HELSENORGE

HNT gjeninnfører adgangskontroll og strengere besøksregler på sykehusene

På grunn av den usikre smittesituasjonen med økning i antall koronasyke og økt sykefravær i sykehusene, har Helse Nord-Trøndelag besluttet å gjeninnføre adgangskontroll på sykehusene fra mandag. I tillegg skjerpes besøksreglene. Dette er klart etter at arbeidsgiver og arbeidstakere drøftet nødvendige smitteverntiltak i pandemiutvalget.

Helse Nord-Trøndelag er bekymret for smitteutviklingen i samfunnet og gjeninnfører adgangskontroll og strengere besøksregler. Dette gjøres for å beskytte pasienter og ansatt mot smitte.

- Utviklingen rundt oss er bekymringsfull og vi er sammen med tillitsvalgte og verneombudene enige om at det er nødvendig å styrke smitteverntiltakene som ble iverksatt fra tirsdag denne uka. Det innebærer blant annet oppstart av adgangskontroll igjen på sykehusene fra mandag, restriksjoner når det gjelder besøk til inneliggende og ytterligere økt fokus på smittevern, sier sykehusdirektør Tor Åm.

Pandemien har naturlig nok preget sykehusene og alle ansatte helst siden februar/mars i fjor.

- Noen vil muligens oppleve tiltakene opp mot pasienter og publikum som strenge, men vi må huske på at de om arbeider i den spisse enden nærmest kontinuerlig de siste 20 månedene har stått på både seint og tidlig for å ivareta normal drift og gi koronasyke god behandling. Slitasjen har vært betydelig, og jeg ber om forståelse for at det er nødvendig å ivareta både pasientene og de sykehusansatte. Spesielt de som arbeider med pasientbehandling fortjener takk og klapp på skuldra for en imponerende innsats. Men de fortjener også en trygg og smittefri arbeidsplass, sier sykehusdirektør Tor Åm.


Større ansvar enn andre

Tidligere i uka kom det signaler fra ansatte om at tiltakene som ble gjeninnført sist tirsdag ikke var tilstrekkelige, at sykehusansatte opplevde det slik at de måtte ta et større ansvar enn den øvrige befolkningen for å dempe smitten - og at ledelsen fattet vedtak uten at ansattes organisasjoner fikk anledning til å diskutere saken. 

- Sykehusene er en beredskapsorganisasjon og noen ganger må vi kunne ta raske og nødvendige beslutninger. Når vi må avgjøre om nivået på beredskap skal heves eller ikke, er det hverken tid eller mulighet til å drøfte slike beslutninger med alle parter. Men når det gjelder pandemien og en lang periode med tiltak som berører ansatte tungt, er det riktig og nødvendig å drøfte felles strategi for å unngå smitte inn i sykehusene. Vi valgte derfor å ta en ny runde med tillitsvalgte og verneombud, kvalitetssikret tiltakene i samarbeidsrommet og utformet forbedringer og noen utvidelser av tiltak, sier sykehusdirektør Åm. 

I pandemiutvalget (som består av direktør, foretaksledelsen, tillitsvalgte, verneombud, beredskapssjef og IKT-sjef) ble en revidert tiltaksliste diskutert og utarbeidet. Fram til i dag fredag kl. 12 hadde partene anledning til å komme med forslag til endringer. Ut fra denne prosessen har nå direktøren besluttet forsterkete smitteverntiltak.

Nødvendig å ta høyde for ytterlige smitteøkning

- Både arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten er enige om at det er nødvendig å ta høyde for at smitteutviklingen fortsetter. For å unngå smitte inn i sykehusene, og gjøre det vi kan for å beskytte pasienter og ansatte, ble vi enige om å gjeninnføre adgangskontrollen på sykehusene. I tillegg må alle som har ærend på sykehusene gjennomgå en såkalt pre-triage, der det stilles en del kontrollspørsmål for å avdekke om de som oppsøker sykehusene har luftveissymptomer, har eller har hatt feber, og om de blant annet har vært nærkontakt med personer med påvist smitte. Vi håper og tror publikum stiller seg positive til en slik ny runde med kontroll. Tiltaket er nødvendig for å trygge alle som oppholder seg i sykehusene, sier fagsjef Svenn Morten Iversen.

