Bakgrunnsbilde samhandling

Samhandling

Kommunenes og helseforetakets felles samhandlingssider


Covid-19 -  samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag og kommunene

Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien

Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene

Informasjon til kommunehelsetjenesten

Veileder for prøvetaking ved mistanke om koronavirusinfeksjon Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) - informasjon til ledere og ansatte i hjemmetjenester for mennesker med utviklingshemming og/eller autisme

Smittevernkurs i Helse Midt Norge

Ved å følge lenken under finner du følgende e-læringer og videoer i forbindelse med covid-19.

  • Smittevern - håndhygiene (e-læring)
  • Smittevern - basale smittevernsrutiner (e-læring)
  • Smittevern - isolering (e-læring)
  • Smittevern - teknisk desinfeksjon (e-læring)
  • Smittevern - ambulansepersonell (e-læring)
  • Smittevern - avkledning og påkledning ved påvist smitte covid-19 (video)
  • Smittevern - avkledning og påkledning ved gjenbruk av smittefrakk (video)

E-læring i smittevern

Kursene er mulig å ta både med og uten innlogging. Dersom du logger deg inn kan du få kursbevis. Pålogging for personer ansatt utenfor Helse Nord-Trøndelag foregår via Bank-ID.

      

Avtaler og samarbeidsutvalg

Nasjonale føringer / samhandlingsreformen

Presentasjoner, veiledere og annen dokumentasjon for samhandlingsområdet.

Lenker

Helsedirektoratets temaside for samhandlingsreformen Samhandlingsstatistikk (helsedirektoratet.no) Helsebiblioteket.no Helsenorge.no Folkehelseinstituttet (fhi.no) Ressursportal.no

Evalueringer

Forskningsrådets evaluering av samhandlingsreformen (forskningsradet.no) Evalueringsrapport samhandling Nord-Trøndelag Evalueringsrapport om samhandlingsreformen (Rapport IRIS- 2014/82) Statusrapport for samhandlingsreformen november 2014 (Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen)

Lover og forskrifter

Om samhandling på nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet

Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene

Samarbeidsavtalen består av en overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF og tolv tjenesteavtaler. I forbindelse med flere av tjenesteavtalene har partene utarbeidet felles rutiner.

Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene (PDF)

Høring revidert samarbeidsavtale

SæravtalerSamarbeidsutvalg (PSU og ASU)

 Politisk samarbeidsutvalg (PSU) (ekstranett)

Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) (ekstranett)

Handlingsplan 2018-2021

Politisk- og Administrativt samarbeidsutvalg (PSU / ASU) har godkjent handlingsplan for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag. Planen peker på konkrete innsatsområder for å styrke samhandlingen.

Handlingsplan 2018-2021

Fagråd

Fagråd for koordinerende enheter (tjenesteavtale 2) Samarbeidsorganet mellom kommunene, HNT og NORD universitet (tjenesteavtale 6 og 7) Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselstilbud (tjenesteavtale 8) Fagråd digital samhandling Nord-Trøndelag(tjenesteavtale 9) Fagråd for samarbeid om forebygging (tjenesteavtale 10) Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet (tjenesteavtale 12)

Dialogmøter

Dialogmøter (ekstranett)

Fagnettverk

Namdal legeforum og Innherred medisinske forum Fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling Personalnettverket Nettverk for kognitiv miljøterapi Migrasjonshelse Fagforum for demens og alderspsykiatri TreningskontaktordningenKOLS fagnettverk

Legesamarbeid

Les om legeutvalget og finn kontaktinformasjon og rutiner for legesamarbeid.

   Legesamarbeid

  

Prosedyrer, rutiner og forbedringsarbeid

Samhandlingsrutiner

Individuell plan (pdf)

Rutine for samarbeid i komplekse pasientsaker (pdf) Rutine for innleie av ledsager fra kommunene ved innleggelse i sykehus (pdf) Rutine hjelpemidler (pdf) 

Ledsager under innleggelse (kommer)

Blodtransfusjon

Prosedyre for parenteral behandling.  Gjelder blant annet utlevering av medikamenter/ernæring til pasienter som skal ha hjemmebehandling (kommer)

Pasienttransport til og fra sykehus (kommer)

Koordinert utredning i narkose (kommer)

Rutine for oppnevning og honorering av brukerrepresentanter (pdf)


Rutiner tjenesteavtale 3 & 5 - Innleggelse og utskriving

Rutiner for meldingsutveksling av PLO-meldinger (pdf)

 

Rutiner tjenesteavtale 6 - Kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Hospitering

Veiledningsplikten 


Rutiner tjenesteavtale 8 - Jordmortjenester

Rutine for en helhetlig, sammenhengende svangerskapsomsorg

 

Rutiner tjenesteavtale 9 - IKT

Rutiner for meldingsutveksling av PLO-meldinger (pdf)

 

Rutiner tjenesteavtale 12 - Kvalitet og pasientsikkerhet

Rutiner for melding av samhandlingsavvik

Tall og statistikk

Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser, henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner, avviksmeldinger på samarbeidsavtalen, forbruksstatistikk per kommune etc.

