Bakgrunnsbilde samhandling

Samhandling

Kommunenes og helseforetakets felles samhandlingssider

Covid-19 -  samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag og kommunene

Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien

Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene

Informasjon til kommunehelsetjenesten

Veileder for prøvetaking ved mistanke om koronavirusinfeksjon Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) - informasjon til ledere og ansatte i hjemmetjenester for mennesker med utviklingshemming og/eller autisme

Smittevernkurs i Helse Midt Norge

Ved å følge lenken under finner du følgende e-læringer og videoer i forbindelse med covid-19.

 • Smittevern - håndhygiene (e-læring)
 • Smittevern - basale smittevernsrutiner (e-læring)
 • Smittevern - isolering (e-læring)
 • Smittevern - teknisk desinfeksjon (e-læring)
 • Smittevern - ambulansepersonell (e-læring)
 • Smittevern - avkledning og påkledning ved påvist smitte covid-19 (video)
 • Smittevern - avkledning og påkledning ved gjenbruk av smittefrakk (video)

E-læring i smittevern

Kursene er mulig å ta både med og uten innlogging. Dersom du logger deg inn kan du få kursbevis. Pålogging for personer ansatt utenfor Helse Nord-Trøndelag foregår via Bank-ID.

      

Avtaler og samarbeidsutvalg

Nasjonale føringer / samhandlingsreformen

Presentasjoner, veiledere og annen dokumentasjon for samhandlingsområdet.

Lenker

Helsedirektoratets temaside for samhandlingsreformen Samhandlingsstatistikk (helsedirektoratet.no) Helsebiblioteket.no Helsenorge.no Folkehelseinstituttet (fhi.no) Ressursportal.no

Evalueringer

Forskningsrådets evaluering av samhandlingsreformen (forskningsradet.no) Evalueringsrapport samhandling Nord-Trøndelag Evalueringsrapport om samhandlingsreformen (Rapport IRIS- 2014/82) Statusrapport for samhandlingsreformen november 2014 (Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen)

Lover og forskrifter

Om samhandling på nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet

Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene

Samarbeidsavtalen består av en overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF og tolv tjenesteavtaler. I forbindelse med flere av tjenesteavtalene har partene utarbeidet felles rutiner.

Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene (PDF)

Høring revidert samarbeidsavtale

SæravtalerSamarbeidsutvalg (PSU og ASU)

 Politisk samarbeidsutvalg (PSU) (ekstranett)

Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) (ekstranett)

Handlingsplan 2018-2021

Politisk- og Administrativt samarbeidsutvalg (PSU / ASU) har godkjent handlingsplan for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag. Planen peker på konkrete innsatsområder for å styrke samhandlingen.

Handlingsplan 2018-2021

Fagråd

Fagråd for koordinerende enheter (tjenesteavtale 2) Samarbeidsorganet mellom kommunene, HNT og NORD universitet (tjenesteavtale 6 og 7) Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselstilbud (tjenesteavtale 8) Fagråd digital samhandling Nord-Trøndelag(tjenesteavtale 9) Fagråd for samarbeid om forebygging (tjenesteavtale 10) Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet (tjenesteavtale 12)

Dialogmøter

Dialogmøter (ekstranett)

Fagnettverk

Namdal legeforum og Innherred medisinske forum Fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling Personalnettverket Nettverk for kognitiv miljøterapi Migrasjonshelse Fagforum for demens og alderspsykiatri TreningskontaktordningenKOLS fagnettverk

Legesamarbeid

Les om legeutvalget og finn kontaktinformasjon og rutiner for legesamarbeid.

   Legesamarbeid

  

Prosedyrer, rutiner og forbedringsarbeid

Samhandlingsrutiner

Individuell plan (pdf)

Rutine for samarbeid i komplekse pasientsaker (pdf) Rutine for innleie av ledsager fra kommunene ved innleggelse i sykehus (pdf) Rutine hjelpemidler (pdf) 

Ledsager under innleggelse (kommer)

Blodtransfusjon

Prosedyre for parenteral behandling.  Gjelder blant annet utlevering av medikamenter/ernæring til pasienter som skal ha hjemmebehandling (kommer)

Pasienttransport til og fra sykehus (kommer)

Koordinert utredning i narkose (kommer)

Rutine for oppnevning og honorering av brukerrepresentanter (pdf)


Rutiner tjenesteavtale 3 & 5 - Innleggelse og utskriving

Rutiner for meldingsutveksling av PLO-meldinger (pdf)

