Forskere i HNT

Helse Nord-Trøndelag har betydelig forskningskompetanse, og legger vekt på å skape god pasientbehandling og spennende arbeidsmiljø gjennom å tilrettelegge for forskning. Her finner du en oversikt over ansatte med PhD og stipendiater/PhD-studenter.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Ph.d.

Andersen, Garret Newton

Overlege Garret Newton Andersen

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Medisinsk avdeling

Disputerte
NTNU 2015

Tittel på avhandling
Point-of-care pocket-size ultrasonography - bringing the diagnosis back to the bedside.

Forskningsområde

CV ved universitet

Avhandling


Arnstad, Ellen Dalen

Overlege ph.d. Ellen Dalen Arnstad

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Overlege Pediatri

Avdeling
Barneavdelingen

Disputerte
NTNU, 2020

Tittel på avhandling
Pain and Fatigue in Young Adults with Juvenile Idiopathic Arthritis –   Based on A Nordic Prospective Longitudinal Study.

Forskningsområde

Juvenile idiopathic arthritis (barneleddgikt) er den hyppigste revmatiske sykdommen i barnealder, med en insidens på 15-20/100.000 pr.år i Norden. Studien vår; the Nordic JIA study (NoSPeR), er en prospektiv, longitudinell multisenterstudie, som er populasjonsbasert fra definerte områder i Norge, Sverige, Danmark og Finland. 510 nydiagnostiserte JIA pasienter i årene 1997-2000 ble inkludert i studien og har senere deltatt på en 8 års oppfølging og nå en 18 års oppfølging. Mitt forskningsfokus er å se på hvor mye fatigue, smerte og søvnvansker det er blant deltagerne 18 år etter at de fikk barneleddgikt. I tillegg ser jeg på om det er ulike smerteterskler (dvs. når noe begynner å gjøre vondt) hos de som har hatt barneleddgikt i 18 år, sammenliknet med en frisk kontrollgruppe.


CV ved universitet

Avhandling

Radiontervju NRK

Bjørnelv, Sigrid

Overlege. Overlege Sigrid Bjørnelv

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Førsteammanuensis NTNU. DMF, IPH), Overlege

Avdeling
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) Klinikk for psykisk helse og rus

Disputerte
NTNU.  DMF, ISM, 2009

Tittel på avhandling
Vekt- og spiseforstyrrelser hos ungdom i Nord Trøndelag.

Forskningsområde
Spiseforstyrrelser.  En forløpsstudie som ser på ulike faktorer i forhold til pasientforløp, både ved anorexia nervosa, bulimia nervosa og overspisningslidelser.  Ulike somatiske forhold og også svangerskapskomplikasjoner er et av delområdene, det samme er fysisk aktivitet.  Vi ser på pasienters erfaring med tvungen behandling, traumeerfaring hos pasienter, interpersonlig fungering og ulike komorbide tilstanders betydning for pasientforløp.

CV ved universitet
www.ntnu.no/ansatte/sigrid.bjornelv

Avhandling


Bjørseth, Åse Gresseth

Psykologspesialist ph.h. Åse Gresseth Bjørseth. 

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Psykologspesialist

Avdeling
BUP avd.

Disputerte
NTNU, 2020

Tentativ tittel på avhandling
The do`s and don`ts of parenting: implications for assessment and treatment of psychopathology in young children.

Forskningsområde
Studiene i avhandlingen er hentet fra to ulike forskningsprosjekter; den epidemiologiske studien Tidlig Trygg i Trondheim, samt behandlings-studie (RCT) gjennomført på BUP-Levanger og BUP-Orkdal. Avhandlingen har to hoved-målsetninger: 1. Å fremme en bedre forståelse for hvordan foreldres bidrag i foreldre-barn interaksjon, her benevnt som "the do`s and don`ts of parenting", har for utviklingen av psykopatologi hos små barn. 2. Å undersøke om en behandlings-metode som er skreddersydd for å øke foreldrenes "do`s" og redusere "don`ts" har bedre effekt enn klinikkenes standard intervensjoner i behandlingen av små barn med atferdsvansker.

CV ved universitet
Bosnes, Ingunn

Psykologspesialist Ingunn Bosnes

Akademisk tittel
Dr. philos.

Yrkestittel
Psykologspesialist

Avdeling
Klinikk for psykisk helsevern

Disputerte
NTNU, 2020

Tittel på avhandling
Successful aging. A prospective study based on the Nord-Trøndelag Health Survey (HUNT).

Forskningsområde
Frisk eller vellykket aldring.

CV ved universitet

Avhandling
Bosnes, Ole

Psykologspesialist Ole Bosnes

Akademisk tittel
Dr. philos.

Yrkestittel
Psykologspesialist

Avdeling
Klinikk for psykisk helse

Disputerte
NTNU, 2008

Tittel på avhandling
Klinisk utprøving av norske versjoner av noen sentrale tester på kognitiv funksjon.

Forskningsområde
Kvalitetsvurdering av instrumenter som benyttes for å kartlegge subjektiv og objektiv hukommelse.

CV ved universitet

AvhandlingBrenna, Øystein

Lege Øystein Brenna. Bilde.

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Lege

Avdeling
Medisinsk avdeling

Disputerte
NTNU, 2016

Tittel på avhandling
"Guanylate cyclase-C signaling in Inflammatory Bowel Disease".

Forskningsområde
Doktorgraden omhandlet metodeuvikling og karakterisering av dyremodell for inflammatorisk tarmsykdom (IBD) (TNBS-kolitt). Videre så vi på regulering av peptidhormonene guanylin (GN) og uroguanylin (UGN) og deres reseptor guanylate cyclase-C (GC-C) ved IBD. Vi undersøkte også GN og UGNs cellulære kilder i tarm både hos menneske og rotte.

CV ved universitet

Avhandling


Catalan, Ignacio Serra

Overlege. Spesialist i Gastroenetrologi Ignacio Catalan Serra

Akademisk tittel
Ph.d. MD

Yrkestittel
Overlege. Spesialist i Gastroenetrologi

Avdeling
Indremedisin, gastroseksjon, Medisinsk avdeling

Disputerte
Universidad de Valencia, Spania, 2016

Tittel på avhandling
"Study of the role of gamamdelta T cells in Crohn's disease".

Forskningsområde
Kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en betennelsesaktig tilstand av ukjent årsak. IBD er relativt vanlig i Norge og er karakterisert ved inflammasjon i tarmen med residiverende episoder av magesmerter, diare og rektalblødning.
Immunforsvaret mot tarmbakterier spiller en sentral rolle i sykdomsutvikling. Vår gruppe har fokusert i rollen av spesielle type lymfocytter (gammadelta T celler) i inflammatorisk tarmsykdom. Disse cellene har meget viktige oppgaver, som å forsvare oss mot infeksjoner i tarmen og å kontrollere immunforsvarets respons.
Våre tidligere publikasjoner viser at gammadelta T celler kan være viktig når det gjelder årsaken til IBD. Spesielt viktig er det ny funn som viser at det finnes en spesielt type av disse cellene som beskytter pasientene mot tarmbetennelse og at pasienten med aktiv sykdom har mindre tall av dem i tykktarmslimhinnen, som tyder på at de kan bli et mulig nytt terapeutisk mål i IBD i fremtida.
I tillegg jobber vi for å karakterisere de oportunistiske infeksjoner som rammer i IBD pasienter og for å studere IBD pasientens mikrobiota (med spesielt fokus på fungi som kolonisere tarmen), som vi tror spiller en viktig rolle i sykdommens forløp.

