Samsykelighet ved psykiske lidelser

Pasienter som har en psykisk lidelse vil ha en overhyppighet av somatiske sykdommer, andre psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Det finnes ulike måter å behandle samsykelighet på. Du som pasient får behandling som er tilpasset deg og behovene dine.

​​

D​​​epresjon

Depresjoner forekommer ofte sammen med de fleste andre psykiske lidelser. I behandlingen fokuserer vi på å skille symptomer fra hverandre. 

Vi behand​​​ler disse symptomene med kognitiv atferdsterapi og medikamentell behandling. Vi legger vekt på fysisk aktivisering og friluftsliv, samt hjelp til å rydde opp i personlige problemer (f.eks. konflikter, økonomi). 

​Bipolar lidelse

Både bipolar type 1 og bipolar type 2 er en hyppig, samtidig lidelse når pasienten har andre psykiske lidelser som ADHD og rusmiddelmisbruk. Kartlegging av dette inngår i den totale utredningen før behandling blir påbegynt.

​ADHD: Symptomer på bipolar lidelse og ADHD kan være overlappende. Pasienter som fyller kriteriene for begge lidelsene blir tilbudt behandling for begge lidelsene. Legemidler for disse to lidelsene kan kombineres.

Rusmiddelproblemer: Behandling av rusmiddelproblemer blir integrert i den øvrige behandlingen av bipolar lidelse og omvendt.

Ang​​stlidelser

Angst finnes som symptom i mange psykiske lidelser. Ofte har pasientene også selvstendige angstlidelser samtidig med andre psykiske lidelser. 

Angst som symptom i en annen lidelse avtar oftest når grunnlidelsen behandles effektivt.  Selvstendige angstlidelser behandles på samme måte som når angst er hovedlidelsen, for eksempel med kognitiv terapi med eksponering og/eller medikamentell behandling.​

Personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser vil vanligvis være en kompliserende faktor i behandlingen av alle andre psykiske lidelser. Hvis dette er tilfelle, tilbyr vi deg i utgangspunkte​​t samme behandling som hos andre, samtidig som vi tilstreber å ha kunnskap og oppmerksomhet rundt de personlige utfordringene du har. 

Ofte vil det være naturlig å behandle symptomlidelsen (angst, depresjon osv.) før vi starter behandlingen av personlighetsforstyrrelsen.

Psykose og samtidig rus​​​middelbruk

Pasienter med psykosesymptomer kan ofte ha et forhøyet forbruk av rusmidler, som kvalifiserer til egen diagnose. Disse pasientene skal gis behandling innen psykisk helsevern.

Vi har fokus på samtidig behandling av rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. Vi gir informasj​​on om rusens virkninger og motiverer for at du skal slutte eller redusere rusbruk. Vi jobber også for å finne sammenheng mellom rusbruk og symptomer på psykiske lidelser. Vi etablerer tidlig samarbeid med kommunen for å gi deg best mulig oppfølging i nærmiljøet.​

Somatiske helsep​​roblemer

Personer med blant annet bipolar lidelse og schizofreni har en overhyppighet av hjerte-karsykdommer og av diabetes. Medikamentell behandling kan i til​legg øke faren for metabolsk syndrom. Derfor må den somatiske helsen følges opp:

  • ​Råd om ernæring, alkoholbruk og røykeslutt
  • Faste kontroller av vekt og midjemål
  • Faste kontroller av blodsukker, triglyserid, kolesterol og HDL-kolesterol
  • Sørge for at fastlegen tar seg av oppfølging av disse problemstillingene. Oppfordre fastlegen til jevnlig serummåling.

Hver enkelt sykdomsvariant har ulik alvorlighetsgrad. Noen må gå til fastlegen hvert år, mens andre må gå til psykia​​​ter ofte.

Utviklingsfo​​rstyrrelser

Pasienter med psykisk utvikling eller autismetilstander er mer sårbare for å utvikle psykosesymptomer i voksen alder. Det vil være nødvendig med spesielle tilpasninger i behandlin​​g og oppfølging.

Vi sørger for å etablere veiledning og avlastningstiltak i kommunen, med spesiell vekt på mulighetene for å endre på lokale miljøbetingelser som påvirker sy​kdomsutviklingen. 

Vi tilbyr ofte samarbeid med klinikkens habiliteringstjeneste og et omfattende samarbeid ​​med pårørende.​

Fant du det du lette etter?