HELSENORGE
Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har avtale om spesialiseringstid ved St.Olavs hospital.

LIS-lege i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Organisering av spesialiteten

Avdelingen for fødselshjelp og kvinnesykdommer er organisert i Klinikk for Kvinne-Barn og Familie. Klinikken er gjennomgående med virksomhhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer

Ved Sykehuset evanger haravdelingen 7 spesialister, og 6 LIS3-stillinger. LIS-legene får tildelt veileder like etter ansettelse, som følger dem til de er ferdige. LIS-legene har tett samarbeid og supervisjon med alle legene på avdelingen. Det er godt samarbeid med sykepleierne og jordmødrene. Avdelingen tar fødsler ned til uke 30, og avdelingen/sykehuset har kuvøsepost. Utover dette får kandidatene god opplæring og kunnskap i den generelle gynekologien, og den generelle obstetrikken. Spissing av kompetanse vil skje på St.Olav etter en viss tid.

Både LIS-legene og spesialistene har tilstedevakt hele døgnet. LIS-legen inngår i 6-7-detlt turnus.

Det er 15 sengeplasser på føde/barselavdelingen, og 6 senger på generell gynekologisk avdeling. Egen dagkirurgi med 6 senger. Det er utbredt poliklinisk virksomhet, både gynekologisk og svangerskapspoliklinikk. Det er 3 egne ultralydjordmødre, som også inngår i opplæringen av LIS-leger.
Det er operasjonsdager 4 dager per uke, der LIS-legene stort sett får fylt sine kompetansekrav på normert tid. Vi har et mål om at ingen operasjoner skal være uten LIS-lege tilstede.

Utdanningsløpet

Spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer er en LIS-3 utdanning på minimum 5 år. Store deler av utdanningen kan utføres i Helse Nord-Trøndelag. I tillegg kommer 18 måneder spesialiseringstid ved Kvinneklinikken, St.Olavs hospital.

Utdanningsløp
UtdanningsstedTid
Avdeling hovedspesialitet
Avdeling for Gyn/Føde/Barsel,
Sykehuset Levanger
30 mnd

Spesialiseringstjeneste
i eget HF

Avdeling for kirurgi,
Sykehus Levanger
12 mnd
Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Kvinneklinikken,
St.Olavs hospital

18 mnd
Ved tjeneste på Sykehuset Levanger vil du som LIS-lege få dekket  nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3.

Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Kirurgisk klinikk ved St.Olavs hospital.

Introduksjon av nye LIS-leger

Ny LIS-lege går som regel i tillegg til annet personell i 1-2 uker. Vi tilstreber vaktfri periode i starten av tjenesten. Men samtidig har også spesialistene tilstedevakt på kveld og natt nå, så LIS-lege er aldri alene på huset. Utover dette gis det opplæring i talegjenkjenning og dataopplæring ved behov.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Supervisjon: Det legges til rette med at LIS-legen alltid har en overlege å spørre på dagtid; til hjelp påpoliklinikk og postarbeid. På operasjon settes LIS alltid som førsteoperatør, med en overlege som assistent.

Veiledning: Vi planlegger 3 timer veiledning hver måned mellom kandidat og veileder. 

Faglig utvikling: LIS-legen har 4 timer fordypning hver uke. Dette samles til en hel studiedag 2.hver uke. 

Avdelingen arrangerer fagdag 1-2 ganger pr år. 

Det er undervisning 2 dager pr uke på morgenmøtet. LIS-legen kan delta på anbefalte kurs 2 ganger pr år. LIS-legen vil alltid ha flere leger å spørre og det tilstrebes supervisjon hver dag i praktiske ferdigheter. 

Veiledningssamtale mellom LIS-lege og overlege. Foto.

Alle LIS-leger har månedlige veiledningssamtaler med veileder. Foto: Ole A. Kirknes.


Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Internundervisning og kurs

Avdelingen har 90 minutter teoretisk internundervisning hver uke organisert i henhold til læringsmålene tilsvarende 70 t/år.

Det er internundervisning 2 ganger per uke a 45 min.

Fra høst 2019 er det satt opp tema for undervisning, som er hentet direkte ut av de nye læringsmålene i kompetanseportalen for å sikre at alle temaene blir belyst ca 1 gang per år.

Forskning

Vi har en overlege med doktorgrad.

Avdelingen har tradisjon for å tilrettelegge for forskning når noen ønsker det. 
For tiden er det en spesialist som forsker i 50% stilling, og en LIS-lege som forsker i 50% stilling.

HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) er lokalisert i nabobygget til sykehuset, og dette er en flott arena for et forskningsmiljø.

Det er i tillegg flere jordmødre som har tatt mastergrad, og som for tiden holder på med større og mindre forskningsprosjekter.

Forskning for LIS-leger

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget består av 1 overlege og 1 LIS-lege  

Simulering og ferdighetstrening

D-boks for laparoskopisk simulatortrening ble innkjøpt i 2018, og benyttes jevnlig for trening.

I tillegg finnes det fantomer for trening på GU, trening på forløsningsteknikker, og for samhandling i akutte fødesituasjoner.

BEST-øvelser i mottagelsen arrangeres ca 2 ganger per semester, og roterer på alle leger på avdelingen.

Intensivavdelingen arrangerer HLR-øvelser ca 2 ganger per semester.

I tillegg planlegges det simulatortrening hver onsdag morgen med jordmor, gynekolog og anestesilege der man øver sammen på akutte fødesituasjoner, postpartumblødning etc.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte for leger i HNT 

Kontakt

Kontakt for LIS-leger

Fant du det du lette etter?