I tillegg innføres det restriksjoner når det gjelder besøk til inneliggende. Fra mandag 22. november må alle besøk avtales med den aktuelle avdelingen på forhånd. Besøk kan som hovedregel kun gjennomføres mellom klokken 17 og 20.

- Vi innførte besøkstid tidligere, men erfaringen så langt er at publikum ikke helt etterlever denne retningslinjen. Dessverre har vi eksempler på at besøkende med symptomer og koronasmitte har oppsøkt sykehusene. Det må vi for all del unngå, og derfor innskjerper vi våre besøksregler. Er pasientene innlagt over en kort periode, anbefaler vi at pårørende og andre vurderer nøye om besøk er nødvendig, sier fagsjef Iversen.

Dette er de justerte smitteverntiltakene. Deler av dem er allerede innført, mens adgangskontroll, pre-triage og skjerpete regler for besøk er gjeldene fra og med førstkommende mandag (22.11.21).


For publikum


Pasientmottak:
 • ​Pre-triage gjeninnføres for pasienter, ledsagere og besøkende i adgangskontroll ved sykehusene.
 • Pre-triage av pasienter videreføres i ambulansetjeneste og akuttmottak.
Adgangskontroll gjeninnføres i HNT
 • ​Pre-triage gjennomføres fra 22.12.2021 for pasienter, ledsagere og besøkende som skal inn på sykehusene.​
 • Publikum som ikke har avtale om behandling, skal være ledsager eller har avtale med avdeling om pasientbesøk vil ikke lengre få adgang til sykehusene.
Besøk inneliggende pasienter:
 • ​Alle besøk må fra 22.11.20.21 avtales med sengepost på forhånd, men det innføres ikke generelt besøksforbud.
 • Besøkstid anbefales gjennomført i tidsrommet 17:00-20:00.​
Besøk i barselavdelinger:
 • Kun partner kan komme på besøk. Det er høy smitte blant barn, og søsken kan derfor ikke komme på besøk.​
Innkallingsbrev:

Korona-vedlegg til innkallingsbrev gjeninnføres.

Pasienter som kommer til planlagt poliklinisk time får før time varsel om at de må kontakte avdelingen dersom de er smittet, er nærkontakt til en smittet eller har luftveissymptomer. Avdeling beslutter om planlagt behandling gjennomføres med smitteverntiltak, eller om behandling skal utsettes.  


​For sykehusansatte

 • ​​Helse Nord-Trøndelag har gjeninnført 1-metersregelen.
Interne møter og kurs:
 • For kurs- og møtevirksomhet medfører det at antall deltakere med fysisk oppmøte, må tilpasses kapasitet og størrelse på møterom slik at avstand kan overholdes. 
 • Nødvendig undervisning og kurs kan gjennomføres fysisk med 1-meters avstand mellom de møtende (annet hvert sete). 
 • Deltagelse i fysiske kurs og møter eksternt avgjøres av klinikkleder. Eksempelvis kan det være viktig å få gjennomført kurs som sikrer kompetansehevning og fremdrift i utdanningsløp. 
 • Der det er hensiktsmessig avholdes møtene digitalt.​​​

Sosiale samlinger:
 • Sosiale arrangement som julebord og tilsvarende i regi av arbeidsgiver utsettes inntil smittesituasjonen tillater gjennomføring. 

Eksterne møter, arrangement, kurs og samlinger:
 • Eksterne møter, arrangement, kurs og samlinger bør tilstrebes å gjennomføres digitalt.  Møter og kurs kan gjennomføres hvis målsetning ikke kan oppnås med digitale møter. Større møter må vurderes på klinikkleder.

Hjemmekontor:
 • HNT ber om at alle ledere vurderer om hjemmekontor er hensiktsmessig for ansatte som kan benytte hjemmekontor. 
 • HNT anbefaler at enheter der ansatte har utfordringer knyttet til å overholde 1-meters avstand, alternerer mellom hjemmekontor og jobbkontor.  

Besøk av servicepersonell (for eksempel vedlikehold medisinteknisk utstyr):
 • Ved behov for servicepersonell fra Norge ligger beslutning hos ansvarlig mellomleder. 
 • Ved behov for servicepersonell fra utlandet innstilles dette av ansvarlig mellomleder, men besluttes av klinikkleder.