 

Rutiner tjenesteavtale 6 - Kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Hospitering

Veiledningsplikten 


Rutiner tjenesteavtale 8 - Jordmortjenester

Rutine for en helhetlig, sammenhengende svangerskapsomsorg

 

Rutiner tjenesteavtale 9 - IKT

Rutiner for meldingsutveksling av PLO-meldinger (pdf)

 

Rutiner tjenesteavtale 12 - Kvalitet og pasientsikkerhet

Rutiner for melding av samhandlingsavvik

Tall og statistikk

Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser, henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner, avviksmeldinger på samarbeidsavtalen, forbruksstatistikk per kommune etc.

Statistikk for Nord-Trøndelag knyttet til oppfølging av samhandlingsreformen Samhandlingsstatistikk (helsedirektoratet.no)

Brukermedvirkning og pårørendearbeid


Det er et gjennomgående tema i samarbeidsavtalene at pårørende er en viktig ressurs. Her er en samling med lenker til gode nettsteder med hjelpemidler og/eller informasjon om temaet.

Pårørendearbeid

Pårørendeprogrammet (pårørendeprogrammet.no) Pårørendes rettigheter - en oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak (helsedirektoratet.no) Barn som pårørende

 

Voksne som pårørende

Rettigheter i psykisk helsevern for deg mellom 16 og 18 år (helsedirektoratet.no) Pårørendes rettigheter - informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer (helsedirektoratet.no)

Helhetlige pasientforløp


En av hovedintensjonene med samhandlingsreformen er å utvikle helhetlige pasientforløp. Dette er et gjennomgående tema i tjenesteavtalene mellom kommunene og HNT.

Informasjon om helhetlige pasientforløp

Helhetlige pasientforløp for brukere med behov for koordinerte tjenester i Nord-Trøndelag (Rapport fra arbeidsutvalg for tjenesteavtale 2)  Veien frem til helhetlige pasientforløp (Norsk helsenett v/Anders Grimsmo)  Kvalitetsforbedring i psykisk helsevern (helsetilsynet.no)

Pasientforløp i Helse Nord-Trøndelag

Standardiserte pasientforløp (Helse Nord-Trøndelags kvalitetssystem)


 

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Informasjon relatert til etablering av tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter som ellers ville blitt lagt inn i sykehus.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av kommunalt akutt døgntilbud (KAD) i Nord-Trøndelag (PDF) Oversikt over tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold i Nord-Trøndelag (PDF) Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (Utposten 2014; (4) 43: 14-17) Medisinskfaglig veileder for kommunale akutte døgnplasser (legeforeningen.no) Veiledningsmateriell (helsedirektoratet.no) Psykisk helse- og rus: Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen fra 2017 (helsedirektoratet.no)

Koordinerende enhet i HNT

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet i kommunene

Koordinerende enhet i kommunene

Samhandlingsprosjekter

Samhandlingsprosjekter


Meld samhandlingsavvik og forbedringsforslag

Meld samhandlingsavvik og forbedringsforslag


Nasjonale pakkeforløp psykisk helsevern og rus

Nasjonale pakkeforløp psykisk helsevern og rus

samhandlingsnytt

 • Covid 19-test Colourbox.com
  21.07.2020
  Forholdregler ved utenlandsreiser hos pasienter, pårørende og ansatte

  15. juli åpnet Regjeringen opp for reiser mellom store deler av Europa og Norge uten karantene. HNT valgte likevel å anmode sine ansatte om å avstå fra, altså unngå utenlandsreiser.

 • 15.07.2020
  Helseforetaket oppfordrer ansatte om å ikke reise til utlandet

  Helse Nord-Trøndelag ber innstendig om at alle ansatte tar forholdsregler når det gjelder korona og smittevern også i forbindelse med sin sommerferie.

 • Lise Tuset Gustad og Lise Husby Høvik. Foto
  02.06.2020
  Forsker for styrket pasientsikkerhet

  De fleste pasienter ved norske sykehus får rutinemessig ett eller flere perifere venekatetre (PVK). Et forskningssamarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital skal sørge for en best mulig praksis for pasientene.

 • Oluf Dimitri Røe. Foto
  29.05.2020
  Enkel blodtest kan gi kreftgjennombrudd

  Trønderske kreftforskere har identifisert blodmolekyler som kan gjøre det mulig å diagnostisere lungekreft på et langt tidligere tidspunkt enn før.

