Forskningsmidler

Her finner du en oversikt over interne og eksterne forskningsmidler du kan søke på.

Årlige utlysninger av forskningsmidler

Interne forskningsmidler

kan søkes av ansatte i HNT og gjelder midler til oppstart/avslutning av forskningsprosjekter, protokollskriving, fullføre en publikasjon etc. Alle søknader må sendes via søknadsportalen eSøknad.

Fullstendig utlysningstekst (pdf)

Søknadsportalen eSøknad

Samarbeidsorganet HMN-NTNU

utlyser midler til PhD-stipend, postdoktorstipend, forskerstipend, flerårig forskningsprosjekt og utenlandsstipend etc.

Utlysning fra Samarbeidsorganet i HMN-NTNU

Samarbeidsorganet HMN-høgskolene

utlyser midler til FoU-prosjekter og fullføring av master. Utlysningen er rettet mot fagmiljø med forankring i de treårige profesjonsutdanningene innen helse- og sosialfag.

Utlysning fra Samarbeidsorganet HMN-høgskolene

Bidrag for vitenskapelig publisering (artikkelhonorar)

Artikler som er publisert i et referee-basert tidsskrift kan belønnes med opp til kr 15.000 til forfatterens fagmiljø, såfremt kravene for tildeling av slike midler er oppfylt. Midlene skal brukes til videre forskning og forskningsrettede tiltak. Ved flere forfattere ved samme helseforetak som er berettiget, blir honoraret delt likt.

Forskningsavdelingen i HNT kan gi råd til utforming av populærvitenskapelige tekster. Ta kontakt med hege.selnes.haugdahl@hnt.no

Artikkelhonoraret kunne variere fra år til år. Samarbeidsorganet (SO) mellom NTNU og Helse Midt-Norge setter av en pott hvert år til belønning av vitenskapelig produksjon, og utbetaler en sum til hvert lokale helseforetak basert på antall godkjente artikler året før. Både størrelsen på denne totale potteen og antall godkjente artikler avgjør derfor hvor mye Helse Nord-Trøndelag får per artikkel.

Det er kun første, andre eller sisteforfatter som har anledning til å søke om disse midlene. Der studenter er førsteforfattere skal den vitenskapelige ansatte medforfatter regnes som forfatter i premieringsøyemed. Midlene kan ikke utbetales som lønn. Midlene skal brukes til videre forskning og forskningsrettede tiltak i samråd mellom avdelingsleder og den/de som har publisert (f.eks. forskningskonferanse, forskningsrettede kurs, innkjøp av forskningsrettet programvare, innkjøp av forskningslitteratur, deltakelse i forskningsnettverk eller forskningsgrupper). 

Det stilles følgende krav til utbetaling: 

 1. Tidsskriftet må være på lista over CRIStin sine godkjente tidsskrift
 2. Det er oppgitt riktig adresse på publikasjonen.
  Utenlanske tidsskrift: Levanger Hospital eller Namsos Hospital, Nord-Trøndelag Hospital Trust, Norway.
  Norske tidsskrift: Sykehuset Levanger eller Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag HF. 
 3. Forfatter(-ne) må sende inn et norsk populærvitenskapelig sammendrag av artikkelen. Dette skal ikke være et typisk akademisk abstrakt, men et sammendrag som på godt norsk gir befolkningen innblikk i viktig forskning.

Mal populærvitenskapelig sammendrag

 1. Navn på forfatter (-e)
 2. Norsk tittel på sammendraget. Finn en fengende tittel som vekker interesse.
 3. Fokuser på det mest sentrale budskapet. Det betyr at detaljer knyttet til forskningsmetode og statistikk ikke er så interessante. Skriv kort om bakgrunn og formål med studien, funn og konkusjon. Sammendraget skal bestå av 150-250 ord. Bruk gjerne www.forskning.no til inspirasjon.
 4. Kontaktperson
 5. E-postadresse
 6. Publikasjon. Skriv inn referanse (tittel, tidsskrift og dato på den publiserte artikkelen, samt eventuell lenke.
 7. Artikkelen (url-adresse eller scannet versjon) og det populærvitenskapelige sammendraget legges ved søknaden, sendes per e-post til postmottak@hnt.no  

Søknadsskjema vitenskapelig publisering (pdf)

Fortløpende.
NB! Søknad om artikkelhonorar må være fremmet innen utgangen av det påfølgende år etter at artikkelen er publisert.
Rapportering
Det kan bli foretatt stikkprøver på om artikkelhonoraret har blitt benyttet i henhold til tildelingen. I disse tilfellene vil den/de det gjelder bli bedt om å rapportere vedrørende bruk av midlene. I disse tilfellene skal Rapportskjemaet nedenfor benyttes.

Rapporteringsskjema

Interne stipender og legater


Hildur og Magnar Arnstads stiftelse: Stiftelsen gir støtte til trivselstiltak for barn som er pasienter ved Helse Nord-Trøndelag HF og/eller forskning relatert til sykdommer hos barn som behandles ved sykehuset.

Søknadsskjema Hildur og Magnar Arnstads stiftelse

Vedtekter Arnstads stiftelse

Lege Egil Kjeldaas legat for medisinsk forskning: Legatet gir støtte til medisinsk forskning og studier, særlig innen feltene epidemiologi og mikrobiologi, herunder bakteriologi og virologi.

Overlege Nils Helsingens fond for medisinsk forskning ved Namdal sykehus:

Fondet kan yte bidrag til blant annet reiser, kongresser og forskning. Bidrag kan søkes av underordnede leger som har vært ansatt ved Namdal sykehus i minst 1 år, eller som nå er ansatt ved sykehuset. 

For mer informasjon, ta kontakt med Forskningsavdelingen i Helse Nord- Trøndelag HF.