Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av inntil 18 måneders spesialiseringstid ved St.Olavs hospital og minimum en 1 uke hospitering ved Kastvollen behandlingssenter.

Organisering av spesialiteten

Fysikalsk medisin og rehabilitering er organisert i Klinikk for medisin og rehabilitering. Klinikken har virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering består av sengepost med 13 senger for generell rehabilitering og fysikalsk medisinsk poliklinikk med blant annet arbeidsrettet rehabiliteringstilbud. Systematisert tverrfaglig samarbeid er svært vektlagt i avdelingen.   

Avdelingen har hjemler for 3 overleger og 3 LIS-leger.

Det er ingen vaktordning for legene i avdelingen. Ved behov for medisinsk vurdering på ettermiddag, natt og helg,- benyttes medisinsk vakthavende.

Foto: Ole A. Kirknes

Utdanningsløp

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposter og poliklinikk.

Spesialiseringsutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering er en LIS3-utdanning på minimum 5 år. Store deler av utdanningen kan utføres i Helse Nord-Trøndelag, i avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. I tillegg kommer minst 12 måneder i relevant spesialitet (indremedisinske spesialiteter, revmatologi, ortopedi, nevrologi, psykiatri, onkologi, rus-og avhengighetsmedisin, almenmedisin).

Helse Nord-Trøndelag har inngått avtale om spesialiseringsperiode på inntil 18 måneder ved St.Olavs hospital fordelt på Avdeling for ryggmargsskader i inntil 6 mnd, Avdeling for ervervet hjerneskade inntil 6 mnd, Tverrfaglig polklinikk rygg/nakke/skulder inntil 6 mnd. I tillegg kommer minimum 1 uke hospitering ved Kastvollen behandlingssenter. 

Utdanningsløp
Utdanningssted​​Tid
​Avdeling
hovedspesialitet

Sidetjeneste i eget HF
​Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

relevant spesialitet 
30 mnd

12 mnd (eller 6+6 mnd)
​Spesialiseringstjeneste 
i annet HF
​Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering,
St.Olavs hospital
​Inntil 18 mnd
​Hospitering​Kastvollen
behandlingssenter​
Minimum 1 uke

Introduksjon av nye LIS-leger

Nye LIS-leger i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering følger en opplæringsplan som fremkommer i kompetanseportalen til den enkelte LIS-lege.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Veiledning

Nye LIS-leger blir tildelt fast veileder som er spesialist LIS-legen blir knyttet til enten sengepost eller poliklinikk. Rullering i utgangspunktet hver 6.mnd.

Individuell veileder har ansvar for månedlige veiledningssamtaler i forhold til progresjon i LIS-løpet. Alle spesialistene har ansvar i forhold til å ta med LIS-legene i aktuelle læringssituasjoner.

Faglig fordypning

Det blir lagt til rette for at LIS-legen får delta på faglige møter.

Fordypningstid 4 timer hver uke. 

Supervisjon

Klinisk tjeneste i nær supervisjon med overlege både på sengepost og i poliklinikken. 

Foto: Ole A. Kirknes


Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Internundervisning og kurs

I samarbeid med Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St.Olavs hospital gjennomføres ukentlig fjernundervisning for legene hver torsdag fra 08.00-08.45. Sykehuset i Ålesund, Valnesfjord og Haugelandssenteret. Undervisningen følger i hovedsak læringsmålene for spesialiteten.
Det er i tillegg tverrfaglig internundervisning på avdelingen hver tirsdag fra 12.15-13.00. Kravet på minst 70t/år innfris.

Deltakelse på anbefalte kurs og andre relevante kurs innvilges som regel.

Forskning

Forskning for LIS-leger

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsvalget fysikalsk medisin består av en spesialist, en LIS-lege og avdelingsoverlegen.

Utdanningsutvalgets spesialist representerer avdelingen og Helse Nord-Trøndelag  i regionalt utdanningsråd  for fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Simulering og ferdighetstrening

Ferdighetstrening gjennomføres på sengeposten og poliklinikken med supervisjon og veiledning. 

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte for leger i HNT

Kontakt

Kontakt for LIS-leger

Fant du det du lette etter?