 • Koronavirus. Grafikk.
  28.05.2020
  Helse Nord-Trøndelag følger anbefalingene og justerer besøksreglene

  Det innebærer ikke at det er fritt fram for besøk i sykehusene. Pandemien er ikke over og smitteverntiltakene med blant annet besøkskontroll videreføres.

 • Linda Gjøra. Foto
  25.05.2020
  Forsker for styrket demenstilbud

  Gjennom doktorgradsarbeidet sitt ønsker spesialergoterapeut Linda Gjøra å finne ut hvor mange i befolkningen som har demens, og hvem som er mest utsatt. Det skal bidra til et styrket pasienttilbud, både på kort og lang sikt.

 • 12.04.2020
  AMK Nord-Trøndelag første sertifiserte sentral i Midt-Norge

  AMK Nord-Trøndelag er nå sertifisert i henhold til ISO 9001, som den første sentralen i Midt-Norge. Revisjonen ble gjennomført uten fysiske møter på grunn av koronakrisen.

 • Espen Ruud Sollien, Aina-Elin Aunan og Atilla Haugen står sammen foran sykehusinngangen. Foto
  27.03.2020
  3D-printer smittevernsutstyr til helsesektoren

  For å bidra med smittevernsutstyr til helsesektoren har gründer Atilla Haugen tatt 3D-printeren i bruk. Fredag leverte han de første visirene til helseforetaket, som nå skal testes ut av smittevernsavdelingen.

 • Nina Vibeche Skei. Foto
  19.03.2020
  Vil teste legemiddel mot corona-viruset

  Verdens Helseorganisasjon (WHO) ønsker å finne eksisterende legemidler som kan ha en effekt mot Covid 19-viruset. Helse Nord-Trøndelag vil nå delta i en nasjonal studie for å bidra i forskningen.

 • Petter Tinbod Eggen, Nina Vibeche Skei, Inger-Lise Bangstad og Malvin Torsvik står sammen og snakker ved en pasientseng. Foto
  06.03.2020
  Sprer kunnskap om sepsis med e-læring

  Kunnskap om sepsis kan gi raskere behandling, og bidra til å redde flere liv. Et nytt e-læringsprogram fra Helse Nord-Trøndelag, Nord universitet og St. Olavs hospital skal spre lærdom om sykdommen blant helsepersonell.

 • 03.03.2020
  Viktig melding til publikum

  Helse Nord-Trøndelag følger nasjonale råd og ber om at innbyggere som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus ikke oppsøker sykehusene.

 • Anders Hynne sitter på en operasjonsseng og ser i kamera. Foto
  02.03.2020
  Vil forhindre beinbrudd med ny HUNT-forskning

  Lege og forsker Anders Hynne vil bruke HUNT-data for å finne sammenhenger mellom kronisk sykdom og beinhelse. Målet er å forebygge bruddskader, og finne nye måter å styrke skjelettet på.

 • Therese Troset Engan, Bodil Landstadm, Åse Mette Haldorsen og Hilde KjeldstadBerg står sammen foran en forsamling. Foto.
  06.02.2020
  Sparket i gang innovativ EU-satsing

  Med VälTel 2.0 skal norsk-svensk innovasjonssamarbeid føre til en enda bedre helsetjeneste for befolkningen. Både i helseforetak, kommuner og næringsliv.

 • 05.02.2020
  Søker nye svar om sarkoidose

  Sykdommen kan angripe mange organer i kroppen, og forekommer ofte i yngre aldersgrupper. Nå vil en forskergruppe fra Helse Nord-Trøndelag finne nye svar om den gåtefulle sykdommen sarkoidose.

 • Bilde av Dalen, Wiseth, Sandvik og Østvik med blomster etter tildeling av CAG. Foto
  30.01.2020
  Styrker helsetjenesten med nysatsingen CAG

  Tett regionalt samarbeid om forskning, innovasjon, undervisning og kompetanseutvikling. Det er målet når Helse Nord-Trøndelag skal bidra som samarbeidspartner i to ulike Clinical Academic Groups (CAG).

 • deltakere fra protokollskolen i 2019 står sammen og smiler til kamera. Foto
  29.01.2020
  Lærer å bli helseforskere på Protokollskolen

  Som deltakere på Protokollskolen lærer helsepersonell hvordan en planlegger og gjennomfører et forskningsprosjekt. Det skal stake veien for nye doktorgrader, og publisering av vitenskapelige artikler.