CV ved universitet
https://www.ntnu.edu/employees/ignacio.catalan

Avhandling
https://www.researchgate.net/profile/Ignacio_Catalan-Serra


Dalen, Håvard

Overlege ph.d. Håvard Dalen

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Førsteamanuensis, overlege

Avdeling
Medisinsk avdeling

Disputerte
NTNU, 2010

Tittel på avhandling
Echocardiographic indices of cardiac function.

Forskningsområde
Forsker på nye metoder for ultralyddiagnostikk, diagnostikk og behandling av hjertesykdommer med fokus både på ultralyddiagnostikk, trening, men også den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

CV ved universitet
CV

Avhandling

http://hdl.handle.net/11250/2390660

Radiontervju NRK
2020 05 11, Hjerteundersøkelse ved lokalsykehus (MP3)
2014 03 17, Lommeultralyd og diagnose av hjerteproblemer (MP3)


Danielsen, Marit

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Avdeling
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Disputerte
NTNU, 2016

Tittel på avhandling
Disturbed body image and compulsive exercise in female eating disorder patients.

Forskningsområde
Kroppsbildeforstyrrelse og tvangspreget trening er kjente symptomområder for pasienter med spiseforstyrrelse. Både i mitt kliniske arbeid som fysioterapeut og som forsker er det sentrale områder for å utvikle kunnskap og erfaring videre. Det er faglig enighet om at begge områdene er sammensatte og av betydning for utvikling og opprettholdelse av spiseforstyrrelsen.

De konkrete forskningsprosjektene har vært knyttet til utvikling og validering av et selvrapportskjema, Exercise and Eating Disorder (EED). Skjemaet er et klinisk verktøy. Det er utviklet for å gi god informasjon om forskjellige dimensjoner ved tvangspreget trening hos pasienter med spiseforstyrrelser, og  kan brukes i kartlegging og evaluering av behandling.

Videre har og er oppmerksomheten rettet mot forløpsforskning. Det er behov for mer kunnskap om betydningen av kroppsbileforstyrrelse og tvangspreget trening, og andre faktorer for behandlingsresultat.

CV ved universitet
CV

Avhandling

http://hdl.handle.net/11250/2390660

Radiontervu NRK
2014 07 28, Kompulsiv trening blant ungdom (MP3)

2019 01 07, Spiseforstyrrelser og trening (MP3)de Vries, Arild Wiebe

Lege i spesialisering anestesi Ole Kristian Forstrøen Thu

Akademisk tittel
MD, Ph.d.

Yrkestittel
Lege i spesialisering 2

Avdeling
Klinikk for kirurgi

Disputerte
NTNU, 2017

Tittel på avhandling
Potential Adhesion Prevention Strategies

Forskningsområde
Gastroenterologisk kirurgi

CV ved universitet

Avhandling


Eik-Nes, Trine Tetlie

Førsteamanuensis/associate professor, Trine Tetlie Eik-Nes

Akademisk tittel
Førsteamanuensis/associate professor

Yrkestittel
Forsker/spesialergoterapeut

Avdeling
DPS Stjørdal, Klinikk for Psykisk Helsevern og Rus

Disputerte
NTNU, DMF, 2018

Tittel på avhandling
Correlates and adverse outcomes in a spectrum of eating disorders in male and female populations.

Forskningsområde

Her thesis “Correlates and adverse outcomes in a spectrum of eating disorders in male and female populations” included both registry data, data from the population based HUNT cohort, the Growing Up Today Study, as well as clinical data. Eik-Nes has worked in the mental health sector for 20 years as a clinician and a researcher. For the last 12 years she has worked with eating disorders. Her research interests are the epidemiology of weight disorders and eating disorders. She has led several projects in the mental health sector. During a research visit at Harvard Medical School, she gained important experience in the conduction of studies on weight and disordered eating. She is currently the Principal Investigator of the nation-wide MHOBY Study (Mental Health & Obesity) aiming to improve health care services with a transdisciplinary approach with new conceptual, theoretical, methodological, and translational innovations that integrate and move beyond discipline-specific approaches to only traditional weight loss treatment in patients with obesity and mental health disorders. Trine is
outgoing and detailoriented, proficient at building and maintaining professional relationships.​

CV ved universitet

Avhandling

Radiointervju NRK
2015 10 12, Spiseforstyrrelser, slanking og vektmisnøye (MP3)Eilertsen, Tina Bjørsvik

Overlege Tina Bjørsvik Eilertsen. jpg-bilde.

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Gynekologisk avd.

Disputerte
NTNU, 2013

Tittel på avhandling
Polycystic ovary syndrome, glucose metabolism disturbances and daytime sleepiness in women with a history of preterm birth.

Forskningsområde

CV ved universitet

Avhandling

Radiointervju NRKFjalstad, Jon Widding

Illistrasjonsfoto.


Akademisk tittel
Ph.d. i helsevitenskap

Yrkestittel
LIS 3 i Psykiatri

Avdeling
Klinikk for psykisk helsevern og rus

Disputerte
UiT, 2018

Tittel på avhandling
Antibiotic Therapy for Neonatal Sepsis - Studies on epidemiology, gentamicin safety, and early adverse effects of antibiotics

Forskningsområde
Hovedmålet til avhandlingen var å kartlegge forskjellige aspekter ved antibiotikabehandling av nyfødtsepsis. Vi kartla forekomsten av tidlig innsettende nyfødtsepsis og systemisk antibiotikabehandling blant alle norske terminfødte barn fra 2009-2011. Vi studerte tryggheten til et doseringsregime av gentamicin med forhøyede doser og forlengede doseringsintervall blant nyfødte behandlet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge fra 2004-2012. Vi gjorde en systematisk litteraturstudie av observasjonelle og randomiserte kliniske studier som så på sammenhengen mellom antibiotikaeksponering i første levemåned og senere utvikling av nekrotiserende enterokolitt, soppsepsis, tidlig død, endringer i tarmflora og/eller utvikling av antibiotikaresistens.

CV ved universitet

Avhandling

https://munin.uit.no/handle/10037/13362Fjukstad, Katrine Kveli

Overlege ph.d. Katrine Kveli Fjukstad. Jpg bilde.

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Klinikk for psykisk helsevern og rus

Disputerte
NTNU, 2019

Tittel på avhandling
Impact of selective serotonin reuptake inhibitors  on cardiometabolic factors  in patients with schizophrenia or bipolar disorder.

