Tvungent psykisk helsevern

Helsetjelp skal som hovedregel gis på grunnlag av gyldig samtykke fra deg som er pasient. Behov for eventuelt tvungent psykisk helsevern vurderes i hvert enkelt tilfelle.

I Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag skal bruk av tvang innskrenkes til det strengt nødvendige og gjennomføres på en måte som ivaretar dine rettigheter, sikkerhet og integritet. Målet er å hindre skade, gi tilgang til rett og hødvendig behandling og bidra til at du gjenvinner kontroll over ditt eget liv. Valg av virkemiddel og intensitet skal være rimelig og forsvarlig i den konkrete situasjonen. 

Behov for eventuelt tvungent psykisk helsevern vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Vilkår for tvungent psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven kan gi hjemmel for innleggelse og behandling i det psykiske helsevernet uten samtykke fra deg. Innleggelse kan enten skje for en tidsbegrenset periode (tvungen observasjon, § 3–2) eller på ubestemt tid (tvungent psykisk helsevern, § 3–3). Loven oppstiller klare krav.

Hovedvilkåret for tvungent psykisk helsevern er at du vurderes å ha en «alvorlig sinnslidelse.»

Frivillig vern skal ha vært forsøkt uten å føre frem, eller vurderes som åpenbart formålsløst. Videre må ett av flere alternative tilleggsvilkår være oppfylt, enten ved at du vurderes å ville oppnå merkbar bedring ved tvungent vern, eller å raskt bli svært dårlig uten slikt vern, eller ved at du vurderes å utgjøre en fare for deg selv eller andre uten tvungent vern.

Til slutt skal det foretas en helhetsvurdering av om tvungent vern er den klart beste løsningen for deg.

Pasienter som blir underlagt tvungent psykisk helsevern kan påklage vedtaket til kontrollkommisjonen og bringe vedtaket inn for rettslig overprøving i domstolene. Du vil i slike tilfeller ha rett til advokatbistand på statens bekostning. Vi sørger for at du får systematisk informasjon om klagemuligheter og om andre tilknyttede rettigheter. 

Nødvendig med god informasjon om tvang

Mange opplever tvangsmedisinering som svært inngripende og traumatisk, som å miste kontrollen over egen kropp og sinn. God informasjon vil til en viss grad gjøre denne behandlingen lettere å akseptere. Vi søker at du så langt som mulig må tas med på råd og gis innflytelse over omfanget av og innholdet i en eventuell legemiddelbehandling. Du skal få rett og nødvendig informasjon om virkninger og bivirkninger, og, så langt det er forsvarlig, skal ditt ønske om eventuell legemiddelfri behandling respekteres.

Ledere og ansatte i det psykiske helsevernet er  bevisste på potensielle skade-virkninger forbundet med tvangsbruk og gjøre grundige forhåndsvurderinger før tvang iverksettes.

Det gjennomføres regelmessige interundervisninger i klinikken, for å sørge for de som er ansvarlige for vedtak etter psykisk helsevernloven til enhver tid er kvalifiserte og oppdaterte. 

Fant du det du lette etter?