Statistikk for Nord-Trøndelag knyttet til oppfølging av samhandlingsreformen Samhandlingsstatistikk (helsedirektoratet.no)

Brukermedvirkning og pårørendearbeid


Det er et gjennomgående tema i samarbeidsavtalene at pårørende er en viktig ressurs. Her er en samling med lenker til gode nettsteder med hjelpemidler og/eller informasjon om temaet.

Pårørendearbeid

Pårørendeprogrammet (pårørendeprogrammet.no) Pårørendes rettigheter - en oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak (helsedirektoratet.no) Barn som pårørende

 

Voksne som pårørende

Rettigheter i psykisk helsevern for deg mellom 16 og 18 år (helsedirektoratet.no) Pårørendes rettigheter - informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer (helsedirektoratet.no)

Helhetlige pasientforløp


En av hovedintensjonene med samhandlingsreformen er å utvikle helhetlige pasientforløp. Dette er et gjennomgående tema i tjenesteavtalene mellom kommunene og HNT.

Informasjon om helhetlige pasientforløp

Helhetlige pasientforløp for brukere med behov for koordinerte tjenester i Nord-Trøndelag (Rapport fra arbeidsutvalg for tjenesteavtale 2)  Veien frem til helhetlige pasientforløp (Norsk helsenett v/Anders Grimsmo)  Kvalitetsforbedring i psykisk helsevern (helsetilsynet.no)

Pasientforløp i Helse Nord-Trøndelag

Standardiserte pasientforløp (Helse Nord-Trøndelags kvalitetssystem)


 

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Informasjon relatert til etablering av tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter som ellers ville blitt lagt inn i sykehus.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av kommunalt akutt døgntilbud (KAD) i Nord-Trøndelag (PDF) Oversikt over tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold i Nord-Trøndelag (PDF) Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (Utposten 2014; (4) 43: 14-17) Medisinskfaglig veileder for kommunale akutte døgnplasser (legeforeningen.no) Veiledningsmateriell (helsedirektoratet.no) Psykisk helse- og rus: Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen fra 2017 (helsedirektoratet.no)

Koordinerende enhet i HNT

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet i kommunene

Koordinerende enhet i kommunene

Samhandlingsprosjekter

Samhandlingsprosjekter


Meld samhandlingsavvik og forbedringsforslag

Meld samhandlingsavvik og forbedringsforslag


Nasjonale pakkeforløp psykisk helsevern og rus

Nasjonale pakkeforløp psykisk helsevern og rus

samhandlingsnytt

Presentasjoner fra kurs og konferanser

Kontaktinformasjon

Samhandlingskoordinatorer og kommuneregioner

Samhandlingskoordinatorene jobber administrativt og har et særlig ansvar i spørsmål som gjelder samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Samhandlingskoordinatorene for hver kommuneregion har også et overordnet ansvar for samhandling i kommunehelsetjenesten mellom kommunene i sin region.

Oversikt over samhandlingskoordinatorer og kommuneregioner

PLO-meldinger

Når systemet for pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) er ute av drift, må manuelle rutiner tas i bruk. Informasjonen skal dokumenteres i PLO-meldingene, adresseres og sendes som normalt. Når nedetiden er over, vil meldingene automatisk resendes til mottaker. I mellomtiden må opplysningene utveksles pr telefon.

Oversikt over telefonnumre ved manuelle rutiner (pdf) Rutiner for meldingsutveksling av PLO-meldinger (pdf)

Kreftomsorg

Kontaktinformasjon til kreftkoordinatorerer og kreftsykepleiere i kommunene

Lavterskeltilbud for kreftpasienter

Lavterskeltilbud for kreftpasienter i nordre del av Trøndelag

Barneansvarlig helsepersonell

Kontaktinformasjon til barneansvarlig helsepersonell

Nettverk om forebygging

En oversikt over nettverk om forebygging i Nord-Trøndelag der kommuner og / eller helseforetak er representert.

Oversikt over nettverk om forebygging

Praksiskonsulenter

I Helse Nord-Trøndelag har vi tre praksiskonsulenter ansatt i 10 - 20 % stilling. Praksiskonsulentene er organisert under Samhandlingsavdelingen, og jobber for alle avdelinger på begge sykehus.

Praksiskonsulentordningen (PKO)

Webredaksjon

Webredaksjonen for samhandlingssidene består av to representanter fra kommunene og to representanter fra Helse Nord-Trøndelag.

Webredaksjon for samhandlingssidene

Fant du det du lette etter?