Forskningsområde
Pasienter med alvorlig psykisk sykdom som bipolar lidelse eller schizofreni har generelt dårligere helse og har betydelig forkortet levetid sammenlignet med øvrig befolkning. Dette er i hovedsak betinget i økt forekomst av kardiovaskulær sykdom. Årsaken til dette er sammensatt, men noe av de uheldige metabolske effektene som disponerer for kardiovaskulær sykdom er forårsaket av psykofarmaka som antipsykotika. Vi ønsket å undersøke om de hyppig brukte antidepressivaene i gruppen selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), kunne innvirke på metabolske parametere og dermed bidra til den kjente økte kardiovaskulære morbiditeten hos disse pasientene. I klinisk sammenheng gir disse legemidlene et inntrykk av å påvirke blant annet kroppsvekt. I de to tverrsnittsstudiene som presenteres her fant vi assosiasjoner mellom bruk av SSRI alene eller i kombinasjon med antipsykotika og kjente kardiovaskulære risikofaktorer. I den genomvide assosiasjonsstudien fant vi interaksjoner mellom genetiske varianter assosiert med kardiometabolske faktorer og bruk av SSRI. Gitt studiedesignet i alle tre studier, kan kausalitet imidlertid ikke bekreftes. Endringene var dessuten små og antageligvis ikke av klinisk betydning, men illustrerer viktigheten av å monitorere pasienter i disse populasjonene, i særdeleshet ved når SSRI kombineres med antipsykotika. Forskning innen det komplekse feltet hvor man undersøker sammenhengene mellom økt risiko for kardiovaskulær sykdom og død hos pasienter med alvorlig psykisk sykdom vil fortsatt være viktig fremover, for å øke livskvalitet, optimalisere pasientens helse og gi samfunnsøkonomisk gevinst.

CV ved universitet

AvhandlingGustad, Lise Tuset


Intensivsykepleier Lise Tuset Gustad

Akademisk tittel
Ph.d., Førsteamanuensis, Postdoc

Yrkestittel
Intensivsykepleier

Avdeling
Medisinsk avdeling

Disputerte
NTNU, 2014

Tittel på avhandling
Associations of depression and anxiety symptoms with cardiac function and cardiovascular disease in the general population. A linkage between the HUNT population study, hospital data and cause-of death register.

Forskningsområde
Finne forebyggbare risikofaktorer for fremtidig sykdom (sepsis/ hjertesykdom) i en generell befolkning.

CV ved universitet
https://www.ntnu.no/ansatte/lise.t.gustad

Avhandling
https://brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/284477

Radiointervu NRK
2016 09 19, Halverte dødeligheten ved sepsis (WAV)


Haugdahl, Hege Selnes

Forskningsrådgiver, intensivsykepleier Hege Selnes Haugdahl

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Forskningsrådgiver og intensivsykepleier

Avdeling
Forskningsavdelingen

Disputerte
UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, 2016

Tittel på avhandling
“Mechanical ventilation and weaning: Roles and competencies of intensive care nurses and patients' experiences of breathing”

Forskningsområde

 • Respiratorbehandling og respiratoravvenning
 • Intensivpasienters og pårørendes erfaringer med intensivbehandling
 • Pustebesvær
 • Erfaringer og motivasjon for livsstilsendringer ved pre-eklampsi og gestasjonsdiabetes

CV ved universitet

Avhandling

https://munin.uit.no/

Radiointervju NRK
2015 06 15,  Respiratorbehandling (MP3)


Honningsvåg, Lasse Marius Elden

LiS-lege Lasse Marius Elden Honningsvåg

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Lege i spesialisering

Avdeling
Nevrologisk avdeling

Disputerte
NTNU, 2018

Tittel på avhandling
Morphology and lesions of the brain among headache sufferers in the general adult population.

Forskningsområde
I mitt doktorgradsarbeid undersøkte vi 1006 frivillige som hadde deltatt i alle tre helseundersøkelse i Nord-Trøndelag (HUNT), samt gjennomgått en MR-undersøkelse av hodet. Vi studerte sammenhengen mellom intrakranielle funn og hodepine. Vi studerte også den demografiske sammensetningen av deltakere og ikke-deltakere i MR-studien. Mine forskningsområder har derfor vært hodepine, epidemiologi og MR av hjernen.

CV ved universitet

Avhandling
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2584113


Horn, Julie

Overlege Julie Horn

Akademisk tittel
MD, Ph.d.

Yrkestittel
Førsteamanuensis, Overlege i gynekologi og obstetrikk

Avdeling
Gyn/Fødeavdeling

Disputerte
NTNU, 2014

Tittel på avhandling
Risikofaktorer for brystkreftsubtyper og brystkreft i høy alder. Prospektive studier av norske kvinner.

Forskningsområde
Min forskning fokuserer på flere områder innen kvinnehelse, inkludert brystkreftepidemiologi, sammenhengen mellom spiseforstyrrelser og svangerskapskomplikasjoner og oppfølging av pasienter med preeklampsi eller svangerskapsdiabetes.
Min nåværende hovedinteresse er knyttet til sammenhengen mellom svangerskapskomplikasjoner og risiko for senere hjerte- og karsykdom. Jeg har hovedsakelig brukt kvantitative forskningsmetoder og jobbet med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Nurses’ Health Study. Jeg er også opptatt av studentaktiv forskning som for eksempel studentaktiv osteoporoseforskning i HUNT.

CV ved universitet

Avhandling


Ingul, Jo Magne

Psykologspesialist Jo Magne Ingul. jpg-bilde.

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Psykologspesialist

Avdeling
BUP

Disputerte
NTNU, 2014

Tittel på avhandling
Anxiety and Social Phobia in Norwegian Adolescents: Studies of risk factors, school absenteeism and treatment effects

Forskningsområde

CV ved universitet

Avhandling

303 ISBN 978-82-326-0519-4

Radiointervju NRK

2018 02 19, Utvidet skolehelsetjeneste (MP3)

2015 03 16,  Lavterskeltilbud psykolog (MP3)


Johnsen, Erik Otter

Illistrasjonsfoto.

Akademisk tittel
MSc, MD, PhD

Yrkestittel
Lis1

Avdeling
Kirurgisk avdeling

Disputerte
UiO, 2014

Tittel på avhandling
Characterization of putative retinal stem cells in the adult human eye

Forskningsområde

CV ved universitet

AvhandlingKolberg, Marit

Klinisk ernæringsfysiolog Marit Kolberg

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Klinisk ernæringsfysiolog

Avdeling
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Disputerte
Universitetet i Oslo, 2015

Tittel på avhandling
Effect of dietary plants on NF-kB in inflammation and prostate cancer.

Forskningsområde
Mitt hovedområde innen forskning er knyttet til ernæring og helse. Jeg er involvert i forskjellige prosjekter med tema som inkluderer  underernæring hos eldre, munnhelse og underernæring, kosthold i befolkningen (HUNT4 Kosthold), samt oppfølging av kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes eller preeklampsi.

CV ved universitet

Avhandling


Krokstad, Steinar

Professor i sosialmedisin Steinar Krokstad

Akademisk tittel
Professor i sosialmedisin

Yrkestittel
Overlege i psykiatri

Avdeling
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Psykliatrisk poliklinikk

Disputerte
NTNU, 2004

Tittel på avhandling
Socioeconomic inequalities in health and disability. Social epidemiology in the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), Norway.

Forskningsområde

 • sosialepidemiologi
 • trygdeforskning
 • psykiatrisk epidemiologi
 • fedmeepidemiologi
 • helsetjenesteforskning

CV ved universitetet
https://www.ntnu.no/ansatte/steinar.krokstad

Avhandling


Landström, Tove Lind

Illistrasjonsfoto. 

