

– Vi har begge innbyggermasser som er spredt over store geografiske områder, men som likevel skal tilbys likt behandlingstilbud både i dag og i fremtiden.

– Med en økende levealder, økende antall eldre og en forventet økning av kroniske sykdommer er vi nødt til å finne nye og mer effektive måter å behandle pasientene våre på, sier Landstad, som forteller at prosjektet har en samlet økonomisk ramme på om lag 19 millioner kroner.

To tredjedel av budsjettet er grunnet EU-reglene på svensk side.

Les mer om VälTel 2.0 her

(Saken fortsetter under bildet)

En forsamling sitter på stoler i en ring, og snakker sammen. Foto.

Representanter fra svensk og norsk side benyttet kick-off-arrangementet til å bli bedre kjent, og diskutere forventninger, målsettinger og resultater inn mot oppstarten av VälTel 2.0. Foto: HNT

Sparket i gang prosjektet mandag

I starten av denne uken var både styringsgruppen, prosjektgruppen og samarbeidspartnere samlet til kick-off av VälTel 2.0 i Undersåker i Sverige.

Her ble deltakere fra norsk og svensk side bedre kjent, og brukte tiden til å blant annet gå gjennom prosjektet, diskutere forventninger, målsettinger og resultater, samt strategier for å sørge for et best mulig resultat av det internasjonale samarbeidet på begge sider av landegrensen.

Innovasjonsrådgiver i Helse Nord-Trøndelag, Hilde Kjeldstad Berg, vil sammen med Landstad stå i spissen for prosjektet fra norsk side.

Kjeldstad Berg sier tilrettelegging for innovasjon, digitalisering og testing i offentlig sektor er vitalt for å lykkes med å skape en konkurransedyktig helsenæring.

– Offentlig sektor må bli dyktige til å teste ut og tilegne seg ny kunnskap. Det tar tid å utvikle en slik kultur, og dette prosjektet vil bidra til å bygge en grunnmur for en slik utvikling, sier hun, og legger til at arbeidet likevel er styrket gjennom Helse Nord-Trøndelags lansering av Innovasjonsklinikken i 2018.

Dette er en arena for utvikling, forskning og innovasjon nord i Trøndelag, i samarbeid med lokalt næringsliv og kommuner.

– Gjennom innovasjonsklinikken (lenke) er helseforetaket allerede i gang med å etablere en testarena for næringslivet, sier Kjeldstad Berg, og henviser til innovasjonsprosjektet Fremtidens pasientrom (lenke).

– For oss er ekstern finansiering sentralt for å kunne videreutvikle dette konseptet, og videreføre det gode arbeidet som allerede er gjort i prosjektet.

Hun presiserer også at å samarbeide på tvers av forvaltningsnivå vil legge et godt grunnlag for å ta ut potensialet i Helseplattformen når det gjelder sømløse helsetjenester og bedre samhandling langs hele pasientforløpet.

Flere samarbeidspartnere på plass

For at VälTel 2.0 skal bidra til videre resultater har flere nye samarbeidspartnere blitt med på laget.

– Dette er partnere helseforetaket har gode og etablerte relasjoner til, sier Kjeldstad Berg, som forteller at offentlige samarbeidspartnere vil være Steinkjer kommune, Namsos kommune, Levanger kommune og Værnesregionen.

– I tillegg vil prosjektet trekke inn flere teknologibedrifter, både store og små, samt flere andre helseforetak som St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal og Sunnaas sykehus.

Universitetet i Oslo vil også inngå i samarbeidet.

VälTel 2.0 hadde sin startdato 1. januar 2020, og er planlagt fullført 30. juni 2022.

Les også:

Presenterte VälTel-samarbeid for EU-kommisjonen