Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)

Avdelingen gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Les mer om Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)

BUP Familieseksjonen Levanger

Familieseksjonen i Levanger gir et psykiatrisk utrednings og behandlingstilbud til barn/unge (0 – 18 år) hvor barnets helseproblem er spesielt knyttet til sammensatte problemstillinger i familie eller nettverk. Arbeidet organiseres gjennom familieinnleggelser, dagbehandling eller poliklinikk. Familieseksjonen består av tre team: Team Familiebehandling, Sped- og småbarns team og Familieambulatoriet.

Familieambulatoriet Sykehuset Levanger

Telefon: 74 06 72 42

Vi gir tilbud til gravide og fedre med sammensatte problemer knyttet til psykisk helse og/ eller som sliter med pågående eller tidligere rusproblemer.

Hvis du vil ha kontakt med Familieambulatoriet, kan du henvende deg ved hjelp av fastlege, jordmor, helsesøster eller den du har kontakt med i kommunen. Du kan også ta kontakt selv. Da vil vi tilby deg en uforpliktende samtale med en av oss i Familieambulatoriet. Du vil få første samtale raskt.

Tilbudet er gratis.

Tilbudet har et mestringsperspektiv med fokus på biologisk, psykologisk og sosial sårbarhet, med oppbyggende faktorer som muliggjør en positiv utvikling for å øke motstand mot problemer senere i livet. Tilbudet har stort fokus på det fødte barnet de første leveår.

Tilbudet bygger på tverrfaglig samarbeid mellom de ulike fagteamene innenfor Psykiatrisk klinikk og Barne- og Familieklinikken. Føde- og barselavdelingen er sentral i dette samarbeidet. Tilbudet innebærer nært samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Brosjyre Familieambulatoriet Sykehuset Levanger (pdf)

Brosjyre Familieambulatoriet Samisk (pdf)

 

BUP Poliklinikk Sykehuset Levanger

Seksjonen er en allmenn psykiatrisk poliklinikk med ansvar for psykiatrisk utredning og behandling av barn i alderen 0 – 18 år.

BUP Poliklinikk utfører først og fremst psykiatrisk utredning og behandling av barn og unge i alderen 0 -18 år. I tillegg tilbyr vi utdanning og opplæring av helsepersonell. Veiledning og samarbeid med 1.linjetjenesten som primærhelsetjeneste, barnehage, skole, PPT og barnevern. I spesialisthelsetjenesten samarbeider vi med voksenpsykiatrien, habiliteringstjenesten for barn, barneavdelingen og føde/barsel.

Organiseringen av poliklinikken er inndelt i team med egen teamleder og tverrfaglig sammensetning lege, psykolog, sosionom og pedagog. Seksjonsleder har det overordna administrative, faglige og personalmessige ansvaret for avdelingen. Familieambulatoriet er et team i poliklinikken.

Ansvarsområdet må sees i sammenheng med poliklinisk tilbud i andre enheter/seksjoner ved BUP-avdeling, Sykehuset Namsos. 

BUP Poliklinikk Sykehuset Namsos

Seksjonen er en allmenn psykiatrisk poliklinikk med ansvar for psykiatrisk utredning og behandling av barn i alderen 0 – 18 år.

BUP Poliklinikk utfører først og fremst psykiatrisk utredning og behandling av barn og unge i alderen 0 -18 år. I tilleggtilbyr vi utdanning og opplæring av helsepersonell. Veiledning og samarbeid med 1.linjetjenesten som primærhelsetjeneste, barnehage, skole, PPT og barnevern. I spesialisthelsetjenesten samarbeider vi med voksenpsykiatrien, habiliteringstjenesten for barn, barneavdelingen og føde/barsel.

Organiseringen av poliklinikken er inndelt i aldersbestemte team med egen teamleder og tverrfaglig sammensetning lege, psykolog, sosionom og pedagog. Seksjonsleder har det overordna administrative, faglige og personalmessige ansvaret for avdelingen.

Ansvarsområdet må sees i sammenheng med poliklinisk tilbud i andre enheter/seksjoner ved BUP-avdeling, Sykehuset Namsos

Familieambulatoriet Sykehuset Namsos

Telefon: 74 21 58 50

Vi gir tilbud til gravide og fedre med sammensatte problemer knyttet til psykisk helse og/ eller som sliter med pågående eller tidligere rusproblemer.

Hvis du vil ha kontakt med Familieambulatoriet, kan du henvende deg ved hjelp av fastlege, jordmor, helsesøster eller den du har kontakt med i kommunen. Du kan også ta kontakt selv. Da vil vi tilby deg en uforpliktende samtale med en av oss i Familieambulatoriet. Du vil få første samtale raskt.

Tilbudet er gratis.

Tilbudet har et mestringsperspektiv med fokus på biologisk, psykologisk og sosial sårbarhet, med oppbyggende faktorer som muliggjør en positiv utvikling for å øke motstand mot problemer senere i livet. Tilbudet har stort fokus på det fødte barnet de første leveår.

