HELSENORGE
Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i gastroenterologisk kirurgi ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Kirurgisk klinikk ved St.Olavs hospital.

LIS-lege holder gastroskop. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Organisering av spesialiteten

Utdanning av spesialister i gastroenterologisk kirurgi kan i hovedsak gjennomføres ved kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger. I tillegg er det behov for en spesialiseringstid ved St.Olavs hospital. 

Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen gastroenterologisk kirurgi.  Dette oppnås med supervisert tjeneste ved sengepost og poliklinikk, vakttjeneste, øvelser, undervisning- og forskningsoppgaver og arbeid med kvalitetsforbedring. LIS vil utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper og annet personell innen sykehuset.

Fagets læringsmål ivaretas gjennom systematisk rotasjon innen avdelingen samt med supervisjon, organisert veiledning og undervisning. Gjennom gradvis mer selvstendig arbeid og involvering vil LIS-legen få erfaring i ledelse av den kliniske tjenesten.

Kirurgisk avdeling

Kirurgisk avdeling er seksjonert og tilbyr utdanningsvirksomhet for LIS 2/3 i gastroenterologisk kirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, generell kirurgi, og urologi.

Kirurgisk avdeling har 9 LIS-leger og 10 overleger hvorav 7 er spesialister i gastroenterologi. De øvrige overleger er spesialister innen urologi, kirurgi , bryst- og endokrinkirurgi og karkirurgi.

Avdelingen er organisert i 2 poster: Post K-1: Gastroenterologisk kirurgi, Post K-3: Urologisk seksjon og generell kirurgisk/ bryst og endokrinkirurgisk/ karkirurgisk-seksjon. Videre er det egen dagkirurgisk post. I tillegg disponerer kirurgisk avdeling senger på barneavdelingen og observasjonsposten («lette» pasienter som trenger inntil 24-timers innleggelse).

LIS-legene kan innfri læringsmålene og erverve seg kunnskaper, praktiske ferdigheter og ønskede holdninger som gjør dem egnet til adekvat diagnostikk, behandling og omsorg for pasienter med både akutte og kroniske sykdommer innenfor fagområdet gastroenterologisk kirurgi.

LIS-lege deltar i ikke-seksjonert, generell kirurgisk vakt som tilstede sekundærvakt. LIS 1-lege i primærvakt er også tilstedeværende. Tertiærvakt(overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.
 
LIS-leger i de kirurgiske spesialitetene roterer hvert år mellom hver av de 3 seksjonene på avdelingen.
Utdanningskandidatene i gastroenterologisk kirurgi, urologi og generell kirurgi arbeider ved hhv. gastrokirurgisk, urologisk og generell kirurgisk/ bryst-og endokrinkirurgisk seksjon. Slik får man dekket felles læringsmål i del 2 for kirurgiske spesialiteter.

Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen faget urologi. Dette innbefatter postarbeid, vakttjeneste, poliklinisk virksomhet, undervisning- og forskningsoppgaver og å utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper/annet personell innen sykehuset. Gjennom selvstendig postarbeid vil LIS-legen få erfaring i ledelse innen den kliniske avdeling.

De kirurgiske fagenes læringsmål ivaretas gjennom den systematiske rotasjon innen avdelingen samt organisert veiledning og undervisning.
Innen urologi utføres stort antall transuretrale og endourologiske prosedyrer. Seksjonen driver også med nyrekirurgi, både for benigne og maligne tilstander. Dette utføres både åpent og laparoskopis.

Vi dekker mye av behovet for plastikkirurgi i vårt nedslagsfelt.
Innen karkirurgi utføres det venekirurgi (åpen kirurgi og endovenøse prosedyrer), AV-fistler, arterielle rekonstruksjoner i lyske.

Thoraxkirurgi og «tyngre» karkirurgi ivaretas av St. Olavs Hospital. Det samme gjelder for kreft i øvre GI-tractus, radikal kirurgi for kreft i urinblære og prostata og kirurgi for thyroideakreft.

Kirurgisk avdeling behandler også barn over 1 år med benigne lidelser, eksempelvis barnebrokk, retentio testis, fimose, akutt appendisitt, testistorsjon mm.

Det er regelmessige tverrfaglige møter (MDT-møter) innenfor gastroenterologisk cancer, brystkreft og urologisk kreft. Vi har også tverrfaglige møter innen inflammatoriske tarmsykdommer og access-kirurgi hos dialysepasienter.

Alle LIS- legene og overlegene deltar regelmessig i praktisk-og teoretisk-utdanning innen  traumemottak/ hemostatisk kirurgi ( BEST-kurs, Trondheim). Avdelingen har stadig oppdatert seg på utstyrsfronten, med moderne utstyr innen laparoskopi og endoskopi og endourologi.
 

Seksjon for gastroenterologisk kirurgi

Innen gastroenterologisk kirurgi har vi stor aktivitet innenfor colorectal kirurgi, inkl. kirurgisk behandling av colorectal kreft (både colon og rektum) og anoproktologi. En stor andel av operasjonene utføres laparoskopisk. Det utføres «alminnelige» inngrep som for eksempel brokkoperasjoner (åpne og laparoskopiske) og laparoskopiske cholecystektomier.

