HELSENORGE
Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i nevrologi ved Sykehuset Namsos

Som LIS-lege på Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 12 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med St.Olavs hospital.

Helsepersonell på pasientrom. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Organisering av spesialiteten

Nevrologisk avdeling er en del av klinikk for medisin og nevrologi. 

Det er per i dag 6,5 stilling for nevrolog og 4 stilinger for leger i spesialisering ved nevrologisk avdeling. Ved sykehuset Levanger er det 2 stillinger for nevrolog.

Nevrologisk avdelings ansatte representerer ulike yrkesgrupper så som leger, sykepleiere, KNF (klinisk nevrofysiologi)-teknikere, sekretærer og logoped. Det er tett samarbeid med andre profesjonsgrupper, slik som fysioterapeuter, ergoterapeuter og ernæringsfysiolog. Avdelingen har i tillegg knyttet til seg en nevropsykolog gjennom intensjonsavtale med BUP Namsos som tar utredninger etter henvisning.

For øvrig er det stor nærhet til andre fag og spesialiteter

Utdanningsløpet er lagt opp ut fra krav om oppfyllelse av læringsmål og krav til gjennomføring av læringsaktiviteter. LIS-legene går inn i ordinær vakt og skal rotere mellom nevrologisk sengepost, poliklinikk, og slagenhet. Ambulering mellom Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger vil være aktuelt for å bli kjent med driften i hele nevrologisk avdeling

Det er hospitering ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Levanger

Nevrologisk avdeling har vaktberedskap for øyeblikkelig hjelp. LIS-lege har primærvakt med nevrolog som bakvakt.

Avdeling for nevrologi

Nevrologisk avdeling er gjennomgående organisert med virksomhet på begge sykehus.

Helse Nord-Trøndelags nevrologiske sengepost med 5 senger er lokalisert ved Sykehuset Namsos og behandler nevrologiske pasienter med behov for akuttinnleggelse, samt elektive pasienter med behov for nevrologisk utredning/behandling og tverrfaglig vurdering. Nevrologiske sengepost er organisert i en felles seksjon i medisinsk avdeling sammen med slag, geriatri og generell indremedisin

Både ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger drives en nevrologisk spesialistpoliklinikk som dekker hele spekteret av nevrologiske sykdommer.

Ved begge poliklinikkene er det sykepleiere med spesialutdanning i nevrologi. De har spesiell kompetanse innenfor de nevrologiske fagområder, og står for opplæring av MS-pasienter som får immunmodulerende behandling og for fagområdet Parkinson og epilepsi.

Avdelingen har en botoxpoliklinikk med sykepleiere for pasienter med migrene.

Ved begge sykehus er det fullt utstyrte nevrofysiologiske laboratorier med elektronisk kommunikasjon mellom sykehusene. Avdelingen har digitalt EEG-utstyr og nevrografi /EMG/EP-utstyr. Det tas både EEG, nevrografi, EMG, EP og dupleks av halskar og intrakranielle hjernekar (TCD). Det er elektronisk tilgang på EEG-kurver på tvers av de to sykehusene. KNF-seksjonen ved St. Olavs Hospital har tilgang til EEG databasen for å tolke EEG av barn, også som ledd i 2. opinion-vurderinger.

Foruten pasientbehandling i poliklinikk og sengepost har avdelingen i samarbeid med psykiatrisk avdeling Sykehuset Namsos et gruppebehandlingstilbud til personer med kronisk smerte og/eller utmattelse/ME.

Avdelingen har tverrfaglig ryggpoliklinikk i samarbeid med fysioterapeut, tverrfaglig ryggmøte med ortoped, fysioterapeuter og henviser til rygg-gruppe i regi av fysio og ergoterapiavdelingen. Avdelingen har ansvar for pasient og pårørendeopplæring i regi av lærings- og mestringssentret (LMS) innen MS, Parkinson og epilepsi

I tillegg til regulær klinisk virksomhet, driver avdelingen med flere godt forankrete samarbeidsprosjekter med ulike aktører:

  • Regionalt samarbeid rundt pasientforløp, bl.a. ALS

  • Samarbeid med kirurgisk, medisinsk og psykiatrisk avdeling om helhetlige pasientforløp.

