Registre i Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag er ansvarlig for flere registre. Disse registrene legger grunnlaget for en kontinuerlig utvikling og gir mulighet for å evaluere kvalitet og helsegevinst. De danner også grunnlag for faglig forbedringsarbeid og forskning. Dette kommer pasientene til gode gjennom forbedret diagnostikk, bedre pasientbehandling og oppfølging. 

Her er en oversikt over forsknings- og kvalitetsregistre i Helse Nord-Trøndelag:

Register for sepsis og andre invasive infeksjoner:

Om registeret

Ved Helse Nord-Trøndelag HF blir alle pasienter som har eller utvikler infeksjon med positiv blodkultur (bakterier påvist i blodprøve), også kalt blodforgiftning eller sepsis, registrert i Register for sepsis og andre invasive infeksjoner. Registeret er et kvalitets- og forskningsregister for pasienter tilhørende HNT HF som får sepsis eller andre invasive infeksjoner.

Sepsis oppstår når en infeksjon utløser en overreaksjon i kroppens immunsystem. Dette fører til sviktende funksjon i ett eller flere organer. Sepsis og andre invasive infeksjoner er alvorlige tilstander med risiko for død og seinfølger. Økende resistens mot antibiotika fører til at disse infeksjonene blir vanskeligere å behandle. Antibiotikaresistens skyldes for mye eller feil bruk av antibiotika. 

Hva brukes registeret til?

Hensikten med registeret er todelt. 

1) Intern kvalitetskontroll, herunder å kunne si noe om kvaliteten i vår sepsisbehandling og om forekomsten av resistente bakterier i regionen.

2) Forskning med formål om å få ny kunnskap om sepsis og antibiotikaresistens. 

Hvem kan delta?

Studien baserer seg på laboratoriedata og opplysninger fra journal. Alle som har vært innlagt med sepsis/blodforgiftning etter 1994 kan delta. 

Hva innebærer det å bli registrert?

Alle som jobber med registeret har taushetsplikt, og det er disse medarbeiderne som går gjennom alle journaler hvor det har vært påvist positiv blodkultur. Registeret samler inn data om alder, kjønn, tidligere sykdom, hvor infeksjonen oppstod, hvordan den forløp og hvordan den ble behandlet. Opplysningene blir behandlet konfidensielt, og det er kun få personer med adgangskontroll som behandler data med personopplysninger. Forskere kan få utlevert avidentifiserte data til forskningsstudier etter godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og tilrådning fra helseforetakets egen datatilgangskomite (lenke til DAC). Avidentifiserte data betyr at navn og fødselsnummer ikke lenger er knyttet til dine opplysninger, men er erstattet med et tilfeldig prosjektnummer. Ingen forskere vet dermed hvem de får opplysninger om.

Ditt personvern og dine rettigheter

Personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter sikrer at hensynet til ditt personvern veier tungt når helseopplysninger skal samles inn, lagres og brukes. Det er laget tekniske løsninger som begrenser hvor mange som får se ditt fødselsnummer sammen med helseopplysningene, og de som behandler helseopplysningene har taushetsplikt. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. 
Ved å kontakte prosjektansvarlig for registeret kan du også få vite hvem som har fått tilgang til disse opplysningene, og reservere deg fra at dine opplysninger inngår i forskning.

Studier som bygger på registeret


Lovhjemmel

Registeret har lovhjemmel i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1, bokstav e og artikkel  9 .nr. 2, bokstav i og j. I tillegg er registeret hjemlet i Forskrift om medisinske kvalitetsregistre § 3-2-a og § 3-5)

Kontaktinformasjon

Prosjektansvarlig

Nina Vibeche Skei
Ninavibeche.skei@helse-nordtrondelag.no
74098572
Personvernombud ved HNT


Register for infeksjoner med ESBL-produserende bakterier:

Om registeret

ESBL-produserende bakterier er bakterier som er resistente mot alle vanlig brukte antibiotika. For å få mer kunnskap om infeksjoner disse bakteriene forårsaker og behandlingen som gis, er det etablert et medisinsk kvalitetsregister hvor opplysninger om pasienter som har fått påvist ESBL-produserende bakterier registreres.

De første infeksjonene med ESBL-produserende bakterier her i landet ble oppdaget tidlig på 2000-tallet. Særlig etter 2010 har forekomsten vært økende. Vårt ESBL-register omfatter så langt opplysninger om pasienter med ESBL-infeksjoner i perioden 2009 – 2020.

Hva brukes registeret til?

Registerets formål er å overvåke forekomsten av resistente infeksjoner, og hvordan vi tar hånd om disse pasientene. Slik kan vi bli bedre til å forebygge og behandle infeksjoner forårsaket av ESBL-produserende bakterier. Vi undersøker også om de tiltakene vi iverksetter for å bedre behandlingen, virker.

