Koordinerende enhet

​Ansvar og oppgaver

 • KE skal ha oversikt over rehabiliteringstilbudene i kommunene.
 • Ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen.
 • Ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene.
 • Være kontaktpunkt for samarbeid med kommunene.
 • Legge til rette for brukermedvirkning.
 • Ha overordnet ansvar for individuell plan og koordinator.

Rehabiliterings- og habiliteringstjenester

Fysikalsk medisin og rehabilitering. Tilbyr spesialisert rehabilitering til personer med sammensatte funksjonsproblemer som trenger bistand fra flere faggrupper for å oppnå optimalt funksjonsnivå.

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Habiliteringstjenesten for barn og unge. Ambulerende tjeneste med lokaler og bemanning både ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Målgruppe er barn og unge i alderen 0-18 år med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser og barn i risiko for skjevutvikling.

Habiliteringstjenesten for barn og unge

Habiliteringstjenesten for voksne i Helse Nord-Trøndelag HF
Ambulerende tjeneste med lokaler og bemanning både ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Målgruppe er personer over 18 år med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsvansker: utviklingshemmede med tilleggsvansker (seks psykiske lidelser, aldringsproblematikk), personer med vansker innen nevropsykiatrisk spekter (eks ADHD, autisme/asberger syndrom).

Habiliteringstjenesten for voksne

Habilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner
Meråker Sanitetsforenings Kurbad har tilbud til unge voksne med nedsatt funksjonsevne eller lettere psykisk utviklingshemming. Fokus er mestring av hverdagen i overgangen mellom barn og voksen.

Meråker Sanitetsforenings Kurbad

Rehabilitering i Helse Nord-Trøndelag HF
Fysikalsk medisin og rehabilitering. Avdelingen har en sengepost med 15 senger og poliklinikk lokalisert ved Sykehuset Levanger

Slagenhet ved medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger

Nevrologisk sengepost, Sykehuset Namsos

Fysio- og ergoterapi, Sykehuset Levanger

Fysio- og ergoterapi, Sykehuset Namsos

Habilitering og rehabilitering i kommunene i Nord-Trøndelag
Kommunene har organisert sine tilbud forskjellig. Klikk deg inn på hjemmesiden til den enkelte kommune, eller ta kontakt med habiliterings-/rehabiliteringskoordinator for nærmere informasjon.
Kontaktpersoner i kommunene

Rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner
Helse Midt-Norge har inngått avtale med private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge om å tilby spesialisert rehabilitering i forhold til ulike diagnosegrupper. Alle henvisninger fra fastleger og avtalespesialister vurderes ved Regional vurderingsenhet (RVE).
Regional vurderingsenhet (RVE)

Lærings- og mestringssenter i Helse Nord-Trøndelag
Har lokaler og bemanning både ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

Læring og mestringssenteret i Helse Nord-Trøndelag

Lærings- og mestringssenter i kommunene i Nord-Trøndelag
Kommunene har organisert sitt lærings -og mestringstilbud på forskjellige måter. Klikk den inn på hjemmesiden til den enkelte kommune for nærmere informasjon.

Distriktsmedisinske sentre DMS i Nord-Trøndelag
DMS Inn-Trøndelag er et samarbeidsprosjekt mellom Verran, Snåsa, Inderøy, Mosvik og Steinkjer kommune, Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge. DMS Inn-Trøndelag er et medisinsk senter med 16 intermediære senger. Sengene disponeres av Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos for pasienter tilhørende samarbeidskommunene.
 Inn-Trøndelag DMS, Steinkjer.

 

Stjørdal Distrikstmedisinske senter. Stjørdal DMS har 16 sengeplasser, der 12 er forbeholdt intermediære pasienter. De resterende 4 sengeplassene er disponert i samarbeid med brukerkontoret i Stjørdal. DMS Stjørdal jobber aktivt med å gi gode tilbud til kommunene i Værnes-regionen; Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu.

Frisklivssentraler

Levanger kommune

Grong kommune

Verdal kommune

Værnesregionen

Oversikt over tilbud og kontaktpersoner i kommunene

Rehabilitering rus og psykiatri

Individuell plan

Du som har behov for langvarige og koordinerende helsetjenester har også rett til en individuell plan. Den skap bidra til å koordinere kontakten mellom deg og helsetjenesten, slik at du får effektiv hjelp til å bli frisk og/eller selvhjulpen.

Det finnes flere verktøy for individuell plan. Spør hvilke verktøy kommunen din bruker. Noen verktøy er nettbaserte, mens andre har planene i dokumenter i et fagsystem.

Råd til å utvikle gode individuelle planar (e-læring, helsekompetanse.no)

Individuell plan = brukers plan (pdf)

Koordinator

En av tjenesteyterne skal oppnevnes som koordinator, som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Pasientens og brukerens ønske skal vektlegges ved valg av koordinator.

Det skal tilbys koordinator selv om pasient og bruker takker nei til individuell plan.

Koordinator i spesialisthelsetjenesten

  Følge opp pasienten og sikre samordning av tilbudet under institusjonsoppholdet
  Samhandle med tjenesteytere utenfor institusjonen
  Sikre framdrift i arbeidet med individuell plan i samarbeid med koordinator i kommunen 
  Initiere samarbeidsmøter med kommunen eller andre som skal følge opp etter utskriving 

Regional vurderingsenhet i rehabilitering for Helse Midt-Norge

Regional vurderingsenhet i rehabilitering (RVE)

Regional koordinerende enhet (RKE)

Regional koordinerende enhet (helse-midt.no)

Om Koordinerende enhet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.