Akademisk tittel
MD, Ph.d.

Yrkestittel
Lis 3

Avdeling
Ortopedisk avdeling

Disputerte
NTNU, 2014

Tittel på avhandling
Histopathology and Proliferation in Difuse Astrocytoma WHO Grade II.

Forskningsområde
Prognostiske faktorer i lav grade diffuse astrocytomer. En retrospektiv studie med bruk av kliniske og histopatologiske markører samt immunhistokemi.

CV ved universitetet

Avhandling


Laugsand, Eivor A

Overlege Eivor A Laugsand

Akademisk tittel
MD, Ph.d., postdoc

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Klinikk for kirurgi

Disputerte
NTNU, 2011

Tittel på avhandling
Latent autoimmune diabetes in adults (LADA) and risk of myocardial infarction, Results of 11 year follow-up of the HUNT study.

Forskningsområde
Ser på sammenhengen mellom LADA og risiko for hjerteinfarkt

CV ved universitetet

Avhandling

Radiointervju NRK
2016 02 22, Kreftpasienters plager (MP3)Lillebo, Børge

Førsteamanuensis, Børge Lillebo

Akademisk tittel
Førsteamanuensis

Yrkestittel
Lege i spesialisering

Avdeling
Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger

Disputerte
NTNU, 2014

Tittel på avhandling
Supporting Clinical Perception: A multi-method approach to how technology may support clinical perception.

Forskningsområde
I doktorgradsprosjektet mitt forsket jeg på hvordan teknologi kan støtte leger og sykepleiere til å koordinere egne arbeidsoppgaver og perioperativ pasientflyt, samt hvordan ulike visuelle virkemidler kan påvirke legers fortolkning av prøveresultater. I dag har jeg fortsatt stor interesse for helseinformatikk som forskningsfelt, men mesteparten av mitt akademiske virke går nå med til å utvikle et nytt kunnskapsbasert desentraslisert studieløp i medisin. Dette innebærer forskning på læringseffekten av en rekke utdanningstiltak i helseprofesjonsstudier. Jeg er spesielt opptatt av hvordan universitet og helsetjeneste bør samarbeide for at folket skal få best mulig helse for de midlene vi investerer i offentlig utdanning og helsetjeneste.

CV ved universitetet
https://www.ntnu.no/ansatte/borge.lillebo

Avhandling
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/264254Moen, Kent Gøran

Overlege Kent Gøran Moen

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Konstituert overlege

Avdeling
Radiologisk avd.

Disputerte
NTNU, 2014

Tittel på avhandling
Traumatic axonal injury in traumatic brain injury. Conventional and advanced MRI from early to chronic phase and realtion to outcome.

Forskningsområde
Traumatiske hjerneskader med hovedvekt på bildediagnostiske funn og da særlig klinisk MR samt avanserte MR teknikker. Hovedvinklingen på forskningen har vært traumatisk aksonal skade, en skadetype som er vanlig ved alle former for hodeskade - også i viss grad ved lette hodeskader.

CV ved universitetet

Avhandling
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/264357

Intervju NRK
08.04.2019, Hjerneskader (MP3)


Ness-Jensen, Eivind

Overlege Eivind Ness-Jensen

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Overlege, førsteamanuensis

Avdeling
Medisinsk avdeling

Disputerte
NTNU, 2014

Tittel på avhandling
Epidemiology of gastro-oesophageal reflux. A prospective population-based cohort study: The HUNT study.

Forskningsområde
Epidemiologisk og klinisk forskning innen vanlige fordøyelsessykdommer og kreftsykdommer i fordøyelsessystemet.

Materiale: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), nasjonale helseregistre (inkludert Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret) og sykehusdata fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital.

Hovedtema: Cøliaki, gastroøsofageal reflukssykdom (inkludert Barretts øsofagus), inflammatorisk tarmsykdom og kreftsykdommer i spiserør, magesekk og tykk- og endetarm.

CV ved universitetet
https://www.ntnu.no/ansatte/eivind.ness-jensen

Avhandling
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/264573

Intervju NRK
2019 12 30, Utvikling av cøliaki (MP3)
2017 01 16, Halsbrann og sure oppstøt (WAV)
2014 01 27, Halsbrann og sure oppstøt (MP3)


Nymo, Siren

Klinisk ernæringsfysiolog Siren Nymo

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Klinisk ernæringsfysiolog

Avdeling
Fedmepoliklinikken, Kirurgisk klinikk

Disputerte
NTNU, 2018

Tittel på avhandling
Timeline of adaptive physiological responses with progressive weight loss in individuals with obesity on a very-low energy diet.

Forskningsområde
Fysiologiske mekanismer som appetittregulering og energiomsetning ble undersøkt i forbindelse med rask vektreduksjon ved hjelp av en 8-ukers pulverkur hos personer med fedme. Etter kuren var 16% vektreduksjon oppnådd og metabolske endringer ble målt seks ganger underveis og etter et år.  Pulverkuren, som hadde svært lavt energiinnhold, var utfordrende å følge de første ukene på grunn av sult. Appetitten ble målt både subjektivt (endringer i rapportert sult- og metthetsfølelse) og objektivt (endringer i nivået av sult- og metthetshormoner). Samtidig med vektreduksjonen ble energibehovet redusert både i hvile og under trening. En slik longitudinal studie med gjentatte målinger gir et innblikk i kroppens måte å regulere eller motsette seg endringer av kroppsvekt. Ett år etter var sultfølelse og sulthormonet fortsatt økt og vekten stabil. Det var overraskende at også metthetsfølelsen var økt etter et år. Det kan kanskje motvirke (den uønskede) effekten av økt sult.
Forskningsprosjektet har gitt nyttig kunnskap for pasienter og klinikere om utfordrende faser ved vektreduksjon og hvordan disse kan mestres. Tidslinjen viser at en sunnere kroppsvekt kan gi tydeligere sult- og metthetsfølelse. Positivt betyr det at det blir lettere å regulere matinntaket i tillegg til at en lettere kropp kan være mer aktiv.

CV ved universitetet

Avhandling
http://hdl.handle.net/11250/2564694

Intervju NRK

2019 11 11, Overvektoperasjoner
2017 10 09, Hvorfor er det så vanskelig å holde vekta etter slanking? (MP3)
2015 08 24, Mat og vekt (MP3)

Videopresentasjon

Kjønnsforskjeller i appetitt ved slanking 


Pastuszewski, Wojciech

Illistrasjonsfoto. 


Akademisk tittel
Dr. med.

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Øre nese hals avdeling

Disputerte
Wroclaw Medical University , Polen, 2006

Tittel på avhandling
Immunohistochemical evaluation of expression of metallothionein, Ki-67 antigen and P53 protein in laryngeal carcinoma.

Forskningsområde

Forskning ble fokusert på om immunohistochemical ekspression av proteiner (metallothionein og P53) og antigen Ki-67 i karsinomceller kan ha prognostisk verdig i forløpet av larynx pleteepitellekarsinom.

CV ved universitetet

AvhandlingRimehaug, Tormod

Førsteamanuensis Tormod Rimehaug

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Førsteamanuensis, Psykologspeaialist

Avdeling
Barne- og ungdomspsykiatrisk

Disputerte
NTNU, 2012

Tittel på avhandling
Emotional distress and parenting among community and clinic parents.

