HELSENORGE

Døvblindhet, utredning

Døvblindhet er en kombinert syns-, hørsels- og funksjonshemming som er så alvorlig at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.

Innledning

I Norge regnes en diagnose som sjelden når færre enn 1 av 2000 personer har diagnosen. I Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er det cirka 350 personer som er registrert med døvblindhet. Utredning av døvblindhet gjøres av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Foto: Lars Åke Andersen

Ta kontakt med NKDB:

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

En rekke sykdommer, syndromer eller kombinasjon av skader og sykdommer, kan være grunnen til at en person blir identifisert og registrert med døvblindhet. De mest kjente av disse er: 

 • Usher syndrom
 • CHARGE-syndrom
 • Medfødt rubella syndrom
 • Fødselsrelaterte tilstander
 • Hjernehinnebetennelse

Medfødt eller ervervet døvblindhet?
Vi snakker om medfødt døvblindhet når det kombinerte sansetapet er medfødt, eller oppstått før tale- eller tegnspråk er etablert. 

Ervervet døvblindhet betyr at kombinert syns- og hørselshemming har oppstått etter at språket er etablert. Hos noen oppstår døvblindheten når de er barn, hos andre utvikler det kombinerte sansetapet seg i ungdomsalder eller i voksen alder. 

Les mer om døvblindhet på NKDBs nettside Dovblindhet.no

Henvisning og vurdering

Forespørsel om utredning rettes til nærmeste regionsenter for døvblinde. Regionsenteret kan gå videre med saken etter brukers samtykke.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Regionsenteret innhenter medisinske opplysninger om syn og hørsel av nyere dato, samt andre relevante opplysninger. Regionsenteret sørger for at det er gjort tilstrekkelige utredninger av syn, hørsel og kommunikasjon.

Under

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) foretar utredningen i forbindelse med identifisering av døvblindhet. Henvendelse eller henvisning om utredning kan gjøres av brukere, pårørende og fagpersoner eller andre faginstanser til alle enheter i tjenesten.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Dokumentasjon fra ulike undersøkelser og regionsenterets vurdering sendes deretter til Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT) for vurdering og vedtak.

Ved behov legger aktuelt regionsenter saken fram for NTT og deltar på møtet under drøftingen av saken. NTT kan hvis nødvendig henvise saken videre for ytterligere utredninger – funksjonelt eller medisinsk - før saken ferdigbehandles. 

Saken konkluderes av NTTs faste medlemmer. Teamet er helhetlig ansvarlig for de vedtakene de gjør, og at disse er utført i tråd med gitt mandat. Vedtaket blir sendt til bruker, med kopi til aktuelt regionsenter og brukers fastlege.

Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT)

NTT er sammensatt kvalifisert personell innen ulike medisinske fagområder, og fagpersoner fra NKDB. Til sammen innehar teamet bred og høy faglig kompetanse om medfødt og ervervet døvblindhet. 

Teamet består av øyespesialist, øre-nese-hals-spesialist, genetiker, spesialpsykolog, synspedagog, audiopedagog og spesialpedagog. Andre relevante fagpersoner trekkes inn ved behov. 

NTT skal: 

 • kvalitetssikre at det er foretatt tilstrekkelig medisinsk og funksjonell utredning og diagnostikk i det ordinære tjenesteapparatet
 • diagnostisere og identifisere døvblindhet som følge av sjeldne medfødte eller tidlig ervervede sykdommer, syndromer og tilstander
 


Etter

En eventuell identifisering i Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet danner grunnlaget for den videre oppfølgningen fra de aktuelle regionsentre. Siden døvblindhet er en varig tilstand, handler behandling av døvblindhet i praksis seg om: 

 • Tilrettelegging av det sosiale og fysiske miljø rundt pasienten
 • Tilpasning av tjenestetilbudet for den enkelte
 • Utprøvning, tilpasning og opplæring i tekniske hjelpemidler
 • Habilitering og rehabilitering
 • Rådgiving og veiledning 

NKDB samarbeider med aktuelle kommuner og gir tjenester til brukere i deres eget miljø.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?