HELSENORGE
Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Ortopedisk avdeling på St.Olavs hospital.

LIS-lege undersøker pasientens hånd. Foto.

Ortopedisk poliklinikk. Foto: Ole A. Kirknes

Organisering av spesialiteten

Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Levanger tilbyr spesialisering innen ortopedisk kirurgi. Avdelingen ledes av avdelingsoverlegen og er organisert under Klinikk for kirurgi.

Avdeling for ortopedi

Sykehuset Levanger er akuttsykehus med traumefunksjon. Ortopedisk avdeling har 21 senger.

Avdelingen har 8 overlegestillinger og 7 LIS-stillinger.

Ortopedisk LIS-lege går i 7-delt vakt med hvilende hjemmevakt, det er ortoped i bakvakt.

Vasking av hender i forkant av operasjon. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Avdelingen dekker det meste innen fagfeltet ortopedi og har kompetanse innen ryggkirurgi, protesekirurgi, artroskopisk kirurgi, hånd- og fotkirurgi, barneortopedi, infeksjoner og traumatologi. I 2018 ble det gjort 324 elektive inneliggende inngrep, 416 elektive dagkirurgiske inngrep, 1157 ø-hjelps-inngrep og  11560 konsultasjoner ved poliklinikken. LIS-lege var førsteoperatør ved om lag 50 % av inngrepene.

Utdanningsløpet

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten, operasjonsavdelingen, i mottak og i poliklinikken.

Ved tjeneste på Sykehuset Levanger vil du som LIS-lege i løpet av 4,5 år få dekket nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål i spesialiteten ortopedisk kirurgi.

For fullføring av læringsmål kreves det 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital.

Utdanningsløp

Utdanningssted

Tid

Avdeling hovedspesialitet

Ortopedisk avdeling
Sykehuset Levanger 

54 mnd

Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Ortopedisk avdeling
St. Olavs Hospital

18 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger

Introduksjon og omvisning første dag. Opplæring i journalsystem og talegjenkjenning dersom dette er ukjent fra tidligere.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Supervisjon foregår etter mester-svenn-prinsippet gjennom assistanse ved operasjon, visittgange og poliklinikk/vakt.

Alle får oppnevnt egen veileder. Veiledningssamtaler 1 gang i måneden. Løpende supervisjon.

Det er avsatt tid til faglig fordypning i tjenesteplanen (22 dager/år).  

Overlege veileder LIS-lege under operativt inngrep. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Internundervisning og kurs

Avdelingen har ukentlig internundervisning tilsvarende 70t/år. Avdelingens utdanningsutvalg har ansvar for undervisningsprogrammet, som skal dekke definerte læringsmål i Kompetanseportalen.

Man får innvilget deltakelse i anbefalte og valgfrie kurs inntil 2 uker i året.

Forskning

Avdelingen vil sørge for veiledning av prosjektoppgave.

Forskning for LIS-leger

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Avdelingsoverlegen er utdanningsansvarlig overlege. Overlege og LIS utgjør i tillegg utdanningsutvalget.

Simulering og ferdighetstrening

Ferdighetstrening foregår gjennom supervisjon av den kliniske aktivitet.

Tillitsvalgte

 LIS-legenes arbeidsplan utarbeides i samråd med tillitsvalgt for YLF.

Tillitsvalgte for LIS-leger

Kontakt

Kontakt for LIS-leger

Fant du det du lette etter?