Forskningsområde

 • Foreldrefungering
 • Familiesamspill
 • Barn som pårørende
 • Barn og unges psykiske helse
 • Forebygging
 • Implementering

CV ved universitetet
https://innsida.ntnu.no/user/rimehaug/ansatt/min-prof

Avhandling
https://orcid.org/0000-0003-4915-941


Romundstad, Solfrid

Overlege 1.amanuensis Solfrid Romundstad

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Overlege, førsteamanuensis, spesialist i indremedisin og nyremedisin.

Avdeling
Medisinsk avdeling

Disputerte
NTNU, 2003

Tittel på avhandling
Epidemiological studies of microalbuminuria. The Nord-Trøndelag Health Study 1995-97 (HUNT 2).

Forskningsområde
I hovedsak nyre/hjertekar forskning med hovedvekt på albuminuri (lavgradig proteinlekkasje i urinen). Albuminuri er markør for inflammasjon og karlekkasje i hele kroppen, og i HUNT-materialet har vi funnet at den er en viktig prognostisk faktor for hjerte/kar sykdom og for tidlig død. Sammen med nyrefunksjonstester (GFR) er den viktig i klassifisering av nyresykdom, og brukes hyppig i nyremedisinsk hverdag. Vi har videre funnet at den er av betydning også ved andre inflammatoriske sykdommer som f.eks. lungesykdommen KOLS.

CV ved universitetet

Avhandling

Intervju NRK
2014 10 27, Humor og overlevelse av alvorlig sykdom (MP3)


Røe, Oluf Dimitri

Overlege Oluf Dimitri Røe

Akademisk tittel
Assistant Professor MD p.hd.

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Avdeling for Kreftbehandling

Disputerte
NTNU, 2008

Tittel på avhandling
Malignant Mesothelioma; virus, genes and biomarkers.

Forskningsområde

Hovedprosjekt: Cancer-Biomarkers in HUNT, og EARLYSCREEN, kort innføring
 I denne internasjonale multidisiplinære studien er målet å oppdage signal-molekyler i blod for tidlig diagnostikk av lungekreft og mesotheliom.

Lungekreft og mesotheliom (kreft i bryst- eller bukhinne) er sykdommer som i høy grad skyldes inhalasjon av tobakksrøyk og/eller asbest og er meget vanskelige å behandle når de først gir symptomer. Gjennomsnittlig fem-års overlevelse for lungekreft er bare 15% og 0-5% for mesotheliom. Lungekreft er den kreftsykdommen som i dag tar flest liv globalt. Asbest- og tobakksrelatert kreft er økende de fleste steder i verden og vil øke i årene som kommer da bruken av asbest og tobakk på verdensbasis fortsatt er stor. For å kunne endre forløpet på disse sykdommene er tidlig diagnostikk av avgjørende betydning og slike markører mangler. Derfor er oppdagelsen av nye biomarkører for tidlig diagnostikk i blod/serum svært viktig.

CV ved universitetet
https://www.ntnu.no/ansatte/oluf.roe

Avhandling

Intervju NRK
2018 08 13, Lungekreft og blodprøver (MP3)
2018 08 13, Lungekreftkalkulator (MP3)
2015 02 16, Jakten på den kurable lungekreft (MP3)Samardzija, Marko

Overlege Marko Samardzija

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Overlege gastro

Avdeling
Medisinsk klinikk

Disputerte
Kroatia, 2020

Tittel på avhandling
Clinical and epidemiological significance of occult hepatitis B viral infection in voluntary blood donors

Forskningsområde

CV ved universitet

Avhandling

Intervju NRK
Selvik, Sara Germans

Overlege Sara Germans Selvik

Akademisk tittel
MD Ph.d.

Yrkestittel
Overlege psykiatri

Avdeling
Klinikk for psykisk helsevern og rus

Disputerte
Tilburg University (Nederand), 2011

Tittel på avhandling
A serach for personality disorder screenings tools: a helping hand in the daily parctice for the busy clinician.

Forskningsområde
Validering av diagnostiske instrumenter. Spesiell område: personlighetsforstyrrelse: diagnostikk og behandling.

CV ved universitet

Avhandling

Intervju NRK
2016 12 19, Diagnostisering av personlighetsforstyrrelse (WAV)Sorger, Hanne

Overlege hanne Sorger. Jpg-bilde.

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Medisinsk avdeling

Disputerte
NTNU, 2018

Tittel på avhandling
Development of navigated ultrasound bronchoscopy.

Forskningsområde
Spredning til lymfeknuter i brystkassen (mediastinum) er viktigste faktor for utvelgelse av pasienter for kurativ lungekreftkirurgi.  Prøvetaking av slike lymfeknuter skjer endoskopisk. Det benyttes et bronkoskop med ultralydprobe, og ultralyd veileder celleprøve fra lymfeknutene ed hjelp av nål gjennom bronkialveggen (EBUS-TBNA). Det er viktig for korrekt kartlegging av sykdomsstadium og optimal behandling at prøvetakingen skjer på riktig måte. Likevel kan feil forekomme, særlig da det er vanskelig er det å velge ut riktig lymfeknute basert på radiologiske bilder tatt før selve bronkoskopien. Vi har utviklet et navigasjonssystem som ved bruk av elektromagnetisk sporingsteknologi kan hjelpe lungelegen til en enda mer presis, rask og skånsom prøvetaking fra lymfeknuter i mediastinum. Legens utstyr blir da sporet inne i pasienten, og kan navigeres i et tredimensjonalt kart laget av pasientens egne røntgenbilder under bronkoskopien. Navigert ultralydbronkoskopi (navigert EBUS-TBNA) muliggjør en enda mer presis og korrekt stadieinndeling av lungekreft, og kan potensielt gi flere pasienter riktig behandlingstilbud.

CV ved universitet

Avhandling
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2494024

Intervju NRK
2016 08 08, Navigasjon i kroppen i kamp mot lungekreft (MP3)Stordal, Eystein

Overlege Eystein Stordal

Akademisk tittel
Dr. med.

Yrkestittel
Overlege Psykiatrisk klinikk

Avdeling
Kirurgisk avdeling

Disputerte
NTNU, 2005

Tittel på avhandling
Aspects of the epidemilogy of depressions based on self-rating in a large general health study (The HUNT-2 study).

Forskningsområde
Alderspsykiatri. Demens. Vellykket aldring. Bipolare lidelser. Genetikk

CV ved universitet

Avhandling

Intervju NRK
2013 10 21, Demensgåten (MP3)


Strandheim, Arve

Overlege Arve Strandheim

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Førsteamanuensis, overlege

Avdeling
BUP

Disputerte
NTNU, 2013

Tittel på avhandling
Substance use and health problems in adolescence.

Forskningsområde
Rusmiddelbruk og helse, både somatisk og psykiatrisk i ungdomsbefolkninga. Samband med familie og samfunnsmessig rusmiddelkontakt. Hovudsakleg epidemiologisk metode.

CV ved universitet

Avhandling

Intervju NRK
2016 04 11, Ungdommer og rus (MP3)


Sundstrøm, Stein

Professor Stein Sundstrøm. Jpg portrettbilde.

