HELSENORGE
Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 12 måneders spesialiseringstid ved St.Olavs hospital og minimum en 1 uke hospitering ved Kastvollen behandlingssenter.

Organisering av spesialiteten

Fysikalsk medisin og rehabilitering er organisert i Klinikk for medisin og rehabilitering Levanger.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering består av sengepost med 13 senger for generell rehabilitering og fysikalsk medisinsk poliklinikk med blant annet arbeidsrettet rehabiliteringstilbud. Systematisert tverrfaglig samarbeid er svært vektlagt i avdelingen.   
Avdelingen har for tiden 4 overleger og 2 LIS-leger.

Det er ingen vaktordning for legene i avdelingen. Ved behov for medisinsk vurdering på ettermiddag, natt og helg, benyttes medisinsk vakthavende.

Foto: Ole A. Kirknes

Utdanningsløp

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposter og poliklinikk.

Spesialiseringsutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering er en LIS3-utdanning på minimum 5 år. Store deler av utdanningen kan utføres i Helse Nord-Trøndelag, i avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. I tillegg kommer minst 12 måneder i relevant spesialitet (indremedisinske spesialiteter, revmatologi, ortopedi, nevrologi, psykiatri, onkologi, rus-og avhengighetsmedisin).

Helse Nord-Trøndelag har inngått avtale om spesialiseringsperiode på 12 måneder ved St.Olavs hospital ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.

I tillegg kommer minimum 1 uke hospitering ved Kastvollen rehabiliteringssenter.

Utdanningsløp
Utdanningssted​​Tid
​Avdeling
hovedspesialitet

Sidetjeneste i eget HF
​Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

relevant spesialitet 
36 mnd

12 mnd (eller 6+6 mnd)
​Spesialiseringstjeneste 
i annet HF
​Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering,
St.Olavs hospital
12 mnd
​Hospitering​Kastvollen
rehabiliteringssenter​
Minimum 1 uke

Introduksjon av nye LIS-leger

Nye LIS-leger i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering følger en opplæringsplan som fremkommer i kompetanseportalen til den enkelte LIS-lege.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Veiledning

Nye LIS-leger blir tildelt fast veileder. Det er en plan for rullering mellom poliklinikk og sengepost.

LIS skal ha månedlige veiledningssamtaler. Alle spesialistene har ansvar i supervisjon i aktuelle læringssituasjoner.

Faglig fordypning

LIS3 har fordypningstid 4 timer hver uke. 

Supervisjon

Klinisk tjeneste i nær supervisjon med overlege både på sengepost og i poliklinikken. 

Foto: Ole A. Kirknes

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Internundervisning og kurs

I Helse Midt-Norge er det felles digital undervisning for leger i spesialsiteten fysikalsk medisin og rehabilitering hver torsdag fra 08.00-08.45.  Vi har i tillegg tverrfaglig internundervisning på avdelingen hver tirsdag fra 12.15-13.00.
Undervisningenene er knyttet til læringsmål for spesialiteten.

Kravet på minst 70t/år innfris.

Det legges til rette for deltakelse på anbefalte kurs og andre relevante kurs.

Forskning

Forskning for LIS-leger

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget fysikalsk medisin består av utdanningsansvarlig overlege, en LIS-lege, avdelingsoverlegen og avdelingsleder. Utdanningsutvalget har 4 møter i året.

Utdanningsansvarlig overlege representerer avdelingen og Helse Nord-Trøndelag  i regionalt utdanningsråd  for fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Simulering og ferdighetstrening

Ferdighetstrening gjennomføres på sengeposten og poliklinikken med supervisjon og veiledning. 

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte for leger i HNT

Kontakt

Kontakt for LIS-legerAvdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Helse Nord-Trøndelag (nhn.no)​​

Fant du det du lette etter?