Vi har godt samarbeid med de andre avdelingene, som avdeling for kreftbehandling, ortopedisk avdeling, anestesiavdeling, avdeling for bildediagnostikk, barneavdeling, medisinsk avdeling, gynekologisk avdeling, sentrallaboratoriet m/mikrobiologi. Avdeling for kreftbehandling har ikke egen sengepost. Onkologiske pasienter med kirurgiske kreftlidelser blir lagt inn på kirurgisk avdeling.

Målsettingen er å gi utdannelse i gastroenterologisk kirurgi med vekt på både kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Helsepersonell på operasjonsstue. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes


Utdanningsløpet

Målsetningen vår er å gi LIS-legen utdanning i spesialiteten gastroenterologisk kirurgi, herunder forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging, i tillegg til kvalitetssikring og utvikling av faget.

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten, operasjonsavdelingen,  undersøkelsesavdelingen og poliklinikken.

Ved tjeneste på Sykehuset Levanger vil du som LIS-lege få dekket  nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3.

Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Kirurgisk klinikk ved St.Olavs hospital.

Utdanningsløp

Utdanningssted
Tid
Avdeling hovedspesialitetAvdeling for kirurgi, inklusiv seksjon for gastrokirurgi
Sykehuset Levanger
42 mnd

Spesialiseringstjeneste annet HF

Klinikk for kirurgi, gastroenterologisk avdeling
St.Olavs hospital
18 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger 

Introduksjon av nye LIS skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved HNT eller i kirurgi ved andre HF.                                                  

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling                                   

Supervisjon skjer fortløpende fra alle avdelingens overleger og mer erfaren LIS-lege. Dette gjelder alle avdelingens aktiviteter (operasjoner, poliklinikk, visittgang, vaktarbeid. Det legges vekt på at utdanningskandidatene skal få en god progresjon etter hvert som de utvikler mer erfaring. Alle LIS-leger har en fast overlege oppnevnt som veileder. Denne har ansvaret for månedlige veiledersamtaler, samt vurdering av progresjon i utdanningen om nødvendig i evalueringskollegium. Ved behov kan LIS-lege også kontakte veileder utenom planlagte veiledersamtalene

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Helsepersonell opererer pasient på operasjonsstue. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes


Internundervisning og kurs

Avdeling for kirurgi har 90 minutter teoretisk internundervisning hver uke organisert i henhold til læringsmålene tilsvarende 70t/år.

Vi har faste tider for internundervisning tirdag og torsdag.
 Program for undervisningen legges opp av utdanningsutvalget. Både overleger og LIS-leger har ansvar for forberedelse og gjennomføring av internundervisning. Noen temaer blir også dekket av leger fra andre avdelinger, der dette er relevant (radiologi, indremedisin, anestesi). Det meste av undervisningen er i form av foredrag, men det blir også tatt opp kasuistikker og artikkelgjennomganger. Det legges opp til diskusjon rundt de emnene som blir tatt opp.

Helse Nord-Trøndelag er utdanningsinstitusjon for medisinstudenter fra NTNU, og LIS-leger deltar aktivt i studentundervisning.

LIS-leger får permisjon for anbefalte kurs. Vi gir også permisjon til andre kurs og kongresser der deltagelse anses hensiktsmessig. 

Forskning                                                                                 

Kirurgisk avdeling er forvalter av registerdata og har ansvar for utlevering av pasientdata til forskningsprosjekter. Kirurgisk avdeling Levanger har gode muligheter for klinisk forskning og gjennom mange år har det vært publisert arbeider fra avdelingen. Det er avdelingens satsning at deltagelse i klinisk forskning, fagutvikling, kvalitetskontroll og prosjekter i samarbeid med HUNT forskningssenter er ønskelig og nyttig. Det er bl. a. ansatt en professor og to førsteamanuenser (en overlege og en LIS) knyttet til DMF, NTNU. To overleger har nylig avsluttet PhD-prosjektene sine, en annen overlegene holder på med PhD-prosjekt. Sykehuset er involvert i utdanning av medisinstudenter fra 3. studieåret (NTNU-LINK). 

Forskning for LIS-leger

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Avdeling for kirurgi ved sykehusene på Namsos og Levanger har hvert sitt lokale utdanningsutvalg bestående av en spesialist, som er leder, og en LIS representant. De fire medlemmene av de lokale utvalg utgjør foretakets utdanningsutvalg i gastroenterologisk kirurgi, der en av spesialistene er utdanningsansvarlig overlege.

Utdanningsutvalgets oppgave er å tilrettelegge utdanningen for LIS-leger, herunder å organisere internundervisningen og sette fokus på god veiledning og supervisjon.

Simulering og ferdighetstrening

Ferdighetstrening fåes i praktiske arbeid under supervisjon

Tillitsvalgte for leger i HNT

tillitsvalgte for leger i HNT

Kontakt

Kontakt for LIS-leger


Fant du det du lette etter?