Akademisk tittel
Professor, Dr.med.

Yrkestittel
Lege

Avdeling
Kreftavd.

Disputerte
NTNU, 2006

Tittel på avhandling
Improving treatment in patients with lung cancer: Results from two randomised studies.

Forskningsområde
Klinisk forskning innen lungekreft. Administrert og deltatt i flere fase III studier innen lungekreft, flere av disse referees i internasjonale guidelines. Også klinisk forskning innen gastro-intestinal kreft, mesotheliom og CNS tumores.

CV ved universitet

Avhandling
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/263329?show=full


Størvold, Gunfrid Vinje

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, Barnefysioterapeut Gunfrid Vinje Størvold

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, Barnefysioterapeut

Avdeling
Barne- og habiliteringsavdelingen, Habiliteringstjenesten for barn og unge.

Disputerte
NTNU, 2018

Tittel på avhandling
Success Factors for Gross Motor Progress in Children with Cerebral Palsy.

Forskningsområde
Grovmotorisk funksjon og utvikling hos barn med cerebral parese. Forskningen har fokus på å finne hvilke tiltak og faktorer knyttet til barnet som er assosiert med grovmotorisk framgang på kort og lang sikt.

CV ved universitet

Avhandling

Intervju NRK
2018 11 12, Hvordan utvikle motorikken til barn med CP? (MP3)

Svare, Anders

Overlege Anders Svare. Jpg bilde.

Foto: Namdalsavisa

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Medisinsk poliklinikk

Disputerte
NTNU, 2014

Tittel på avhandling
Studier på hvordan thyreoideafunksjonen påvirker skjelett og kroppsmasse

Forskningsområde

CV ved universitet

Avhandling

Intervju NRK


Talabani, Aras Mukaram Jamal

Illistrasjonsfoto. 

Akademisk tittel
Ph.d. MD

Yrkestittel
Gastrokirurg

Avdeling
Kirurgisk avdeling

Disputerte
NTNU, 2017

Tittel på avhandling
Patients with diverticulitis admitted to hospital

Forskningsområde
Dette handlet om pasienter med akutt divertikulitt som ble innlagt på Sykehuset Levanger.
Vi studerte både forekomst, risikofaktorer for innleggelse, mortalitet og diagnostisk treffsikkerhet ved klinisk undersøkelse av pasienter med akutt divertikulitt.

CV ved universitet

Avhandling


Talseth, Arne

Overlege Spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi Arne talseth

Akademisk tittel
Ph.d. MD

Yrkestittel
Overlege, Spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi

Avdeling
Kirurgisk avdeling

Disputerte
NTNU, 2018

Tittel på avhandling
Cholecystectomy in Nord- Trøndelag.

Forskningsområde
Et samarbeidsprosjekt mellom NTNU , Helse Nord-Trøndelag og HUNT.
Pasienter operert med cholecystektomi ( fjernet galleblæren) ble studert og sammenliknet med befolkningen i Nord-Trøndelag. Tidsperiode 1990- 2011. Antall pasienter ca 2 500.

CV ved universitet

Avhandling

Intervju NRK
2018 01 08, Gallestein (MP3)

Thu, Ole Kristian Forstrøen

Lege i spesialisering anestesi Ole Kristian Forstrøen Thu

Akademisk tittel
Dr. med

Yrkestittel
Lege i spesialisering anestesi

Avdeling
Klinikk for kirurgi

Disputerte
NTNU, 2017

Tittel på avhandling
Cytochrome P-450 (CYP) inhibition by commercial Rhodiola rosea products in vitro and in humans.

Forskningsområde
Jeg har tidligere forsket innenfor farmakologi med fokus på interaksjoner. Har også vært medforfatter på en kirurgisk studie som kartla tilbakegang av diabetes type II i normalvektige rotter etter fedmekirurgi. Min nåværende forskningsinteresse er knyttet til anestesifaglige problemstillinger. Driver også med forskninsveiledning.

CV ved universitet

Avhandling

Intervju NRK
2017 05 29, Rosenrot og interaksjon mellom medisiner (WAV)

Vikjord, Sigrid Anna

LiS2 Sigrid Anna Vikjord

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
LiS2

Avdeling
Medisinsk avd.

Disputerte
NTNU, 2020

Tittel på avhandling
Hva påvirker utviklingen av kols?

Forskningsområde
Kols er en svært prevalent sykdom i befolkningen, og utgjør et stort folkehelseproblem. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at kols vil være den tredje ledende dødsårsaken på verdensbasis innen 2030. Jeg undersøker i hvilken grad hyppig forekommende komorbiditeter påvirker utviklingen av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). I mitt doktorgradsprosjekt tar jeg for meg assosiasjonen mellom osteoporose, angst/depresjon og generalisert inflammasjon med utfall som mortalitet, livskvalitet, eksaserbasjoner og bruk av helsetjenester. Håpet er at man med en mer helhetlig tilnærming til mennesker med kols, som ofte har mange sameksisterende sykdommer, vil kunne bremse en negativ sykdomsutvikling og redusere byrden både for individ og samfunn. Datamaterialet mitt er hentet fra kols-kohorten fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), en åpen kohort som har blitt fulgt siden 1995 (HUNT2).

CV ved universitet


Vinjerui, Kristin Hestmann


Ph.d.Kristin Hestmann Vinjerui. Jpg-bilde.  

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Lege (LiS-3)

Avdeling
Psykiatrisk avd.

Disputerte
NTNU, 2021

Tentativ tittel på avhandling
Sosiale skilnadar i multimorbiditet og felles samanheng med død i ein ålmenn folkesetnad i Noreg.

Forskningsområde

"Eg forskar på sosiale forkjellar i helse. 

Eg nyttar data frå HUNT3 (2006-08) og utforskar ulike mål for multisjukdom, det å ha fleire, kroniske tilstandar samstundes. Eg har undersøkt førekomst av desse generelt og med omsyn til kjønn, alder og yrkesstatus spesielt. Vidare ser eg på samanhengen mellom desse måla for multisjukdom og død og om dette påverkast av kjønn, alder og yrkesstatus. 

Prosjektet er knytt til forskargruppa i sosialepidemiologi ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sjukepleie, avdeling HUNT forskningssenter. Hovudvegleiar er forskar Erik R Sund ved NTNU, bivegleiar er prof. dr. med. Steinar Krokstad ved psyk. avd. og prof. dr. med. Kirsty Douglas ved Australian National University, Canberra."


CV ved universitetWeider, Siri

Psykologspesialist Phd Siri Weider

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Førsteamanuensis/ Psykologspesialist

Avdeling
Klinikk for psykisk helsevern og rus

Disputerte
NTNU, 2015

Tittel på avhandling
Cognitive Functioning in Patients with Eating Disorders.

Forskningsområde
I mitt doktorgradsarbeid jobbet jeg med å kartlegge kognitiv fungering hos pasienter med spiseforstyrrelser. Dette arbeidet blir nå videreført i studien "Transdiagnostic Cognitive Remediation Therapy for Patients with Eating Disorders: A randomized Controlled Trial». I denne randomiserte kontrollerte studien ønsker vi å prøve ut metakognitiv terapi som en tilleggsintervensjon til ordinær behandling for pasienter med spiseforstyrrelser. I tillegg vil vi også undersøke den naturlige utviklingen av kognitive funksjoner hos denne gruppen, samt assosiasjoner mellom kognitiv funksjon, symptomer, livskvalitet og diagnoser. I tillegg er jeg involvert i ulike studier som undersøker årsak og konsekvens av spiseforstyrrelser samt studier som belyser kognitiv funksjon hos pasienter med ulike typer tilstander,  sykdommer og skader.

