HELSENORGE
Illustrasjonsbilde - overlege underviser turnusleger

Utdanning og kompetanseutvikling

I tillegg til å drive sykehus, er Helse Nord-Trøndelag en utdanningsinstitusjon. Årlig gjennomfører nyutdannete leger sin del 1 av spesialistutdannelsen (LIS1), og blant annet sykepleierstudenter har praksis i våre klinikker. Også innenfor bioingeniørfaget er studenter fast i praksis ved våre laboratorier, og for flere yrkesgrupper er det tilrettelagt for videreutdanning og spesialisering. Høsten 2018 starter også medisinstudiet NTNU LINK, hvor medisinstudenter fra NTNU tar deler av sitt studieløp i tett tilknytning til de kliniske miljøene i Helse Nord-Trøndelag.

Medisinstudenter (NTNU LINK)


Foto: Geir Mogen/NTNU
Foto: Geir Mogen/NTNU

Medisin som fag og helsevesenet som praksisarena er i voldsom utvikling, og kan gjøre det utfordrende for medisinstudenter å følge opp pasienter og sykdomsforløp over tid. 

Høsten 2018 starter NTNU opp en alternativ variant av medisinstudiet i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag, kalt NTNU LINK. Her får legestudenter som er tatt opp til tredje studieår muligheten til å ta deler av den videre medisinutdanningen sin i tett tilknytning til de kliniske miljøene i Helse Nord-Trøndelag og primærhelsetjenesten. 

Studentene vil hele tiden være en del av medisinstudiet ved NTNU, med samme læringsmål og eksamener som de øvrige studentene. Forskjellen består i at undervisningen ved NTNU LINK lærer studenten den kliniske medisinen ved å være en aktiv part i pasientenes sykdomsbehandling sammen med legene.

Gjennom studiemodellen får studentene ta utgangspunkt i reelle pasienthistorier som motivasjon for videre lesing og faglig utforskning, samt se hvordan helse og sykdom utvikler seg og håndteres over tid i forskjellige deler av helsevesenet. Studentene vil også få langvarige relasjoner til veiledere og undervisere, med tett oppfølging og tilbakemelding.

Hovedbasen for studentene blir på Sykehuset Levanger, men også Sykehuset Namsos, kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag og HUNT Forskningssenter blir læringsarenaer i modellen.

Om studieløpet:
Det nye studieløpet bygger på prinsipper fra læringsvitenskapen, og er tilpasset det moderne helsevesenet ved å blant annet bygge mindre på tradisjonell kunnskapsoverføring i auditorier og mer på kompetanse i autentiske situasjoner med pasienter. Internasjonalt omtales slike studieløp som “Longitudinal Integrated Clerkship”.

Gjennomgripende utvikling i medisinsk utdanning vil trolig kreve nye læringsmål, nye vurderingsformer og nye læringsaktiviteter. For å oppnå god læring må fokus rettes på hva studenten gjør. Faktorer som er vist å ha stor innflytelse på studentens læring er høye forventninger, motiverende læringsaktiviteter, formative tilbakemeldinger, metakognitiv refleksjon, samt læring sammen med andre. Hvordan utdanningen er strukturert, kan også ha store effekter på læringen. Kort fortalt kan studenten oppnå mer varig kunnskap om:

- Læringen foregår over tid framfor å konsentrere den i korte perioder
- Ulike fag integreres og blandes fremfor å separeres 
- Kunnskapstilegnelse blir testet fremfor å formidle det studenten skal tilegne seg

Det nye studieløpet bygger på disse prinsippene, men utføres parallelt med et godt, fullverdig og etablert legestudium ved NTNU. Alle studentene, uavhengig av studieløp, skal ha samme læringsmål og vurderingsformer. 

Studentene vil først og fremst treffe pasienter i sykehuspoliklinikker, i allmennpraksis, på legevakt og på sykehjem. I tillegg vil de møte alle fagområdene blandet og spredt gjentatte ganger gjennom hele studieåret på tvers av spesialiteter og tjenestenivåer. 

Det blir mindre tradisjonell kunnskapsoverføring i auditorier. Det må studentene kompensere med selvstudier av anbefalt litteratur i eget tempo. I stedet blir det lagt til rette for at studentene får testet sin kompetanse i autentiske situasjoner med pasienter. Det blir også lagt vekt på langsgående relasjoner til disse pasientenes leger som dermed kan se studentene over tid og gi individuelle tilbakemeldinger. Også i plenumsundervisningen må studentene være forberedt på å få testet sin egen forståelse.

Et slikt studieløp er aldri før etablert i Norge, men har lenge eksistert i Australia og Canada. Erfaringer og dokumenterte effekter tyder så langt på at studentene gjør det minst like godt på eksamener (både muntlig og skriftlig), blir mer delaktige i pasientarbeidet og får bedre anledning til å følge pasienter over tid. Underviserne opplever mindre press mellom undervisningsoppgaver og pasientarbeid. Dessuten antyder resultatene at studentene utvikler bedre profesjonelle verdier og får bedre anledning til å utvikle sin evne til å samarbeide med andre helseprofesjoner. 

Studier har også vist at studenter som har vært på lokalsykehus, og på sykehus drevet av allmennpraktikere, kan lære like mye eller mer enn studenter som har vært på store sentralsykehus, og skape økt rekruttering av leger til rurale strøk og innen ulike fagspesialiteter. 


LIS1-leger

Helse Nord-Trøndelag ansetter LIS1-leger to ganger årlig, med oppstart 1. mars og 1. september ved Sykehuset Levanger (14 LIS1) og Sykehuset Namsos (10 LIS1). 

