Bakgrunnsbilde samhandling

Samhandling

Kommunenes og helseforetakets felles samhandlingssider

samhandlingsnytt

 • 07.12.2018
  Barn som pårørende - fagdag i Namsos

  Fagdag Barn som pårørende, med tema samarbeid om tidlig innsats, ble arrangert i Namsos 30 nov. 2018. Dette er den største fagdagen som har vært arrangert i Trøndelag med dette temaet. Arrangementet hadde 650 deltagere fra ulike faggrupper...

 • 23.11.2018
  Visste du at Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos er donorsykehus?

  Både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har godkjent donorvirksomhet. Ved å registrere deg som organdonor kan opp til syv personer få et nytt liv.

 • 25.10.2018
  Samlet seg for økt innovasjonskraft

  Onsdag gikk Helsehagen 2018 av stabelen på Nord Universitet i Røstad. – Et viktig arrangement for regionen, sier stortingspolitiker Ingvild Kjerkol og tidligere sykehusdirektør Just Ebbesen.

 • 24.08.2018
  Storstilt studieåpning for NTNU Link

  Ti legestudenter fra NTNU startet denne uken opp i det nye, desentraliserte medisinstudiet NTNU Link. Torsdag var det klart for offisiell åpningsseremoni ved Sykehuset Levanger.

 • 05.07.2018
  Ny frist høring felles klinikk for bildediagnostikk i Trøndelag

  Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital har av sine eiere fått i oppdrag å utrede mulighetene for å etablere en felles klinikk for bildediagnostikk i Trøndelag. Prosjektet har utarbeidet en rapport som nå legges ut på offentlig høring.

 • 18.06.2018 Helse Midt-Norge RHF
  Tar over Helse Midt-Norges arbeid med samhandling

  Assisterende fagdirektør Kristian Onarheim skal ta over arbeidet med et av Helse Midt-Norge RHFs viktigste satsningsområder: Samhandling.

 • 07.06.2018
  Barn som pårørende - Barnas Time

  Opplæringsdager i Barnas Time. Fokus på blant annet forebygging, samhandling, lovverk og taushetsplikt. Ved etterspørsel settes opp nye dager.

 • 22.05.2018 Helse Midt-Norge RHF
  Tilrettelegger ny spesialistutdanning for leger

  Med kort tidshorisont blir 2018 et hektisk år for å oppfylle den nye spesialistforskriften. Det vil kreve mye arbeid fra helseforetakene.

 • 15.02.2018
  På hjul med røntgentjenesten

  Med prosjektet «Mobilt Røntgen i Namdalen» kan pasienter få røntgenundersøkelser i sitt nærmiljø. Det kommer både pasienter, kommuner og helseforetak til gode.

Avtaler og samarbeidsutvalg

Nasjonale føringer / samhandlingsreformen

Presentasjoner, veiledere og annen dokumentasjon for samhandlingsområdet.

Lenker

Helsedirektoratets temaside for samhandlingsreformen Samhandlingsstatistikk (helsedirektoratet.no) Helsebiblioteket.no Helsenorge.no Folkehelseinstituttet (fhi.no) Ressursportal.no

Evalueringer

Forskningsrådets evaluering av samhandlingsreformen (forskningsradet.no) Evalueringsrapport samhandling Nord-Trøndelag Evalueringsrapport om samhandlingsreformen (Rapport IRIS- 2014/82) Statusrapport for samhandlingsreformen november 2014 (Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen)

Lover og forskrifter

Om samhandling på nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet

Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene

Samarbeidsavtalen består av en overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF og tolv tjenesteavtaler. I forbindelse med flere av tjenesteavtalene har partene utarbeidet felles rutiner.

Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene (PDF)

Samarbeidsutvalg (PSU og ASU)

 Politisk samarbeidsutvalg (PSU) (ekstranett) Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) (ekstranett)

Fagråd

Fagråd for koordinerende enheter (tjenesteavtale 2) Samarbeidsorganet mellom kommunene, HNT og NORD universitet (tjenesteavtale 6 og 7) Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselstilbud (tjenesteavtale 8) Fagråd digital samhandling Nord-Trøndelag(tjenesteavtale 9) Fagråd for samarbeid om forebygging (tjenesteavtale 10) Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet (tjenesteavtale 12)

Dialogmøter

Dialogmøter (ekstranett)

Fagnettverk

Namdal legeforum og Innherred medisinske forum Fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling Personalnettverket Nettverk for kognitiv miljøterapi Migrasjonshelse Fagforum for demens og alderspsykiatri TreningskontaktordningenKOLS fagnettverk - Sykehuset Levanger og samarbeidende kommunerKOLS fagnettverk - Sykehuset Namsos og samarbeidende kommuner

Fastlegesiden

Informasjon for fagfolk i Helse Nord-Trøndelag og samarbeidende fastlegekontor.

