HELSENORGE

Interne forskningsmidler

Det finnes flere interne forskningsmidler du kan søke på for å få gjennomført din forskning.

Årlige interne utlysninger av forskningsmidler

Interne forskningsmidler

Kan søkes av ansatte i HNT, og gjelder midler til oppstart/avslutning av forskningsprosjekter, protokollskriving, fullføring av publikasjoner etc.
NB! Når du fyller ut pdf-skjema er det meget viktig at du trykker linjeskift (enter) til slutt i hvert felt. Ellers kan noe tekst falle ut.​
Søknadsfrist for 2023 er 15. juni.

​​​


Det skal rapporteres til Forskningsavdelingen om bruk av interne forskningsmidler. Rapportsskjema skal fylles ut og sendes inn innen utgangen av det året midlene er tildelt.

Rapporteringsskjema vedrørende bruk av forskningsmidler (pdf)

Lagre skjema som pdf og send det utfylte skjema til Postmottak HNT

-----------------------------------------------------------------
​Bidrag for vitenskapelig publisering (artikkelhonorar)

Vitenskapelige artik​ler som er publisert i et referee-basert tidsskrift kan belønnes med opp til kr 15.000 til forfatterens fagmiljø, såfremt kravene for tildeling av slike midler er oppfylt. Midlene skal brukes til videre forskning og forskningsrettede tiltak. Ved flere forfattere ved samme helseforetak som er berettiget, blir honoraret delt likt.

Forskningsavdelingen i HNT kan gi råd til utforming av populærvitenskapelige tekster. Ta kontakt på e-post forskning@hnt.no​.

Artikkelhonoraret kan variere fra år til år. Samarbeidsorganet (SO) mellom NTNU og Helse Midt-Norge setter av en pott hvert år til belønning av vitenskapelig produksjon, og utbetaler en sum til hvert lokale helseforetak basert på antall godkjente artikler året før. Både størrelsen på denne totale potten og antall godkjente artikler avgjør hvor mye Helse Nord-Trøndelag får per artikkel.

Det er kun første, andre eller sisteforfatter som har anledning til å søke om disse midlene. Der studenter er førsteforfattere skal den vitenskapelige ansatte medforfatter regnes som forfatter i premieringsøyemed. Midlene kan ikke utbetales som lønn. Midlene skal brukes til videre forskning og forskningsrettede tiltak i samråd mellom avdelingsleder og den/de som har publisert (f.eks. forskningskonferanse, forskningsrettede kurs, innkjøp av forskningsrettet programvare, innkjøp av forskningslitteratur, deltakelse i forskningsnettverk eller forskningsgrupper). 

Det stilles følgende krav til utbetaling: 

  1. Tidsskriftet må være registrert i kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler​. Tidsskriftet må være på nivå 1 eller nivå 2.​
  2. Det er oppgitt riktig adresse på publikasjonen.
    Utenlandske tidsskrift: Levanger Hospital eller Namsos Hospital, Nord-Trøndelag Hospital Trust, Norway.
    Norske tidsskrift: Sykehuset Levanger eller Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag HF. 
  3. Forfatter(-ne) må sende inn et norsk populærvitenskapelig sammendrag av artikkelen. Dette skal ikke være et typisk akademisk abstrakt, men et sammendrag som på godt norsk gir befolkningen innblikk i viktig forskning.

    Søknaden sammen med originalartikkel sendes med e-post som vedlegg til postmottak@hnt.no​ med kopi til bente.romo.soreng@hnt.no
Søknadsskjema  - bidrag for vitenskapelig publisering (pdf)

Fortløpende.
NB! Søknad om artikkelhonorar må være fremmet innen utgangen av det påfølgende år etter at artikkelen er publisert.
Rapportering
Det kan bli foretatt stikkprøver på om artikkelhonoraret har blitt benyttet i henhold til tildelingen. I disse tilfellene vil den/de det gjelder bli bedt om å rapportere vedrørende bruk av midlene. 

  

 

Interne stipender og legater


Hildur og Magnar Arnstads stiftelse: Stiftelsen gir støtte til trivselstiltak for barn som er pasienter ved Helse Nord-Trøndelag HF og/eller forskning relatert til sykdommer hos barn som behandles ved sykehuset.