Gjennom et 18 måneder langt utdanningsløp (12 måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten) gis legene praksis innenfor medisin, kirurgi , psykiatri og almenmedisin.

Gjennom både nasjonale undersøkelser anbefaler LIS1 andre å søke LIS1-tjeneste ved våre sykehus. 

Lege i spesialisering

Mitt yrke - Lege from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Leger i spesialisering

I våre klinikker er det til enhver tid tilbud om spesialiseringsløp for leger som har fullført del 1 av spesialiseringsløpet som LIS1-lege.

Innenfor flere fagfelt gis leger i spesialisering utdanningen kombinert med aktivt klinisk arbeid over flere år. Generelt har dette karriereløpet en tidshorisont på fem til seks år, der hovedtyngden av LIS-løpet gjennomføres i våre lokalsykehus. Cirka halvannet år av spesialiseringen må gjennomføres ved et universitetssykehus.

Etter fullført spesialisering er legene kvalifisert som overlege innenfor fagfeltet de har utdannet seg innenfor.

Helse Nord-Trøndelag har de siste årene valgt å legge til rette for karriereplanlegging og forutsigbarhet. Klinikkene har anledning til å tilby legene en juridisk bindende ansettelseskontrakt som overlege før de tar siste del av spesialiseringen, med gjensidig forståelse av at det betinger fullført og godkjent spesialiseringstid. 

Lege i spesialisering


Mitt yrke - Lege from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Sykepleier

Helse Nord-Trøndelag samarbeider nært med sykepleierutdanningene i regionen. Både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har til enhver tid studenter i praksis. Cirka 200 gis praksis hos oss årlig i tillegg til tilbud om helgestillinger og sommerjobb.

Helseforetaket har cirka 1 500 sykepleiere ansatt og rekrutterer et stor antall sykepleiere årlig.

Gjennom praksis gis studentene en god mulighet til å avklare hvilket fagfelt de kan tenke seg å arbeide innenfor. Alle våre klinikker arbeider aktivt for at studenter skal få en best mulig og relevant praksis.

I filmen under møter du sykepleier Kristian Børstad. Han arbeider flere steder i Sykehuset Namsos. Han forteller om hvorfor han valgte å bli sykepleier, og hvor han utdannet seg. I Trøndelag er det sykepleierutdanning ved Nord Universitet både i Levanger og Namsos.

Sykepleier from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Spesialsykepleie

Helse Nord-Trøndelag legger årlig til rette for at sykepleiere med minst to års relevant praksis gis mulighet til å ta spesialistutdannelse innenfor fagfeltene akuttsykepleie, anestesisykepleie, operasjonssykepleie, intensivsykepleie og jordmor.

Studiene er knyttet til NTNU i Trondheim, der vi har avtale om et større antall studieplasser årlig.

Utdannelsen går over 18 måneder likt fordelt med teori og praksis. Våre sykehus tilbyr sykepleiere som søker og får plass, lovnad om fast stilling etter bestått eksamen. Det gis lønn under utdannelse.

Intensivsykepleier from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Psykolog

Klinikk for psykiatri og rus - Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos og DPS Stjørdal tilbyr hovedpraksis til de som gjennomfører det seksårige profesjonsstudiet i psykologi. Praksisen er knyttet de de siste seks månedene av utdannelsen, og gjennomføres i våre enheter.

Psykolog from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Psykologspesialist

Klinikk for psykiatri og rus tilbyr psykologer spesialisering gjennom veiledning, videreutdanning og tilrettelagt praksis. I et slikt karriereløp kombineres spesialisering med klinisk arbeid, og er knyttet til våre avdelinger i Levanger, Namsos og Stjørdal.

Psykolog from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Ambulansearbeider

Gjennom Klinikk for prehospitale tjenester er Helse Nord-Trøndelag en stor utdanningsinstitusjon og lærebedrift når det gjelder ambulansefaget.

Vi har til enhver tid 30 lærlinger, som gjennom et toårig løp gis praksis og utdanning med avsluttende fagprøve. Helseforetaket har cirka 250 ambulansearbeidere.

I Nord-Trøndelag finnes det en videregående skole med studietilbudet ambulansefag.

Denne utdannelsen er lokalisert til Olav Duun videregående skole. Gjennom en samarbeidsavtale har vi forpliktet oss til å ta inn årlig inntil 15 lærlinger. Før de kommer til våre ambulansestasjoner har de gjennomført et toårig studium ved skolen i Namsos.

Ambulansearbeider from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Bioingeniør

I Klinikk for medisinsk service arbeider det mange bioingeniører. Ved begge sykehus har vi blodbank, laboratoriemedisin og laboratorium for medisinsk biokjemi.

I de ulike laboratoriene analyseres en rekke prøver av denne yrkesgruppen. Yrkesgruppen kaller det populært "kroppens detektiver".

Alle inneliggende pasienter ved våre to sykehus tas det prøver av daglig. Dette utføres av bioingeniører, som har sin utdanning fra høgskole eller universitet. I Trøndelag tilbys det treårig bioingeniørutdannelse med NTNU i Trondheim.

I videoen nedenfor møter du bioingeniør Julie Osen Fornes, som arbeider ved Sykehuset Namsos.

Julie har sin utdannelse fra Trondheim, og forteller i filmen hvilken utdanning du må ta på videregående skole, og hva studiet i Trondheim tilbyr.

Bioingeniør from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

    

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell 

 

Fant du det du lette etter?