 • Flere helsearbeidere står rundt en person som holder et brett med mat. Foto
  23.01.2020
  Styrker pasientbehandlingen med satsing på ernæring

  Med innovasjonsprosjektet MATerVITALT skal pasientenes ernæringsinformasjon tas fra papir til skjerm. Det skal frigjøre arbeidstid, redusere sykdomsrelatert underernæring og bidra til enda bedre pasientbehandling.

 • En mann står med ryggent il kamera, med en liten, hvit sensor plassert bak øret. Foto
  10.01.2020
  Tester sensorteknologi for å bedre pasientsikkerheten

  Manuelle målinger på pasienter kan ta opp mye av arbeidsdagen til helsepersonell. Nå skal Helse Nord-Trøndelag teste om en ny sensorteknologi kan styrke pasientsikkerheten, og frigjøre arbeidstid til mer pasientbehandling.

 • 03.01.2020
  Tor Åm ansatt som adm. direktør

  Styret i Helse Nord-Trøndelag har i dag ansatt Tor Åm som ny adm. direktør i helseforetaket. Åm har vært konstituert i stillingen siden 18. oktober i fjor. Han tiltrer som fast ansatt direktør med umiddelbar virkning.

 • 21.11.2019
  Presenterte sykehusets sensorplaster-samarbeid

  I samarbeid med Helse Nord-Trøndelag har Trondheims-bedriften Mode Sensors utviklet et sensorplaster som kontrollerer kroppens væskebalanse. Onsdag ble nyvinningen presentert på dialyseavdelingen.

 • 19.11.2019
  Møter fremtidens pasientbehov

  Norge opplever en stadig økning i antall eldre. Ved Staup Helsehus i Levanger får NTNU Link-studentene møte den voksende pasientgruppen, som det kan være utfordrende å være lege for.

 • 18.11.2019
  Rigger fremtidens akuttmottak

  Økt pasienttilfredshet, bedre faglig kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Med prosjektet «Fremragende akuttmottak» skal Helse Nord-Trøndelag rustes for fremtiden.

 • 15.11.2019
  Milliondryss til norsk-svensk innovasjonssamarbeid

  Gjennom EU-prosjektet VälTel har Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen samarbeidet for å finne fremtidens helseløsninger. Nå skal prosjektet utvikles videre, med millionstøtte fra EU.

 • 13.11.2019
  Disse fikk interne forskningsmidler fra HNT

  For å stimulere til økt forskningsaktivitet og vitenskapelige publiseringer lyser Helse Nord-Trøndelag årlig ut interne forskningsmidler. Dette er prosjektene som er tildelt midler for 2020.

 • Lege i konsultasjon med pasient. Foto.
  08.11.2019
  Ny spastisitetspoliklinikk

  Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Sykehuset Levanger overtar ansvaret for oppfølging av pasienter med spastisitetsproblematikk etter ervervede hjerneskader. Alle henvisninger skal fra nå av sendes dit.

 • 06.11.2019
  Søker svar for sårbar pasientgruppe

  Gjennom doktorgradsarbeidet sitt om frontotemporal demens ønsker Hege Rasmussen å øke kunnskapen om en sårbar pasientgruppe. Denne uken disputerte hun foran familie, venner og kolleger på Sykehuset Namsos.

 • 16.10.2019
  Lege konstitueres som adm. direktør

  Tor Åm tiltrer som ny midlertidig direktør i Helse Nord-Trøndelag fra førstkommende fredag. Han kommer fra stillingen som samhandlingsdirektør og fagdirektør for rus og psykisk helse ved St. Olavs hospital.

 • 08.10.2019
  Styrker pasientsikkerheten med VR-teknologi

  Ved hjelp av Virtual Reality (VR) skal ansatte ved akuttpsykiatrisk sengepost bli enda bedre til å håndtere vanskelige situasjoner. Det skal styrke sikkerheten til både pasienter og ansatte.

 • Bodil Landstad, Emma Hagqvist og Gunnar Aronsson sitter ved et kafébord og ser i kamera. Foto.
  04.10.2019
  Millionstøtte til forskning på legers helse

  Forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad, skal sammen med svenske Emma Hagqvist finne forekomsten av psykisk sykdom blant norske og svenske leger.