Midler i 2023
Arnstads stiftelse har  kr 50.000,- disponibelt for 2023.

Søknadsfrist: 15. mai 2023


I søknaden må det gis en kort beskrivelse av det aktuelle prosjektet med oversikt over de utgifter som søkes dekket, samt oppgave over eventuell støtte fra andre organer. Søknaden sendes postmottak og merkes 2023/1274​.
 
Har du spørsmål kan du ta kontakt per E-post eller telefon 74 09 82 90.

Søknadsskjema Hildur og Magnar Arnstads stiftelse

Vedtekter Arnstads stiftelse

Lege Egil Kjeldaas legat for medisinsk forskning: Lege Egil Kjeldaas legat for medisinsk forskning: Legatet gir støtte til medisinsk forskning og studier, særlig innen feltene epidemiologi og mikrobiologi, herunder bakteriologi og virologi.

Søknadsfrist 15. mai 2023.
​​

Vedlagt søknad om bidrag fra legatet bør protokoll vedlegges. Søknad med protokoll sendes via Postmottak og merkes  2023/1275». Send kopi til bente.romo.soreng@hnt.no
Har du spørsmål kan du ta kontakt per E-post eller telefon 74 09 82 ​​90.


Statutter lege Egil Kjeldaas legat

Overlege Nils Helsingens fond for medisinsk forskning ved Namdal sykehus:

Fondet kan yte bidrag til blant annet reiser, kongresser og forskning. Bidrag kan søkes av underordnede leger som har vært ansatt ved Namdal sykehus i minst 1 år, eller som nå er ansatt ved sykehuset. 

For mer informasjon, ta kontakt med Forskningsavdelingen i Helse Nord- Trøndelag HF.

Om brukermedvirkning

Alle søknader om forskningsmidler fra Helse Nord-Trøndelag HF skal beskrive hvem som er brukere av forskningsresultatene fra prosjektet, og i hvilken grad bruker(e) er involvert i planlegging og eller gjennomføring av prosjektene. Brukermedvirkning vil si at brukerne har innflytelse på helsetjenesten og utforming av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning er lovfestet i spesialisthelsetjenesten, og brukermedvirkning i forskning er et krav fra myndighetene.

Helse Midt-Norge RHF har utarbeidet en egen veileder for brukermedvirkning i helseforskning i vår region, som gir konkrete råd og retningslinjer for å støtte forskere og brukere. Her finnes informasjon om hvordan brukermedvirkning kan foregå, og hvordan man kan finne frem til aktuelle brukere.

Det anbefales å etablere kontakt med brukere så nært søkermiljøet som mulig, og så tidlig i prosessen som mulig. Med brukere forstår vi primært sluttbrukere av forskningsprosjektets resultater, det vil si pasienter og pårørende. Ethvert prosjekt må definere sine brukere og hvordan det kan tilrettelegges for brukermedvirkning.

Merk at det å være forsøksperson eller den det forskes på, ikke regnes som brukermedvirkning!

Er brukermedvirkning relevant for mitt prosjekt?

Kravet i utlysningene fra Helse Nord-Trøndelag er at alle prosjektsøknader skal si noe om hvem som er sluttbrukerne av prosjektets resultater, og vurdere hvorvidt brukermedvirkning er relevant for prosjektet.

Et eksempel på prosjekter hvor brukermedvirkning kan være mindre relevant er basale prosjekter som på sikt vil være klinisk relevant, men først noe frem i tid. Alle som ellers tilfredsstiller kriteriene er velkommen til å søke, selv om det ikke er relevant med brukermedvirkning. Det som kreves, er at alle skal ha reflektert over og vurdert hvorvidt det er relevant å involvere brukere, og eventuelt begrunne hvorfor det ikke er det.

Det presiseres at brukermedvirkning i søknader må ha relevans i det aktuelle prosjektet for at dette skal kunne gi uttelling i vurderingen.

Søknader som ikke beskriver brukermedvirkning, blir ikke sendt videre til vurdering.​​Fant du det du lette etter?