Tester sensorteknologi for å bedre pasientsikkerheten

Manuelle målinger på pasienter kan ta opp mye av arbeidsdagen til helsepersonell. Nå skal Helse Nord-Trøndelag teste om en ny sensorteknologi kan styrke pasientsikkerheten, og frigjøre arbeidstid til mer pasientbehandling.

En mann står med ryggent il kamera, med en liten, hvit sensor plassert bak øret. Foto

Slik ser den nye sensoren som skal testes ut. Foto: Moon Labs

Det ventes i fremtiden en økning av pasienter som trenger behandling på norske sykehus, både på sengepostene og i poliklinikkene.

For å møte de fremtidige behovene har Helse Nord-Trøndelag kartlagt områder hvor teknologi kan gi stor nytteverdi i arbeidshverdagen.

Blant områdene som er funnet er tiden sykepleiere bruker på å utføre viktige, manuelle målinger på pasientene. Dette er også et område som er ventet å kreve økt tidsbruk og kompetanse hos helsepersonell, da Norge i fremtiden vil få flere eldre og flere kronisk syke.

De senere årene er det testet ulike hjelpemidler i helsesektoren for systematisk observasjon av pasienter.

NEWS (Early Warning Score) er en slik metode, som måler puls, respirasjonsfrekvens, oksygenmetning, blodtrykk, temperatur og bevissthetsnivå hos pasientene.

Hver observasjon gir poeng. Jo sykere pasienten er, jo høyere blir pasientens score og jo oftere må sykepleiere og leger undersøke pasientens tilstand på nytt.

Metoden har vist seg effektiv, men krever enda mer arbeidstid fra sykepleiere på post. Dette fordi målingene i dag blir foretatt med manuelle målinger, ofte flere ganger i døgnet. Manuelle målinger gir også en risiko for menneskelige feil i utførelsen.

(Saken fortsetter under bildet)

Prosjektgruppen for fremtidens pasientrom står sammen og ser i kamera. Foto.

Prosjektgruppen bak Fremtidens pasientrom: F.v.: IT-sjef Ståle Gullbrekken, spesialrådgiver Klas Erik Hagstrøm, innovasjonsrådgiver Hilde Kjeldstad Berg, klinikkleder Carl Platou, overlege Bjørn Olav Sørhus, utviklingssjef Therese Troset Engan, kvalitetsrådgiver Åse Mette Haldorsen, sjefsingeniør Styrk Fjærtoft og sykepleier Veronika Westrum. Foto: HNT

Tester ny sensorteknologi

Selskapet Moon Labs fra NTNU har siden 2017 jobbet med St. Olavs Hospital for å utvikle en innovativ løsning for automatisering av NEWS-scoring, og kontinuerlig overvåkning av pasienter på sengepost.

Løsningen er kalt EVO System, og skal nå testes ut av Helse Nord-Trøndelag.

EVO System består av små, trådløse sensorer som festes bak øret til pasienten. Derifra måler den puls, pustefrekvens og oksygenmetning hvert andre minutt. I tillegg kan man registrere bevegelse og overflatetemperatur.

Sensoren kombineres med en trådløs blodtrykksmåler og en app som betegner NEWS-score ved hver registrerte måling. Sykepleiere kan dermed følge med på utviklingen til pasientene, og varsles ved eventuelle endringer i helsetilstand.

I første omgang skal teknologien testes som en pilot på pasienter og sykepleiere på sengepost, for å se om det kan bidra til å øke pasientsikkerheten for slag- og geriatriske pasienter samt effektivisere arbeidsflyten til de ansatte.

– Målet er å sikre god overvåkning og bidra til å raskt fange opp endringer i pasienters helsetilstand, sier prosjektleder og kvalitetsrådgiver ved Medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger, Åse Mette Haldorsen.

– Det kan også bidra til å gjøre sykehusoppholdet mer komfortabelt for pasientene og gi en tilpasset arbeidsflyt for sykepleiere og leger i norske sykehus.

(Saken fortsetter under bildet)

En Ipad-skjerm vises med grafer og tabeller. Foto

Helsepersonell kan følge målingene til pasientene gjennom bruk av for eksempel nettbrett. Foto: Moon Labs

Testes av bred prosjektgruppe

For å sikre en god gjennomføring av prosjektet er det opprettet en prosjektgruppe bestående av både geriater, nevrolog, sykepleier, fysioterapeut, IT-sjef, innovasjonsrådgiver (HNT), utviklingsleder (HNT) og representanter fra Moon Labs.

Medisinsk teknologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag står for vurdering og ivaretakelse av utstyret.

Forskningsgruppen HUM ved St.Olavs Hospital/NTNU, RSHU, kommuner i nordre del av Trøndelag, Moon Labs, Hemit og Microsoft er også sentrale samarbeidspartnere i prosjektet.

Prosjektgruppen håper å se flere store nytteverdier av å gå over til automatisk og kontinuerlig overvåkning av utvalgte pasientmålinger.

– For pasienter kan det føre til hyppigere registrerte målinger, forhindre feilføringer og øke pasientsikkerheten, sier Haldorsen.

– Kontinuerlige målinger vil også føre til at man kan fange opp endringer i pasientens tilstand raskere, og dermed sette inn tiltak tidligere.

– For pasienter med alvorlige akutte tilstander som hjerneslag og sepsis kreves hyppige målinger hele døgnet. Målinger må tas også på natt og fører til at pasienten får forstyrret nattesøvn.

For helsepersonell vil tiden man i dag bruker på å gjennomføre manuelle målinger kunne brukes på andre pasientrelaterte oppgaver samt kunne redusere arbeidsmengden som kommer med økende mengde pasienter per sykepleier.

Satsing gjennom Fremtidens pasientrom

Testingen av den nye helseteknologien er en satsing gjennom Fremtidens pasientrom.

Fremtidens pasientrom er en innovasjonsarena innad i helseforetaket som er tilrettelagt for forskning og utvikling av teknologi og nye arbeidsprosesser på sengepost.

Arenaen ble etablert i slutten av 2018, og er delfinansiert gjennom innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge.

I 2020 er det planlagt å opprette fysiske rom i helseforetaket tilegnet testing av innovasjons- og utviklingsprosjekter.

Les mer om fremtidens pasientrom på våre nettsider