Utviklingsplan 2023-2026

HNT reviderer nå sin utviklingsplan. Dette arbeidet foregår høsten 2021 og vinteren 2022. 

​En ut​viklingsplan er et viktig strategisk dokument som gir føringer og anbefalinger for hvordan et helseforetak vil utvikle virksomheten sin. 

Har vi de rette tiltakene og personene på plass for å møte fremtidens behov for spesialisthelsetjenester?

Det å drifte og utvikle sykehus er en krevende øvelse. Samfunnsoppdrag forutsetter at mange involveres. Vi ønsker god involvering og medvirkning fra kommuner, brukere, tillitsvalgte og verneombud, andre interessenter. 

Styret i Helse Nord-Trøndelag HF vil få utkast til utviklingsplan til behandling den 24. februar 2022. Deretter vil det bli høringsrunde med ny styrebehandling den 23. mai 2022.

Om revisjon av HNTs utviklingsplan 

En utviklingsplan er en plan for hvordan HNT vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidige behov for spesialisthelsetjenesten. Den skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehuset og på nødvendige tiltak for å nå våre målsettinger.

​Utviklingsplanen skal bygge på en forståelse av sykdomsutvikling i befolkningen, en analyse av befolkningsutviklingen og endringsfaktorers betydning i framskrivningsarbeidet. Samlet sett skal dette grunnlaget beregne framtidig aktivitet og behov for kapasitet.

Prioriteringene i utviklingsplanen skal være førende for arbeidet i helseforetaket og innarbeides i langtidsbudsjettet. Det legges til grunn at ny utviklingsplan skal være en revisjon av gjeldende utviklingsplan og ha et 4- og 15-års tidsperspektiv med vekt på 4-årsperspektivet.

Formål med ​planen

Utviklingsplanen til HNT skal beskrive hvordan virksomheten skal utvikles for å møte framtidige behov i spesialisthelsetjenesten. Den skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehuset og på nødvendige tiltak for å nå våre målsettinger og innfri vårt samfunnsoppdrag.

Målbilde ved utviklingsplanen

Det overordnede målbildet, hovedmålet, vil være å tydeliggjøre ambisjonen om å skape en fremragende helsetjeneste, godt forankret i Strategi 2030. En tjeneste som kjennetegnes av vi er likeverdige, helhetlige og ansvarlige.
Strategi 2030 framhever fire strategiske utviklingsretninger for å oppnå målbildet:
1. Vi skaper pasientens helsetjeneste.
2. Vi rekrutterer, utvikler og beholder kompetent personell.
3. Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse.
4. Vi er gode lagspillere.
Gjennom dette skal Helse Nord-Trøndelag sikre en bærekraftig plan for tjenesten.

Den reviderte utviklingsplanen vil sammen med tilsvarende planer fra Helse Møre- og Romsdal og St. Olavs hospital danne grunnlaget for den regionale utviklingsplanen for Helse Midt-Norge. Dette vil sammen med øvrige helseregioners planer utgjøre et viktig grunnlag for kommende Nasjonal helse- og sykehusplan.

Føringer for arbeidet​

Arbeidet som nå gjøres er en revisjon av eksisterende utviklingsplan, og tar utgangspunkt i denne. Planen skal være et strategisk dokument hvor enkeltområder ikke beskrives i detalj, men hvor vi klart får frem viktige føringer fra dokumentene nedenfor. Planen skal fokuserer på samarbeidspartnere, pasienter og ansatte, og få frem hvordan Helse Nord-Trøndelag skal utvikle spesialisthelsetjenestene de kommende årene. 

Planarbeidet i Helse Nord-Trøndelag vil følge nasjonal revidert veileder for utviklingsplaner og disposisjon utarbeidet av det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge. 

Forut for og parallelt med det lokale arbeidet med å revidere utviklingsplanen i Helse Nord-Trøndelag foregår et regionalt arbeid med å skrive regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge. Det er nedsatt arbeidsgrupper med representanter fra de lokale helseforetakene der status-, framtids- og framskrivningsnotater er utarbeidet. Disse vil representere noe av grunnlagsmaterialet Helse Nord-Trøndelag forholder seg til i sitt eget revideringsarbeid sammen med styrende dokumenter som ligger til grunn for arbeidet:

 

Statusnotater fra regionale arbeidsgrupper:

Notat til statusnotater (pdf)
Statusnotat - Beredskap (pdf)
Statusnotat - Forskning og innovasjon (pdf)
Statusnotat - Kvalitet og pasientsikkerhet (pdf)
Statusnotat - Samhandling og helsefelleskap (pdf)
Statusnotat - Teknologi og digitalisering (pdf)
Statusnotat - Utdanning og kompetanse (pdf)

Framskrivningsnotat fra regional arbeidsgruppe:

Leveranse - Framskrivning aktivitet og bemanning (pdf)

Framtidsnotater fra regionale arbeidsgrupper :

Notat til fremtidsnotater – Helse Midt-Norge, september 2021 (pdf)
Leveranse – Framskriving aktivitet og bemanning (pdf)
Fremtidsnotat: Utdanning og kompetanse (pdf)
Fremtidsnotat: Teknologi og digitalisering (pdf)
Fremtidsnotat: Samhandling og helsefellesskap (pdf)
Fremtidsnotat: Kvalitet og pasientsikkerhet (pdf)
Fremtidsnotat: Forskning og innovasjon (pdf)
Fremtidsnotat: Beredskap (pdf)

Andre rapporter:

Fremragende akuttmottak - Sluttrapport (pdf) 
Redusere omfang av gjestepasienter og pasientlekkasje (pdf)
Funksjonell egnethet - Rapport Sykehusbygg (pdf)
Magnussen rapporten - Ressursfordeling mellom sykehusene i Namsos og Levanger (pdf)
Framskrivninger av aktivitet og bemanning for Helse Nord-Trøndelag (pdf)
​Framskrivninger av aktivitet og bemanning for Helse Midt-Norge​ (pdf)


​​​Strategisk utviklingsplan 2018-2021

Strategisk utviklingsplan ble vedtatt i styret i Helse Nord-Trøndelag 15. februar 2018

Dokumentet Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag HF 2018-2021Nettside Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag HF 2018-2021​

Høring på Utviklingsplanen 2023-2026 for Helse Nord-Trøndelag

Høringsfrist 6. mai

Høringssvar sendes: postmottak@helse-nordtrondelag.noTelefonnummer  

Har du spørsmål om høringen?

Kontakt:

Olav Bremnes på e-post: Olav.Bremnes@helse-nordtrondelag.no 

Innsendte høringssvar

I hovedsak publiseres høringssvar en gang i uka. Høringssvar blir ikke publisert dersom de:​

  • Bryter med personvernet (inneholder opplysninger knyttet til enkeltpersoner)
  • Inneholder hatefulle eller diskriminerende ytringer
  • Inneholder ærekrenkelser
  • Inneholder ulovlige ytringer, for eksempel trusler eller oppfordringer til å begå straffbare handlinger​

​​

Godkjent "Utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag HF 2023-2026"

Her finner du godkjent Utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag HF 2023-2026​

Fant du det du lette etter?