CV ved universitet

AvhandlingWojciechowski, Anita Blixt

Specialistläkare Wojciechowski Blixt, Anita

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Specialistläkare Oftalmologi

Avdeling
Øyeavdeling

Disputerte
Lunds Universitet, Sverige, 2004

Tittel på avhandling
The Cell Line RN33B Transplanted to Adult Retina.

Forskningsområde
Stamcellsforskning, dvs transplatera omogna celler till vuxen retina (näthinna) hos råtta för att se om de överlever, differentieras till neuron eller glia, migrerar  och/eller prolifererar.

CV ved universitet

Avhandling


Xanthoulis, Athanasios

Overlege Athanosis Xanthoulis

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Overlege, Førsteamanuensis

Avdeling
Kirurgisk avdeling

Disputerte
Athen, Hellas (Universitetet i Athen), 2012

Tittel på avhandling
Study of E2F family of transcription factors in colon neoplasms and their correlations to kinetic parameters of cell proliferation and apoptosis.

Forskningsområde
Forskningen min har blitt fokusert på måten gruppen av transkripsjonsfaktører E2F er involvert i colorectal kreft (tykk- og endetarmskreft) og nærmere bestemt hvordan de forskjellige medlemmene av gruppen påvirker celleproliferasjon og/eller apoptose (programmert celledød), basert på immunhistokjemisk undersøkelse av preparater fra pasienter med colorectal kreft.

CV ved universitet

Avhandling


Stipendiater


Aguilar, Teresa Nadiezhda Valle

Illistrasjonsfoto. Bilde jpg.

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Avdeling
Gyn-/føde-/barselavdeling

Forventer å disputere
ISM - NTNU, 2025

Tentativ tittel på avhandling
Oppfølging av kvinner etter svangerskap komplisert med Preeclampsia eller svangerskapsdiabetes - Begrensninger og Fasiliteter.

Forskningsområde
Svangerskapsdiabetes og svangerskapsforgiftning gir høy senere økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom. Dette rammer om lag 10% av mødrene i Norge. Forebyggende tiltak etter fødsel har vist effekt og er anbefalt i nasjonale og internasjonale retningslinjer. Studier tyder imidlertid på at oppfølgingen  disse pasientene får er mangelfull.
Denne studien har som mål å studere postpartumoppfølgingen som denne pasientgruppe får i Norge, samt de begrensningene og fasiliteter fra helsepersonell og pasientenes perspektiv.
Det blir bruk mixed-method design.

CV ved universitet


Andersen, Ina Lervåg

Illistrasjonsfoto. 

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Konstituert overlege

Avdeling
Gastromedisinsk avd.

Forventer å disputere
Sykehuset Levanger, NTNU, 2024

Tentativ tittel på avhandling
The prevalence and consequences of coeliac disease. A prospective population-based cohort study, the HUNT study.

Forskningsområde
Undersøke forekomsten av cøliaki ved blodprøvetesting av deltakerne i HUNT4.

CV ved universitet


Broekhof, Rosalie

Illistrasjonsfoto. Bilde jpg.

Akademisk tittel
MD

Yrkestittel
Overlege psykiatri

Avdeling
Klinikk for psykisk helsevern og rus

Forventer å disputere
NTNU, 2023

Tentativ tittel på avhandling
The differential effects of adverse childhood experiences on (inter) personal and socio-economic functioning in adult life.

Forskningsområde
Alvorlige negative barndomsopplevelse, barndomstraume.

CV ved universitet


Brenne, Siv Sellæg

Illistrasjonsfoto. 

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Konst. overlege

Avdeling
Kirurgisk avd.

Forventer å disputere
NTNU/ISM, 2024

Tentativ tittel på avhandling
Circulating tumor DNA in patients with colorectal cancer included in the Nord Trøndelag Health study (HUNT).

Forskningsområde
Vi skal lete etter cirkulerende tumor DNA (ctDNA) hos pasienter senere diagnostisert med colorectal cancer (CRC). I første omgang ønsker vi å se om vi kan detektere dette før diagnosen er satt, og i såfall hvor lenge før. I andre omgang ønsker vi å se på om mønsteret og mengden av ctDNA har noe å si for prognosen hos disse pasientene.

CV ved universitet


Gjøra, Linda

PhD-stipendiat Linda Gjøra. Bilde.

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Spesialergoterapeut, MPH

Avdeling
Alderspykiatrisk avd.

Forventer å disputere
2023, UiO

Tentativ tittel på avhandling
Prevalens og diagnostisering av demens i Trøndelag.

Forskningsområde
Finne forekomst av demens hos eldre og de vanligste subtypene av demens i Trøndelag. Videre kartlegge andel personer uten demensdiagnose blant de som har demens, og undersøke hvilke faktorer som er 

CV ved universitetHjorth-Hansen, Anna

PhD-stipendiat Anna Hjort Hansen. Bilde.

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
LiS-lege

Avdeling
Medisinsk avd..

Forventer å disputere
Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger. Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk - NTNU, 2021

Tentativ tittel på avhandling
Colorectal cancer ved Sykehuset Levanger 1980-2016

Forskningsområde
Lommeultralydundersøkelse med hovedfokus på hjertesvikt utført av fastleger og sykepleiere. Telemedisin. Automatiserte funksjoner som brukerstøtte til ultralydundersøkelse av hjerte.

CV ved universitet

Høydahl, Øystein

Overlege Øystein Høydal

Akademisk tittel
Cand. med

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Kirurgisk avd.

Forventer å disputere
Sykehuset Levanger, 2022

Tentativ tittel på avhandling
Colorectal cancer ved Sykehuset Levanger 1980-2016

Forskningsområde
Colorectalcancer ved Sykehuset Levanger i perioden 1980 til 2016. Prosjektet er en retrospektiv gjennomgang av pasientjournaler.

CV ved universitetKvello-Alme, Marte

Lege Marte Kvello-Alme

Akademisk tittel
Cand. med

Yrkestittel
Lege

Avdeling
Psykiatrisk avd.

Forventer å disputere
NTNU/INM, 2020

Tentativ tittel på avhandling
UngDemens i Trøndelag

Forskningsområde
UngDemens i Trøndelag er en populasjonsbasert studie som har som hovedformål å kartlegge årsaker til, og forekomst av, demenssykdom der symptomene debuterer før fylte 65 år. Studien baserer seg på ulike fremgangsmåter for å identifisere pasientene. Primærkilden er sykehusbaserte data. Sekundærkilder er hukommelseskoordinatorer, samt ulike relevante institusjoner og samarbeidspersoner som kan tenkes å komme i kontakt med målgruppen. Inklusjonsperioden foregikk over 4 år. Opplysninger om utredning på sykehus er innhentet hos de aller fleste.

CV ved universitet


Myrstad, Christian

Overlege Christian Myrstad

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Medisinsk avd.