I spesifikke forskningsprosjekter kan det være aktuelt å sammenstille opplysninger fra ESBL-registeret med opplysninger fra andre registre og helseundersøkelser. Hensikten med dette er å finne fram til faktorer som disponerer for infeksjoner med resistente bakterier, og faktorer som gjør folk mer eller mindre mottakelige for slike infeksjoner.

Opplysninger fra registeret blir benyttet til evaluering og forbedring av behandlingstilbudet og som grunnlag for forskning. Rapporter og informasjon om de ulike forskningsprosjektene vil du finne på denne nettsiden, slik at du kan holde deg oppdatert på hva registeret brukes til. Forskning formidles i fagmøter og ved undervisning, på konferanser og tidsskriftartikler, nasjonalt og internasjonalt.

Hvem kan delta?

Pasienter som ved Mikrobiologisk laboratorium på Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF, har fått påvist en ESBL-produserende bakterie blir registrert i ESBL-registeret. 

Fra 1. september 2019, med hjemmel i ny forskrift om medisinske kvalitetsregistre, kan vi samle inn helseopplysninger uten samtykke. Forskriften krever at pasienter som har fått sine helseopplysninger registrert, skal informeres om dette, slik at de kan reservere seg. 

Hva innebærer det å bli registrert?

registeret innhenter og registrerer vi opplysninger som Mikrobiologisk laboratorium har om pasienter som har fått påvist infeksjon med ESBL-produserende bakterier. Har pasienten vært innlagt i sykehus, hentes opplysninger også fra sykehusjournalen. Vi registrerer alder, kjønn, sykehusoppholdets lengde, om pasienten hadde noen sykdommer fra før, hadde vært i utlandet, brukte antibiotika i tiden før den aktuelle infeksjonen, eller brukte medisin som kunne påvirke kroppens forsvar mot infeksjoner. Vi registrerer videre hvor syk pasienten ble av infeksjonen, hvilken behandling som ble gitt og hvordan behandlingsresultatet ble. Relevante svar på bakteriologiske prøver blir også registrert. 

Fordi ESBL-registeret har stor helsefaglig og samfunnsmessig betydning knyttet til vitenskapelige og statistiske formål i allmennhetens interesse, skal data ikke slettes, men anonymiseres etter ti år. Slik kan man over tid overvåke infeksjoner med ESBL-bakterier og evaluere effekten av nye behandlingsmåter. Eventuelle utvidelser i bruk av registeret kan kun skje etter godkjenning fra dataansvarlig instans (HNT) og eventuelt andre relevante myndigheter. 

Ditt personvern og dine rettigheter

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer, eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter pasienter til helseopplysningene gjennom en navneliste. Det er kun prosjektansvarlig, Dr. Angela Kümmel, og tre nære medarbeidere som har tilgang til denne listen. 

Opplysningene fra registeret skal primært brukes av ansatte i HNT. Andre kan få tilgang til data fra registeret dersom de har prosjekter som er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), og som er i tråd med registerets formål.

I spesifikke forskningsprosjekter kan det være aktuelt å sammenstille opplysninger fra ESBL-registeret med opplysninger fra andre registre og helseundersøkelser. Koblingen vil bli gjort på en måte som ivaretar personvernet. De som forsker vil ikke ha tilgang til personidentiteten for de opplysningene de bruker. Sammenstillinger av opplysninger fra ESBL-registeret med andre kilder i forbindelse med spesifikke prosjekt krever godkjenning av REK og eventuelt andre instanser som loven krever.

Det er frivillig å delta i registeret. Etter helseregisterloven §§ 24 flg. har den registrerte rett til å se de opplysningene som finnes om vedkommende i ESBL-registeret, og til å motsette seg at disse opplysningene blir behandlet i registeret. Uten å oppgi noen grunn kan den registrerte når som helst reservere seg mot å få opplysninger lagret i ESBL-registeret. Dette kan gjøres ved å sende brev i posten til prosjektansvarlig. Henvendelser som inneholder personopplysninger skal ikke sendes som e-post. 

Når du reserverer deg, vil opplysninger som gjelder deg, bli fjernet fra registeret. Opplysninger som allerede inngår i analyser, blir ikke slettet.

Studier som bygger på registeret

Studier basert på ESBL-registeret er under planlegging. Vi vil kartlegge forekomsten av infeksjoner med ESBL-produserende bakterier, hvilke faktorer som disponerer for slike infeksjoner, hvilken behandling som ble gitt og hvordan det gikk med pasientene. 

Nettsiden oppdateres etter hvert som det publiseres resultater fra studiene. 

Lovhjemmel

EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 6, bokstav e, og artikkel 9 nr. 2 bokstav i og j.

Forskrift om medisinske kvaklitetsregistre § 3-2.

Kontaktinformasjon

Prosjektansvarlig

Angela Kümmel 
Mikrobiologisk laboratorium 
Avdeling for laboratoriemedisin, Klinikk for medisinsk service 
Sykehuset Levanger 
Helse Nord-Trøndelag HF
Postboks 333
7601 Levanger

Fant du det du lette etter?