 • Bine-Kristin Kristoffersen står i døråpningen til sitt eget kontor og smiler til kamera. Foto.
  01.10.2019
  Vil redusere ventetid med sekretærstyrt kalender

  Gjennom et nytt pilotprosjekt er det sekretærene som nå skal koordinere timene til utredning og behandling på BUP.

 • Publikum sitter i et auditorium og hører på en forsker som foreleser. Foto
  30.09.2019
  Avsluttet Forskningsdagene med arbeidsmiljø

  Forskningsdagene 2019 er nå over. I Helse Nord-Trøndelag fikk tre forskere på arbeidsmiljø stå for festivalens avslutning.

 • Anita Flasnes Holthe (kvalitetsrådgiver), Mona Duna (vernepleier) og Lotte Fossland står sammen og smiler til kamera. Foto.
  30.09.2019
  Vil optimalisere deltakelsen til pårørende

  Helse Nord-Trøndelag opplever en økning i antall henvisninger til allmennpsykiatrien. Spesielt i aldersgruppen 18 – 26 år. Pårørende i form av foreldre, venner og omsorgspersoner er en viktig del av livet til disse pasientene.

 • Lise Tuset Gustad og Lise Husby Høvik står sammen i en sykehuskorridor og smiler til kamera. Foto
  24.09.2019
  Forskning på PVK bærer trønderske frukter

  En trøndersk trio bestående av Sykehuset Levanger, St. Olavs hospital og NTNU har slått seg sammen for å bedre pasientsikkerheten knyttet til perifert venekateter.

 • Foredragsholderne fra arrangementet står sammen og smiler til kamera. Foto.
  23.09.2019
  Knyttet nettverk med kaffeprat

  I anledning Forskningsdagene arrangerte Likestillingssenteret KUN, Kvinnenettverket Noor, Nord universitet og Helse Nord-Trøndelag kaffeprat om kvinner, innvandrerbakgrunn og helse. Det førte til gode diskusjoner og nye nettverk.

 • Promobilde forskningsdagene. foto
  05.09.2019
  Program for Forskningsdagene 2019

  Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges Forskningsråd, hvor forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. Her er en oversikt over årets program fra Helse Nord-Trøndelag.

 • 30.08.2019
  Inviterer til frokostmøte om sepsis

  Sepsis er den største årsaken til sykdom og død i verden som kan forebygges. 13. september deltar HNT-forskerne Lise Tuset Gustad og Nina Skei på frokostmøte i Trondheim for å øke kunnskapen om den alvorlige infeksjonen.

 • 21.08.2019
  Dette er de nye NTNU Link-studentene

  Mandag denne uken startet et nytt studentkull på det desentraliserte medisinstudiet NTNU Link. Nå gleder de seg til å komme tettere på pasientene i Helse Nord-Trøndelag.

 • 07.06.2019
  Helse Nord-Trøndelag åpnet ny hørselssentral i Stjørdal

  I desember i fjor konkluderte Helse Nord-Trøndelag med at det var nødvendig med et ny offentlig hørselstilbud i søndre del av gamle Nord-Trøndelag. Et knapt halvår etter fikk de første pasientene bistand i den nye enheten ved Værnesregionen...

 • 27.05.2019
  Enkel oversikt over timeavtaler på helsenorge.no

  Nå gjør vi det lettere for deg å få oversikt over dine avtaler hos sykehusene i Midt-Norge - kun ved noen tastetrykk. Logg deg inn på helsenorge.no!

 • 23.05.2019
  Forbedret logistikk reduserer ventetiden for pasientene

  Omtrent 30 000 pasienter er innom kirurgisk og ortopedisk poliklinikk på Sykehuset Levanger årlig. Antallet øker hvert år. Enkle grep i måten arbeidet organiserer på, har vært med på å redusere tiden det tar fra en pasient blir henvist til...

 • 14.05.2019
  Arne Okkenhaug tildelt Sykepleierprisen

  Mangeårig psykiatrisk sykepleier Arne Okkenhaug, fra Helse Nord-Trøndelag og Nord universitet, ble tirsdag tildelt den høythengende prisen Norsk sykepleierforbund Nord-Trøndelag deler ut årlig.

 • 07.05.2019
  BUP blir modell for nasjonalt pakkeforløp

  Nevropsykolog Reiel Storheil Pedersen og hans ADHD-team ved BUP Sykehuset Namsos hadde en meget engasjert statsminister på besøk tirsdag morgen.