  • NTNU link – Fra og med høsten 2018 har HNT bidratt med å utdanne leger i samarbeid med NTNU gjennom utdanningsprogrammet NTNU link. Dette betyr at avdelingen jevnlig har studenter som har pasientkonsultasjoner under veiledning av legene her, samt at avdelingen er involvert i plenumsundervisning

  • Leger og sykepleiere er til enhver tid involvert i ulike MS studier

  • Representant i muskelregistret

  • Bekkenbunngruppe på tvers av somatiske avdelinger

I tillegg er avdelingen delaktig i ulike innovasjonsprosjekter som tar sikte på å utvikle organisasjonen og måten vi jobber i tråd med sentrale krav, overordnede føringer og for å møte fremtidens behov. Kvalitets- og forbedringsarbeidet står sentralt i avdelingen

Alle ansatte har avtale om fast arbeidssted. Det foregår ambulering ved behov mellom de to sykehusene etter individuell avtale med hver enkelt ansatt

Utdanningsløpet

Utdanningsløpet for nevrologi varer i minimum 5 år etter gjennomført LIS1-tjeneste. Utdanningen bygger på læringsmålene for nevrologi. Det meste av læringsmålene oppnås på Sykehuset Namsos gjennom arbeid på poliklinikken, sengepost og ved vaktarbeid.

Læringsmål innen hjerneslag vil oppfylles ved samarbeid med medisinsk fellespost Sykehuset Namsos. Noen av læringsmålene innen rehabilitering vil oppnås ved hospitering ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Levanger. For å oppfylle alle læringsmål, er det spesialiseringstid ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi og nevrokirurgisk avdeling St.Olavs hospital (totalt 12 mnd).

Utdanningsløp

Utdanningssted

Tid

Avdeling hovedspesialitet

Nevrologisk avdeling,
Sykehuset Namsos

48 mnd

Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, 
St.Olavs hospital


6 mnd

​Avdeling for nevrokirugi,
St.Olavs hospital
​6 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger

Nye LIS-leger tas i mot av avdelingslederen og avdelingsoverlege den første dagen. En av de erfarne LIS-legene har spesielt ansvar for å gjøre prosessen så smidig som mulig.

Tilganger til de forskjellige systemer som pasientjournal, røntgen og så videre bestilles på forhånd. LIS-lege får også tildelt sin veileder.

Avdelingen har et informasjonsskriv som beskriver rutiner, oppgaver, ansvar og rettigheter for LIS-lege. Dette skrivet deles ut den første arbeidsdagen.

Det blir også omvisning på de forskjellige avdelinger på Sykehuset.

De første ukene vil bli brukt til å bli kjent med avdelingen, opplæring i datasystemer og opplæring i legespesifikke metoder og ferdigheter. Etter hvert vil LIS-legen få ansvar for hele pasientforløp og bli introdusert for ulike arbeidsmetoder på avdelingen.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Vi skiller mellom den daglige veiledningen/supervisjonen, og den mer systematiserte veiledningen/supervisjonen i regi av veilederen til LIS-legen.

En nyansatt LIS-lege jobber først på sengepost. Avhengig av erfaring, kunnskap og progresjon vurderes det individuelt når du kan starte med å gå vakter og å jobbe på poliklinikken. Både på sengepost og poliklinikk er det alltid en spesialist tilgjengelig for spørsmål og veiledning. Under previsitten og visitten er overlegen sammen med LIS, noe som gir svært gode muligheter for supervisjon og veiledning. I tillegg har alle legene på avdelingen ukentlige møter der man kan diskutere kasuistikker og andre kliniske problemstillinger. Dette er den daglige veiledningen.

Veiledningssamtale mellom LIS-lege og overlege. Foto.

Alle LIS-leger har månedlige veiledningssamtaler med veileder. Foto: Ole A. Kirknes.


Når det gjelder den mer overordnete veiledningen er det hver måned et møte mellom LIS-lege og veileder. Under dette møtet bruker veilederen veiledermodulen i Kompetanseportalen. Her legges det til rette for tilbakemeldinger angående faglig progresjon og vurdering av konkret behov for å styrke kompetanse og ferdigheter på enkelte områder. Det blir også fokusert på at man skal styre arbeidsoppgaver basert på progresjon (f.eks. gjennom utviding av hvilke diagnosegrupper man møter ved poliklinisk arbeid), samt tilbakemeldinger fra LIS-lege angående avdelingen, arbeidsmiljøet og hvordan arbeidsoppgavene oppleves.

Progresjonen av utdanningen vurderes med jevne mellomrom også i overlegeforum sammen med veilederen. Det gjelder også den endelig anbefalingen for hele spesialistutdanning.

