Koordinerende enheter i Helse Midt

For personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Målgruppene for habilitering og rehabilitering kjennetegnes ved behov for langvarige og koordinerte tjenester og med behov for bistand fra ulike tjenester og nivå i helse- og omsorgstjenesten.

Koordinerende enhet (KE) skal sikre at pasient/bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre pasientmedvirkning og innflytelse.

Koordinerende enhet (KE) skal ha en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling, både på individnivå mellom pasient/bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivå. Det skal være koordinerende enhet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 

​​​​​​I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivå; det er enhet i alle fire helseregioner (regionale koordinerende enheter) og det skal være koordinerende enheter i alle helseforetakene.

Regional koordinerende enhet (RKE)

Regionale koordinerende enheter i andre helseregioner

Koordinerende enhet i helseforetak (sykehus)

Den koordinerende enheten i helseforetak (sykehus) sine oppgaver er å:

 • ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen
 • bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering
 • ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunens helse- og omsorgstjeneste
 • ha overordnet ansvar for individuell plan som innebærer å ta imot meldinger om behov for individuell plan og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan
 • ha overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator
 • legge til rette for brukermedvirkning

Koordinerende enheter i helseforetak (sykehus) i Helse Midt-Norge

Koordinerende enhet i kommuner

Den koordinerende enheten i kommunen sin oppgave er å:

 • bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere
 • ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan som innebærer å ta i mot meldinger om behov for individuell plan
  og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan
 • ha overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator
 • legge til rette for brukermedvirkning

De koordinerende enhetene i helseforetak skal ha kontaktinformasjon til koordinerende enheter i kommunene i sine opptaksområder. Se oversikt over KE i helseforetak lenger opp på denne siden.

Helse Møre og Romsdal

Koordinerende enheter i kommuner

St.Olavs hospital

Koordinerende enheter i kommuner

Helse Nord-Trøndelag

Koordinerende enheter i kommuner

Lovgrunnlag, nasjonale føringer og aktuelle lenker relatert til koordinerende enhet


Fant du det du lette etter?