Fastlegesiden

  

Prosedyrer, rutiner og forbedringsarbeid

Samhandlingsrutiner

Begrepsavklaringer (pdf) Individuell plan (pdf) Rutine for samarbeid i komplekse pasientsaker (pdf) Rutine for innleie av ledsager fra kommunene ved innleggelse i sykehus (pdf) Rutine hjelpemidler (pdf) 

Ledsager under innleggelse (kommer)

Blodtransfusjon

Prosedyre for parenteral behandling.  Gjelder blant annet utlevering av medikamenter/ernæring til pasienter som skal ha hjemmebehandling (kommer)

Pasienttransport til og fra sykehus (kommer)

Koordinert utredning i narkose (kommer)

Rutine for oppnevning og honorering av brukerrepresentanter (pdf)


Rutiner tjenesteavtale 3 & 5 - Innleggelse og utskriving

Rutiner for meldingsutveksling av PLO-meldinger (pdf)

 

Rutiner tjenesteavtale 6 - Kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Hospitering

Veiledningsplikten 


Rutiner tjenesteavtale 8 - Jordmortjenester

Rutine for en helhetlig, sammenhengende svangerskapsomsorg

 

Rutiner tjenesteavtale 9 - IKT

Rutiner for meldingsutveksling av PLO-meldinger (pdf)

 

Rutiner tjenesteavtale 12 - Kvalitet og pasientsikkerhet

Rutiner for melding av samhandlingsavvik

Tall og statistikk

Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser, henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner, avviksmeldinger på samarbeidsavtalen, forbruksstatistikk per kommune etc.

Statistikk for Nord-Trøndelag knyttet til oppfølging av samhandlingsreformen Samhandlingsstatistikk (helsedirektoratet.no)

Brukermedvirkning og pårørendearbeid


Det er et gjennomgående tema i samarbeidsavtalene at pårørende er en viktig ressurs. Her er en samling med lenker til gode nettsteder med hjelpemidler og/eller informasjon om temaet.

Pårørendearbeid

Pårørendeprogrammet (pårørendeprogrammet.no) Pårørendes rettigheter - en oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak (helsedirektoratet.no) Barn som pårørende

 

Voksne som pårørende

Rettigheter i psykisk helsevern for deg mellom 16 og 18 år (helsedirektoratet.no) Pårørendes rettigheter - informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer (helsedirektoratet.no)

Helhetlige pasientforløp


En av hovedintensjonene med samhandlingsreformen er å utvikle helhetlige pasientforløp. Dette er et gjennomgående tema i tjenesteavtalene mellom kommunene og HNT.

Informasjon om helhetlige pasientforløp

Helhetlige pasientforløp for brukere med behov for koordinerte tjenester i Nord-Trøndelag (Rapport fra arbeidsutvalg for tjenesteavtale 2)  Veien frem til helhetlige pasientforløp (Norsk helsenett v/Anders Grimsmo)  Kvalitetsforbedring i psykisk helsevern (helsetilsynet.no)

Pasientforløp i Helse Nord-Trøndelag

Standardiserte pasientforløp (Helse Nord-Trøndelags kvalitetssystem)


 

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Informasjon relatert til etablering av tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter som ellers ville blitt lagt inn i sykehus.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av kommunalt akutt døgntilbud (KAD) i Nord-Trøndelag (PDF) Oversikt over tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold i Nord-Trøndelag (PDF) Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (Utposten 2014; (4) 43: 14-17) Medisinskfaglig veileder for kommunale akutte døgnplasser (legeforeningen.no) Veiledningsmateriell (helsedirektoratet.no) Psykisk helse- og rus: Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen fra 2017 (helsedirektoratet.no)

Koordinerende enhet i HNT

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet i kommunene

Koordinerende enhet i kommunene

Samhandlingsprosjekter

Samhandlingsprosjekter


Meld samhandlingsavvik og forbedringsforslag

Meld samhandlingsavvik og forbedringsforslag


Kommende samhandlingsarrangementer

 • Onsdag 23.01.
  Fagdag: Prevensjon

  Fagdagen er søkt godkjent som tellende kurstimer i allmennmedisin (valgfritt kurs).

Presentasjoner fra kurs og konferanser

Kontaktinformasjon

Samhandlingskoordinatorer og kommuneregioner

Samhandlingskoordinatorene jobber administrativt og har et særlig ansvar i spørsmål som gjelder samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Samhandlingskoordinatorene for hver kommuneregion har også et overordnet ansvar for samhandling i kommunehelsetjenesten mellom kommunene i sin region.

Oversikt over samhandlingskoordinatorer og kommuneregioner

PLO-meldinger

Når systemet for pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) er ute av drift, må manuelle rutiner tas i bruk. Informasjonen skal dokumenteres i PLO-meldingene, adresseres og sendes som normalt. Når nedetiden er over, vil meldingene automatisk resendes til mottaker. I mellomtiden må opplysningene utveksles pr telefon. Her er en oversikt over telefonnumrene.

Oversikt over telefonnumre ved manuelle rutiner 

Kreftomsorg

Kontaktinformasjon til kreftkoordinatorerer og kreftsykepleiere i kommunene

Barneansvarlig helsepersonell

Kontaktinformasjon til barneansvarlig helsepersonell

Nettverk om forebygging

En oversikt over nettverk om forebygging i Nord-Trøndelag der kommuner og / eller helseforetak er representert.

Oversikt over nettverk om forebygging

Praksiskonsulenter

I Helse Nord-Trøndelag har vi tre praksiskonsulenter ansatt i 10 - 20 % stilling. Praksiskonsulentene er organisert under Samhandlingsavdelingen, og jobber for alle avdelinger på begge sykehus.

Praksiskonsulentordningen (PKO)

Webredaksjon

Webredaksjonen for samhandlingssidene består av to representanter fra kommunene og to representanter fra Helse Nord-Trøndelag.

Webredaksjon for samhandlingssidene

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.