 • 09.04.2019
  Ny høring om felles bildediagnostikk i Trøndelag

  Helse Midt-Norge har gitt i oppdrag å etablere en felles organisering og drift innen bildediagnostikk mellom St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF. Dette for bedre å kunne utnytte de samlede ressursene. En ny prosjektrapport legg...

 • 02.04.2019
  HNT utvidere tilbudet til ruspasienter

  Helse Nord-Trøndelag utvider tilbudet til ruspasienter. Mandag ble Avdeling for rus og avhengighet med 16 døngsenger åpnet ved Sykehuset Levanger.

 • Tarjei Hanken og Marius Lervåg Aasprong står utenfor Sykehuset Levanger og snakker. foto.
  25.03.2019
  Skal finne «student-effekten» på sykehuset

  Hvordan påvirker det å ha legestudenter de ansatte i Helse Nord-Trøndelag? Det er blant spørsmålene som skal besvares i et nytt forskningsprosjekt om NTNU Link.

 • Johan Fredrik Skomsvoll står foran publikum i et auditorium og presenterer RSHU på en powerpoint. Foto.
  22.03.2019
  Dette kan du få hjelp til av RSHU

  Regionalt Senter for Helsetjenesteutvikling (RSHU) har som mål å fremme tjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon i helseforetakene i Helse Midt-Norge. De bidrar med kompetanse for deg som ønsker hjelp.

 • 21.03.2019
  Vil finne de skjulte skadene i hjernen

  Ved hjelp av tidlig MR-undersøkelse etter hodeskade, ønsker forsker og konstituert overlege Kent Gøran Moen å avdekke hjerneskader og deres langsiktige betydninger. Nå løftes forskningen ut i Europa.

 • 19.03.2019
  Utviklet egen app til vital informasjon

  Ved hjelp av en selvutviklet app ønsker lege Ole Kristian Forstrønen Thu å ta livsviktig behandlingsinformasjon fra de stasjonære datamaskinene til kollegenes mobiltelefoner.

 • 14.03.2019
  Feiret ettårsdag med fremtidsrettet blikk

  Innovasjonsklinikken feiret denne uken sitt aller første leveår. På bursdagsmenyen sto faglig påfyll til den videre reisen mot fremtidens helsevesen.

 • 12.02.2019
  Styrker samarbeidet med kommunene

  Gjennom «Visitas» besøker parter som samhandler hverandre for å se hvordan den andre parten jobber. Det har lagt grunnlaget for bedre samhandling mellom helseforetak og kommunehelsetjenesten.

Presentasjoner fra kurs og konferanser

Kontaktinformasjon

Samhandlingskoordinatorer og kommuneregioner

Samhandlingskoordinatorene jobber administrativt og har et særlig ansvar i spørsmål som gjelder samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Samhandlingskoordinatorene for hver kommuneregion har også et overordnet ansvar for samhandling i kommunehelsetjenesten mellom kommunene i sin region.

Oversikt over samhandlingskoordinatorer og kommuneregioner

PLO-meldinger

Når systemet for pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) er ute av drift, må manuelle rutiner tas i bruk. Informasjonen skal dokumenteres i PLO-meldingene, adresseres og sendes som normalt. Når nedetiden er over, vil meldingene automatisk resendes til mottaker. I mellomtiden må opplysningene utveksles pr telefon.

Oversikt over telefonnumre ved manuelle rutiner (pdf) Rutiner for meldingsutveksling av PLO-meldinger (pdf)

Kreftomsorg

Kontaktinformasjon til kreftkoordinatorerer og kreftsykepleiere i kommunene

Lavterskeltilbud for kreftpasienter

Lavterskeltilbud for kreftpasienter i nordre del av Trøndelag

Barneansvarlig helsepersonell

Kontaktinformasjon til barneansvarlig helsepersonell

Nettverk om forebygging

En oversikt over nettverk om forebygging i Nord-Trøndelag der kommuner og / eller helseforetak er representert.

Oversikt over nettverk om forebygging

Praksiskonsulenter

I Helse Nord-Trøndelag har vi tre praksiskonsulenter ansatt i 10 - 20 % stilling. Praksiskonsulentene er organisert under Samhandlingsavdelingen, og jobber for alle avdelinger på begge sykehus.

Praksiskonsulentordningen (PKO)

Webredaksjon

Webredaksjonen for samhandlingssidene består av to representanter fra kommunene og to representanter fra Helse Nord-Trøndelag.

Webredaksjon for samhandlingssidene

Fant du det du lette etter?