En annen viktig del av utdanningen er undervisning og faglige møter. Hver uke har vi 2x 1 time LIS-undervisning. LIS-legene deltar aktivt i opplegget. Ukentlig er det et tverrfaglig legemøte hvor alle fag deltar. Her har alle avdelinger ansvar å holde et foredrag med et tverrfaglig tema «på omgang».

LIS-legen oppfordres også til å være med på relevante LIS-undervisninger på andre avdelinger, så langt det lar seg gjøre med hensyn til avdelingens drift.

Et nevromedisinsk forum ble etablert sammen med medisinsk avdeling, hvor vi har i alt 4 møter på 45 min., fordelt på hele året. Tema omhandler nevrologiske emner som er relevante for indremedisinere.

LIS-legene får anledning til å delta på anbefalte og valgfrie kurs nødvendig for spesialisering.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Evaluering av LIS-legen dens faglige progresjon skjer i veiledningssamtalen. I tillegg gjennomføres halvårlige evalueringer i lag med LIS-lege, veileder, overleger og avdelingsoverlege (evalueringskollegium). På disse halvårsevalueringene gjennomgås gjennomførte læringsaktiviteter fra sist periode, aktuelle læringsmål godkjennes og nye mål legges for neste halvårsperiode.

LIS kan dessuten fortløpende sende gjennomførte læringsaktiviteter til godkjenning hos veileder/annen relevant fagperson. 

Internundervisning og kurs

Den teoretiske undervisningen i avdelingen er organisert som:
1)      Internundervisning: 2 dager (60min x 2) per uke tilsvarende minimum 70t/år har vi internundervisning ihht. kliniske læringsmål. En gang i måned (hver 1.torsdag i måned) har vi felles internundervisning med Nevrologisk avd. ved St.Olavs Hospital (telematikk). Utdanningskomite har ansvar for å lage plan for internundervisning som dekker temaer etter nasjonale læringsmål.
I internundervisningen brukes både interne og eksterne forelesere, og LIS-legene er involvert i en stor grad. Det er obligatorisk for LIS å delta i undervisningen.
2)      2) NevroForum: en gang i uken (60 min hver tirsdag) har vi faglig legemøte som brukes til drøfting av kasuistikker, gjennomgang av kliniske prosedyrer og drøfting av problemstillinger som er knyttet til utdanningen, referater fra kurs/konferanser.
3)      Felles undervisning: en gang i uken (30 min hver torsdag) deltar vi på felles undervisning for legene på sykehuset.

Avdelingen innvilger også permisjon for anbefalte kurs, men støtter også deltakelse i andre relevante nasjonale og internasjonale kurs/konferanser etter avtale med avdelingsleder.

Forskning

Avdelingen driver i utstrakt grad med klinisk forskning som ledd i internasjonale studier, hovedsakelig innenfor MS. Dette har resultert i en del publikasjoner de siste årene. Det er derfor gode muligheter for LIS-legen å få innsyn hvordan slike studier drives. En av legene på avdelingen har ph.d. og flere leger har forskningserfaring. Forholdene ligger derfor godt til rette for interesserte LIS-lege å starte med egne kliniske forskningsprosjekter eller bli med på samarbeidsprosjekter med andre forskningsmiljø på sykehuset. HNT har en egen forskningsavdeling som er behjelpelig med start og gjennomføring av prosjekter. Det avholdes også forskningsmøter på sykehuset hvor erfaringer og problemstillinger i tilknytning til prosjektene kan drøftes.

Forskning for LIS-leger

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget består av en overlege (leder), en LIS-lege og avdelingsoverlege.

Det avholdes mist 2 møter per år (vår/høst) i utdanningsutvalget.

Utdanningsutvalget har også ansvar for utarbeidelse av undervisningsplan.

Simulering og ferdighetstrening

Dette punktet er ikke aktuelt for vår spesialitet.

Tillitsvalgte

Interesser til LIS blir ivaretatt av tillitsvalgapparatet ved HNT. Klinikk for medisin og rehabilitering har faste møtepunkter ved tillitsvalgte i forbindelse med budsjettarbeid på høsten, og annet endringsarbeid.

Det partsammensatte samarbeidet blir ellers ivaretatt via ordinær struktur.

Tillitsvalgte for leger

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege eller  avdelingsleder.

Kontakt for LIS-leger

Fant du det du lette etter?