HELSENORGE

Tildeling av interne forskningsmidler

For å stimulere til økt forskningsaktivitet og vitenskapelig publisering lyser Helse Nord-Trøndelag årlig ut interne forskningsmidler. Her kan du se hvem som er tildelt midler for 2021.

Samlebilde av seks av forskerne som er tildelt midler. Foto

Tildelt midler: Arne Okkenhaug (øverst til venstre), Siren Nymo, Solfrid Romundstad, Ignacio Catalan Serra (nederst til venstre), Håvard Dalen og Monica Schwartz er blant forskerne som er tildelt interne forskningsmidler for 2021. Foto: HNT/Privat

Basert på foregående års forskningsaktivitet, nærmere bestemt vitenskapelige publiseringer og avlagte doktorgrader, tildeles Helse Nord-Trøndelag årlig en ekstern sum penger.

Disse pengene skal brukes til forskningsaktivitet, som vil si at Helse Nord-Trøndelag fordeler pengene videre til egne forskere gjennom en søknadsprosess.

– Midlene skal stimulere til økt forskningsaktivitet og vitenskapelige publiseringer i Helse Nord-Trøndelag, sier forskningssjef Bodil Landstad, som forteller at midlene tildeles for året 2021.

Midlene kan søkes på av ansatte i HNT, og kan brukes til blant annet oppstart eller avslutning av forskningsprosjekter, protokollskriving eller fullføring av publikasjoner.

Kan søke i tre ulike kategorier

Forskerne i helseforetaket kan søke om midler i tre ulike kategorier.

Den første kalles «såkornmidler», og benyttes til praktisk arbeid. Eksempler på dette er å skrive forskningsprotokoller og å lage prosjektskisser.

– Det er viktig å videreutvikle gode ideer til forskning, og utarbeide en god prosjektprotokoll. Dette er en forutsetning for å senere kunne søke om eksterne midler, sier Landstad.

Den andre kategorien er midler til oppstart eller avslutning av forskningsprosjekter.

– Erfaringsmessig kan oppstart og avslutning av prosjekter være problematiske med hensyn til finansiering. Forskere som får penger i denne sammenhengen skal bruke dem til å ferdigstille vitenskapelige artikler, starte eller avslutte doktorgradsløp, eller skrive mastergradsoppgave.

Den tredje og siste kategorien er driftsmidler, som er øremerket forskere som deltar i større, eksterne prosjekter.

– Dette er midler som skal brukes av våre forskere til å øke samarbeidet med universiteter og andre eksterne forsknings-aktører. Dette er viktig for å bygge sterke forskningsmiljøer, sier Landstad, som også sitter i tildelingsutvalget for forskningsmidlene.


Her er listen over forskerne og prosjektene som er tildelt interne forskningsmidler for 2021:

Såkornmidler:

Arne Okkenhaug. Seksjonsleder, Psykiatrisk avdeling
Tittel på prosjekt: «God og verdig behandling, respekten for mennesket bak diagnosen»

Jens Horn. Overlege. Nevrologisk avdeling
Tittel på prosjekt: «Systemisk betennelse som risikofaktor for småkarsykdom i hjernen»

Anne Grete Valbekmo. Prosjektleder, Kvalitet og virksomhetsstyringsavdeling
Tittel på Prosjekt: «Pakkeforløp for kreft på tvers av foretak. Hvordan håndteres oppgavene?»

Solfrid Romundstad. Avdelingsoverlege, Medisinsk klinikk
Tittel på prosjekt: «Sarkoidose: Sykdomsforløp gjennom 30 år, betydning av genetikk og biomarkører. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)»

Sylvi Norang Haugnes. Overlege, Psykiatrisk avdeling
Tittel på prosjekt: «Bedre pasientbehandling ved spiseforstyrrelser»

Ane Sofie Bratteng Olsen. Intensivsykepleier, Medisinsk klinikk
Tittel på prosjekt: «Behandling med Dexmedetomidine til pasienter med akutt respirasjonssvikt og behov for non-invasiv overtrykksventilering»

 

Oppstart eller avslutning av prosjekter::

Arne Okkenhaug. Seksjonsleder, Psykiatrisk avdeling
Tittel på prosjekt: «God og verdig behandling, respekten for mennesket bak diagnosen»

Monica Schwartz. Operasjonssykepleier, Avdeling for akuttmedisin
Tittel på prosjekt: «What hurts the most? Validation of international questionnaires in assessing health related quality of life in patients with chronic wounds»

Liv Eli Lysfjord. Rådgiver, Kvalitet og virksomhetsstyring
Tittel på prosjekt: «Pasienter og pårørendes forventninger og erfaringer med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe - knyttet tildiagnosegruppen ME/utmattelse og tinnitus»

Beate Kristin Bårdvik. Assisterende seksjonsleder, Klinikk for kirurgi
Tittel på prosjekt: «Smerter og angst i postoperativ fase hos pasienter innlagt i kirurgisk avdeling. En deskriptiv studie»

Anne Grete Valbekmo. Prosjektleder, Kvalitet og virksomhetsstyringsavdeling
Tittel på Prosjekt: «Pakkeforløp for kreft på tvers av foretak. Hvordan håndteres oppgavene?»

Cathrine Sætern Rye. Overlege i kardiologi, Medisinsk klinikk
Tittel på prosjekt: «Kvaliteter på kardiovaskulære diagnoser i Helse Nord-Trøndelag og betydningen for vitenskapelig bruk av kliniske endepunkter»

 

Driftsmidler for deltakelse i eksterne prosjekter:

Anna Hjorth-Hansen. Lege i spesialisering, Medisinsk klinikk
Tittel på prosjekt: «The use of pocket-size imaging devices for improved diagnostics and remote locations»

Siren Nymo. Klinisk ernæringsfysiolog, Kirurgisk avdeling
Tittel på prosjekt: «Effekt av ketose på smerte og livskvalitet hos pasienter med lipødem»

Ignacio Catalan Serra. Overlege, Medisinsk klinikk
Tittel på prosjekt: «Study of the clinical role of opportunistic infections in patients with inflammatory bowel disease (IBD): Microsporidia, Anisakis Simplex and the study of fungal microbiota. An international multidisciplinar collaboration project»

Håvard Dalen. Overlege, Medisinsk klinikk
Tittel på prosjekt: «TRUST – Echocardiography for precise identification of cardiotoxicity during breast cancer treatment»

 

Totalt utdelt: 2 017 000 kroner