Tilbudet bygger på tverrfaglig samarbeid mellom de ulike fagteamene innenfor Psykiatrisk klinikk og Barne- og Familieklinikken. Føde- og barselavdelingen er sentral i dette samarbeidet. Tilbudet innebærer nært samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Brosjyre Familieambulatoriet Sykehuset Namsos (pdf)

Brosjyre Familieambulatoriet Samisk (pdf)

BUP Sengepost Sykehuset Levanger

Sengeposten gir utrednings og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 10-18 år med tilhørighet til Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger, hvor innleggelse er vurdert som mest hensiktsmessige omsorgsnivå. Felles for alle de som kommer til oss, er at de opplever følelsesmessige problemer som skaper vantrivsel og vanskeligheter i hverdagen. Det kan handle om blant annet tristhet, angst, uro, konsentrasjonsvansker, sinne, ADHD, tankeproblemer, ettervirkninger etter ubehagelige hendelser (seksuelle overgrep, omsorgssvikt), vansker i forhold til kropp og mat, spiseforstyrrelser, forstyrret søvn eller rusproblemer. Ofte oppleves vanskeligheter i relasjon til andre mennesker, som foreldre, søsken, venner eller lærere.
Hensikten med innleggelsen er å støtte deg og familien din, med å finne ut av eller løse problemer som gjør at du kan klare deg bedre i dagliglivet.
Du vil bo på enerom og her har du selv ansvaret for å holde orden. Ønsker du å kunne trekke deg tilbake på rommet ditt, og være litt for deg selv, respekterer vi selvsagt det. Likeså, vil vi så langt det lar seg gjøre, hjelpe deg til å få den ro og trygghetsfølelse som du trenger. På ungdomsposten er det ungdommer med ulike problemer som kommer. Alderen på barna og/eller ungdommene er fra 10-16 (18) år. Vi har plass til 7 ungdommer.
Første uke har du utgang med følge. Dette kan fravikes etter nærmere avtale med personalet. Vi lever i et fellesskap, som vi ønsker at du tar aktivt del i.

Under oppholdet oppfordrer vi deg til å ha kontakt og besøk av familie, slektninger, venner, kjæreste m.fl. Ved besøk er det ønskelig at det gis beskjed til personalet i god tid før gjesten (-e) kommer, vi trenger litt tid til planlegging og organisering.

Alle ungdommer som er innlagt, skal så fremt det er mulig, gå på skole. BUP har en egen skole, som ligger ved Moan, idrettspark (gangavstand 5-10 minutter).

BUP skolen gir et individuelt pedagogisk tilbud for innlagte ungdommer. Det vil være et samarbeid mellom BUP skolen og hjemmeskolen under oppholdet ditt. Det kan også hende at du ved innleggelse og/eller underveis i oppholdet, vil kunne gå på hjemmeskolen din (dette avtales nærmere).

Ungdomsposten kan tilby inneliggende ungdommer varierende fritidsaktiviteter.

Inngangsparti BUP sengepost og poliklinikk
Inngangsparti BUP sengepost og poliklinikk
Oversiktsbilde BUP sengepost og poliklinikk
Oversiktsbilde BUP sengepost og poliklinikk
Oversiktsbilde utvendig BUP-skolen
Oversiktsbilde utvendig BUP-skolen
Spisestue BUP sengepost
Spisestue BUP sengepost
Dagligstue BUP sengepost
Dagligstue BUP sengepost
Oppholdsrom BUP sengepost
Oppholdsrom BUP sengepost
Klasserom BUP-skolen
Klasserom BUP-skolen
TV-stue BUP sengepost
TV-stue BUP sengepost
Bordtennis BUP sengepost
Bordtennis BUP sengepost
Sittegruppe BUP sengepost
Sittegruppe BUP sengepost

Kontakt

Telefon
74 09 86 00
mandagDøgnbemannet
tirsdagDøgnbemannet
onsdagDøgnbemannet
torsdagDøgnbemannet
fredagDøgnbemannet
lørdagDøgnbemannet
søndagDøgnbemannet
Felles telefonnummer for Rus og Psykisk helsevern i Helse Nord-Trøndelag. Familieambulatoriet har egne telefonnummer (se over)

ADHD hos barn og ungehttps://hnt.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
Angst hos barn og ungehttps://hnt.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Informasjon og opplæring ved ADHDhttps://hnt.no/behandlinger/informasjon-og-opplering-adhdInformasjon og opplæring ved ADHDIADHD-psykedukasjonADHD-psykedukasjonADHD-psykedukasjonADHD-psykedukasjon
Psykososial behandlig ved ADHDhttps://hnt.no/behandlinger/psykososial-behandling-ved-adhdPsykososial behandlig ved ADHDPADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandling