HELSENORGE
Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i anestesiologi ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av de fleste av læringsmålene for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 21 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Kirurgisk klinikk ved St.Olavs hospital.

Anestesisykepleier og LIS-lege i anestesiologi forbereder utstyr. Foto.

Organisering av spesialiteten

Akuttmedisinsk avdeling er organisert i Klinikk for kirurgi, som er Helse Nord-Trøndelags største klinikk med 600 ansatte. Klinikkledelsen er felles for sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Begge sykehusene er akuttsykehus med traumemottak

Anestesilegene er organisert i Avdeling for anestesi-og intensivmedisin og ledes av avdelingsoverlege på begge steder.

Avdelingene tilbyr praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste under supervisjon, veiledning og undervisning for å oppnå læringsmålene for spesialiteten anestesiologi. Læringsaktivitetene er organisert godt, og vaktplanene tilpasses slik at LIS3 får gjennomført dem.

Avdeling for anestesi- og intensivmedisin

Avdeling for anestesi-og intensivmedisin i Levanger har 7 overleger og 7 LIS-leger.

Levanger er et mellomstort lokalsykehus med akuttfunksjon, nedslagsfelt for ca. 100 000 innbyggere. Sykehuset er stort nok til å gi varierte og interessante oppgaver, lite nok til at det er lett å samarbeide på tvers av fagfelt. Vi har barneavdeling med egen kuvøsepost, og spesialister på de fleste fagområder innen medisin og kirurgi. 

Sykehuset har 9 moderne operasjonsstuer, generell intensiv med 7 senger (inkl. luftsmitteisolat), 4 senger for tung overvåking i tillegg til recovery enhet med 8 senger.

Vi har også egen seksjon for medisinsk overvåking.

Sykehusene har akuttfunksjon med vakthavende LIS i forvakt (aktiv vakt) og bakvakt med hvilende tjeneste på kveld/natt.

Avdelingen i Levanger har gjennomført over 6000 prosedyrer/anestesier i 2018. Vi hadde 2300 dagkirurgiske pasienter; 370 intensivpasienter med til sammen 950 intensivdøgn. Vi behandlet 420 overvåkningspasienter/ postoperative pasienter i 2018.  Det er 900 fødsler årlig.

 Du som LIS vil ha følgende hovedoppgaver hos oss:

  • anestesi av ortopediske-, kirurgiske-, og gynekologiske pasienter, samt tannbehandling og ØNH inngrep i maskenarkoser 
  • anestesi utenfor operasjon -og intensivavdelingen (elektrokonvertering / MR- undersøkelse, etc.)
  • deltagelse i pasientbehandling under supervisjon ved intensiv og postoperativ seksjon.
  • på vakt har LIS ansvar for all anestesivirksomhet på sykehuset, inklusive intensiv medisinsk behandling med bakvakt til stede/hjemmevakt.
  • deltar i alle mottaksteam (traume, medisisnk, barn, gyn)
  • deltagelse i avdelingens undervisningsprogram, mottar i veiledning
  •  bidrar i undervisning av medisinstudenter ( NTNU-link og 5.års medisinstudenter)
  • prehospitalt arbeid i form av bakkebasert intensivtransport og utrykninger i nærområde må påregnes

Utdanningsløpet

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten, operasjonsavdelingen,  undersøkelsesavdelingen og poliklinikken.

Spesialiseringsperioden starter i Levanger og det tar minst 33 måneder på anestesiavdelingen for å beherske de læringsmålene som kan oppnås i HNT/Levanger. I den første perioden fokuserer vi på anatomi -, fysiologi- og farmakologi som er relevant for anestesi- og intensivmedisin, samt lærer seg grunnleggende anestesiologisk teknikker: regional bedøvelse, narkose, innleggelse av sentrale katetre osv. Vurdering av pasienter preoperativt, ASA klassifisering og valg av anestesimetode utføres daglig av LIS. LIS-ene følger pasientene postoperativt og sørger for bl. annet adekvat smertelindring.

Det utføres ca 500 narkoser /år hos barn under 10 år og vi har ca. 30 barn < 18 år på intensivavdelingen årlig, slik at LIS kan fylle flere læringsmål når det gjelder den pediatriske gruppen.

LIS deltar i stansteamet og lærer å utføre resuscitering av voksne, barn og nyfødte.

Intensivavdelingen byr på en variert hverdag med pasienter med respirasjonssvikt-behov for respirator behandling, sirkulasjonssvikt, nyresvikt som nødvendiggjør nyreerstattende behandling, osv.

Ultralyd brukes blant annet ved innleggelse av sentrale katetre, plexus og for å vurdere hemodynamikken hos intensivpasienten mm.  

Det tilbys hospitering ved helikopterbasen under spesialiseringen og LIS deltar jevnlig i intensivtransport mellom sykehusene. LIS er medlem av medisinsk mottaksteam og traumeteam.  

Vi jobber med å styrke smerteseksjon, slik at anestesiutdanningens alle fire søyler er representert ved Sykehuset Levanger.

LIS jobber under supervisjon av en spesialist og har dag- og vakttjeneste.

Det er nødvendig med 6 måneders tjeneste ved indremedisinsk avdeling for å kunne kvittere ut alle de læringsmålene som handler om indremedisinske problemstillinger. HNT har mulighet til å tilby de nødvendige læringsaktivitetene og vi jobber tett med indremedisinsk avdeling for å kunne tilby denne delen av utdanningen i samme helseforetak. Hvis Lis allerede har jobbet ved medisinsk avdeling, men fortsatt mangler enkelte læringsmål, kan kortvaring hospitering ved aktuelle seksjon tilbys.

Helse Nord-Trøndelag har inngått fagavtale med Anestesi-og intensivavdelingen ved St.Olavs hospital, slik at de manglende læringsaktiviteter/læringsmålene kan oppnås ved et universitetssykehus.

Rotasjon på thorax-barn-ØNH-nevrokirurgisk avdeling sammen med 3 måneder ved smerteseksjon og 6 måneder ved intensivavdeling, dvs til sammen 21 måneder, er nødvendig for å komplettere læringsmålene.  

Utdanningsløp

UtdanningsstedTid
Avdeling 
hovedspesialitet

Anestesi-og intensivavdelingen, Sykehuset Levanger

33 mnd 

Spesialiseringstjeneste
i eget HF

Indremedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger

6 mnd
Pediatrisk avdeling, nyfødtmedisin 
(valgfritt  i tillegg)
mnd​
Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Anestesi og intensivavdeling,
St.Olavs hospital

21 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger

LIS tas imot av avdelingsoverlege og en representant fra utdanningsutvalget første arbeidsdag, presenteres til kolleger og sykepleiere på anestesi- og intensivavdelingen. I de første to ukene er LIS sammen med en fadder (LIS) gjennom hele dagen og blir kjent med logistikken, hvordan arbeidsdagen er lagt opp osv.

Det tildeles veileder innen en uke etter ansettelsen.

LIS-ene får tildelt beskrivelse av avdelingen, kompetanseplan og et dokument med informasjon om intensivavdelingen (oppgaver/problemstillinger/terapivalg osv). Det tildeles læringsmål og læringsaktiviteter i Kompetanseportalen.

Vi har en 3 måneders introduksjonsperiode for LIS med dagarbeid og enkelte følgevakter før LIS evalueres og kan starte opp med selvstendige vakter. 

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Alle spesialister har supervisjonsansvar for LIS. Det er supervisjon i det daglige, spesielt ved nye prosedyrer og ved spesielle anestesier, som f.eks. til barn og ved høy ASA.

Både spesialister og erfarne LIS kan brukes i supervisjon.

Supervisjonsansvaret er ytterligere formalisert i Levanger. «Daghavende» på operasjonsgangen (min. en supervisert prosedyre/LIS/dag) og en navngitt overlege på intensiven som har det overordnete ansvaret for supervisjon hver dag.

Veiledning: alle LIS får tildelt veileder innen en uke fra ansettelse og det tilstrebes et formalisert møte med veilederen innen to uker for alle nyansatte. Det skal være månedlig veiledning, ev hyppigere i begynnelsen av karrieren. Det er både veileder og LIS som har ansvaret for å avtale tidspunkt for møte. Veiledningsmøter et planlagt møte mellom LIS og spesialist hvor det skal diskuteres både fag, legerollen, utfordringer osv., uforstyrret av telefoner/callinger.

Veiledningsmøte dokumenteres i Kompetanseportalen slik at utdanningsutvalg og avdelingsleder også kan holde seg orientert av innhold og hyppighet.

Gruppeveiledning vurderes innført i nærmeste framtiden og kan være spesielt egnet til å ta opp spørsmål som hører under FKM.

Avdelingsoverlege har medarbeidersamtale med alle ansatte en gang i året.

Veileder, avdelingsoverlege og superviserende spesialister har oversikt over LIS-enes faglig progresjon og bidrar til at kompetanseutviklingen forløper optimalt.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Internundervisning og kurs

Utdanningsutvalget og avdelingsoverlegen har ansvar for at internundervisning er organisert slik at sentrale emner gjennomgås med jevnlig mellomrom og at vi har min 70 timer undervisning /år.

Avdelingen har undervisning hver tirsdag i forbindelse med morgenmøte, gjennomgang av ukens artikkel som er utdelt til kollegene på forhånd.

Torsdagen har vi undervisning fra kl 8-9, temaene er forhåndsbestemte og foredraget holdes av LIS eller spesialist.

Undervisningssiutasjon. Foto.

På torsdager har vi undervisning klokka 08-09, som holdes av LIS-lege eller spesialist. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

I tillegg organiseres det ettermiddagsmøter 8-10 ggr./år 90-120 min. med tema som involverer flere faggrupper. ​

Anestesilegene deltar i traumemøte, 8 ganger i året.

Det planlegges ettermiddagsmøter hvor «Lærerike hendelser» tas opp 2ggr/måned.

Hvert år arrangeres det transportmedisinsk kurs med praktiske øvelser for alle leger.

 For øvrige aktiviteter som simulatortrening, fagdager etc se punkt simulatortrening.

 Det prioriteres at LIS deltar på anbefalte kurs ihht spesialiseringskravet og oppmuntres til å søke deltagelse på valgfrie kurs (etter vurdering fra avdelingsoverlege).  

Forskning

I avdelingen er det er ansatt en kollega med doktogradskompetanse som deltar som veileder og biveileder i flere prosjekter/masteroppgaver osv. som foregår på Kirurgisk Klinikk. I 2018 ble det etablert seksjonsansvarfunksjon som «Seksjonsansvarlig overlege for forskning og utdanning».

LIS deltar i flere pågående kvalitetsforbedringsprosjekter. Forskningsmetodikk, etikk og vitenskapsteori tas opp som en del av internundervisning. Vi har for tiden to spesialister i som arbeider med vitenskapelig publikasjon.

Forskning for LIS-leger

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget i Levanger består av leder: overlege

representant for overleger og LIS-lege.

Avdelingsoverlegen holder seg orientert og er involvert i arbeidet både når det gjelder etablering av den nye LIS utdanning, undervisning, supervisjon og veiledning.

 

Utdanningsutvalget har 4 møter årlig.

Det har vært avholdt regionalt rotasjonsråd hvor spesialiteten har deltatt og bidratt med å utarbeide regional spesialiseringsperiode.

Simulering og ferdighetstrening

Se også under punkt: undervisning.  

BEST øvelser (med mottaksteam, dårlig barn, hjertestans, traume), til sammen 44 planlagte øvelser/år.

Nyfødt resuscitering med gynekolog, barnelege og jordmor, til sammen 15 øvelser/år.

Fagdager med scenarioøvelser – to ganger årlig, sammen med intensiv-og anestesisykepleiere.

Simuleringstrening. Foto.

Simuleringstrening. Foto: Helse Nord-Trøndelag HF.

K-sectio scenario ( planlagt for 2019);  aspirasjon simulator-etablert.

Det er opprettet samarbeidsavtale mellom sykehuset og Nord universitet, slik at ulike avdelinger kan trene i simulatorarealene på universitetet. Dette benyttes av flere avdelinger, inkludert anestesi- og intensivavdelingene. En av overlegene i avdelingen er ansatt i 20% stilling som universitetslektor innen simulering på Nord universitet.

Tillitsvalgte

Avdelingen i Levanger har plasstillitsvalgt for både LIS og overleger. YLF hovedtillitsvalgt for HNT er ansatt som LIS i avdelingen. Tillitsvalgte deltar i nødvendige kurs og møter.
Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av avdelingens organisering og arbeidsmiljøoppfølgning, samt HMS saker mm.

Det er etablert også Kollegial støtteordning, vi har to kolleger som deltar i dette arbeidet.

 Tillitsvalgte for leger i HNT

Kontakt

Kontakt for LIS-legerFant du det du lette etter?