Forventer å disputere
UiO, 2023

Tentativ tittel på avhandling
Hearing impairment as a risk factor for dementia in older adults

Forskningsområde
I 2017 identifiserte «Lancet commission on dementia prevention, treatment and care» nedsatt hørsel som den viktigste modifiserbare risikofaktoren for demenssykdom med en risikoreduksjon på 9 % om den ble fjernet. Denne studien skal se på sammenhengen mellom nedsatt hørsel og risiko for demenssykdom. Studien er del av et større prosjekt i rammen av HUNT 4 og delprosjektet undersøker kognisjon og demens hos alle som er 70 år eller eldre

CV ved universitet


Nguyen,Olav Toai Duc

Illistrasjonsfoto. Bilde jpg.

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Avdeling for Kreftbehandling

Forventer å disputere
NTNU/IKOM, 2023

Tentativ tittel på avhandling
EARLYSCREEN; validating a novel clinical and molecular early diagnostic screening model in HUNT and CONOR.

Forskningsområde

Studien setter seg som mål å oppdage signal-molekyler i blod for tidlig diagnostikk av lungekreft. Tidlig diagnostikk er helt avgjørende for å endre prognosen på sykdommen, men slike markører mangles i dag. Eksisterende diagnostiske metoder og markører er ofte invasive, lite kostnadseffektive, lite sensitive og avdekker sykdommen sent i forløpet.

Lungekreft er den hyppigste kreftformen på verdensbasis og er den kreftsykdommen som tar flest liv både i Norge og globalt. Tobakksrelatert lungekreft er økende de fleste steder i verden og vil øke i årene som kommer da tobakksbruken på verdensbasis fortsatt er stor og latenstiden fra eksponering til man får kreft er lang. Gjennomsnittlig 5-års overlevelse for lungekreft er rundt 15 %, den dårlige prognosen skyldes hovedsakelig at lungekreft oppdages oftest sent i sykdomsforløpet, slik at kun lindrende behandling kan tilbys. Ved tidlig diagnostikk derimot er prognosen betraktelig bedre; dersom lungekreftsvulsten er under 2 cm i diameter ved diagnosetidspunktet og det ikke foreligger noe spredning vil over 80% av pasientene kunne kureres med kun kirurgi uten cellegiftbehandling. Tidlig diagnostikk er derfor helt avgjørende for å endre prognosen på sykdommen, men slike markører mangles i dag. Eksisterende diagnostiske metoder og markører er ofte invasive, lite kostnadseffektive, lite sensitive og avdekker sykdommen for sent i sykdomsforløpet. CT-screening har vist 20% reduksjon i dødelighet hos storrøykere, men det er bare 30% av lungekrefttilfellene som er storrøykere. Det er også et stort antall falskt positive funn, i NLST-studien var dette på 96.4%. Screening med årlig CT-undersøkelser gir også økt risiko for sekundær kreft. Årlig CT-screening er derfor en metode som har store begrensninger og er kostbart. Derfor vil oppdagelse av nye biomarkører i blod/serum for tidlig diagnostikk være av svært stor betydning for prognose og overlevelse av lungekreft pasienter. Dersom dette lykkes vil det gi muligheter for å utvikle en enkel blodtest for screening av risikopersoner (tobakkeksponerte) for å avdekke tilfeller med lungekreft tidlig og derved øke muligheten for kurere dette. Dette vil føre til et paradigmeskifte i diagnostikk og behandling av lungekreftpasienter, nasjonalt såvel som globalt.

CV ved universitet


Okkenhaug, Arne

Stipendiat Arne Okkenhaug. Bilde jpg.

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Seksjonsleder

Avdeling
Seksjon alderspsykiatri, Klinikk for psykisk helsevern og rus

Forventer å disputere
Institutt for psykisk helse, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, 2021

Tentativ tittel på avhandling
God og verdig behandling, respekten for mennesket bak diagnosen. 
  - Undersøkelse av premorbid selvrapportert helse blant pasienter med schizofrenidiagnose i psykisk helsevern
  - Vurdering av nytte ved bruk av et 

Forskningsområde

I denne studien tar vi utgangspunkt i pasienter med schizofrenidiagnose i spesialisthelsetjenesten i Nord-Trøndelag, og studerer selvrapportert helse i Ung-HUNT populasjonen før sykdomsdebut. I tillegg studeres uheldige hendelser for denne gruppen i pasientbehandlingen, ved bruk av et strukturert instrument (GTT-P). Funnene forventes å bidra til utforming av et tilbud som i større grad frembringer god livskvalitet og en pasientsikkerhetskultur i PHV til fordel for pasient, pårørende og helsepersonell.

CV ved universitet

​​​Sandsæter, Heidi Linn Slottemo

Illistrasjonsfoto.
Akademisk tittel:
Stipendiat

Yrkestittel:
Fagutviklingsjordmor

Avdeling:
Gyn-/føde-/barselavdeling

Forventer å disputere:
ISM, NTNU Oktober 2024

Tentativ tittel på avhandlingen:
​Hva veier tyngst? Belastende oppveksterfaringer blant gravide med høy vekt og deres møte med helsetjenesten

Forskningsområde:
Undersøke sammenhenger mellom belastende oppveksterfaringer og pregravid fedme i HUNT-populasjonen. Studien tar videre sikte på å utforske hvordan kvinner med pregravid fedme forstår og beskriver egen vektbiografi, og hvordan de opplever svangerskap, fødsel og barselomsorgen.


Skei, Nina

Lege Marte Kvello-Alme

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Overlege anestesiologi, og medlem av Gemini senter for sepsisforskning,  www.sepsis.no

Avdeling
Klinikk for kirurgi

Forventer å disputere
NTNU, 2026

Tentativ tittel på avhandling
Langtidsoverlevelse etter sepsis

Forskningsområde
Vårt mål med studien er beskrive byrden sepsis utgjør for pasienten og legge opp et post sepsis forløp som er skreddersydd hver enkelt pasient
Vi ønsker å se på
1) om pasienter med sepsis kommer seg ut i arbeid i samme grad som før sykdomsdebuten,
2) hvilket behov sepsis pasienten har av oppfølging av helsevesenet avhengig av fenotype, og
3) se på prognosen for død relatert til sepsis fenotype og vise effekten sepsis har på sykeligheten og dødeligheten.
Vi kommer til å arbeide nært med Helseplattformen i utarbeidelse av post-sepsis forløp.

CV ved universitet


Thorsrud, Tora

Illistrasjonsfoto. Bilde jpg.

Akademisk tittel
Cand.psychol

Yrkestittel
Psykolog

Avdeling
RKSF

Forventer å disputere
RKSF og NTNU/IPS, 2022

Tentativ tittel på avhandling
Transdiagnostic cognitive remediation therapy (CRT) for patients with eating disorders: a randomized controlled trial.

Forskningsområde
Mitt doktorgradsprosjekt har som mål å vurdere effekten av kognitiv trening (CRT) for pasienter med spiseforstyrrelser og kognitive utfordringer gjennom en randomisert kontrollert studie. I tillegg ønsker vi å kartlegge kognitiv fungering hos pasienter med spiseforstyrrelser generelt.

CV ved universitet
Fant du det du lette etter?