HELSENORGE
Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i revmatologi ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 12 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med St.Olavs hospital.

Gruppebilde av ansatte ved Revmatologisk avdeling. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Organisering av spesialiteten

Avdelingen har ingen egen sengepost eller vaktordning, men disponerer 2 senger ved medisinsk avdeling.

Innleggelse av pasienter kan være aktuellt ved utredning og behandling av systemsykdommer, for eksempel vaskulitt, myositt og sklerodermi. 

Vi har seks spesialister i revmatologi og to LIS-leger knyttet til avdelingen.

Avdeling for revmatologi

Revmatologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag er lokalisert ved Sykehuset Levanger.

Vi utreder og behandler revmatiske sykdommer hos voksne. Hovedtyngden er inflammatoriske leddsykdommer som revmatoid artritt, psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt, men også bindevevs- og vaskulittsykdommer.

Revmatologisk avdeling, Sykehuset Levanger dekker hele tidligere Nord-Trøndelag med et nedslagsfeltet på rundt 140 000 innbyggere innen et stort geografisk område.

LIS-lege sitter ved polarisasjonsmikroskop. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Revmatologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag driver en utstrakt poliklinisk virksomhet, hvor både leger og sykepleiere har polikliniske konsultasjoner. Avdelingen hadde 4488 polikliniske konsultasjoner og 810 infusjoner i 2018. Legene ved avdelingen utførte 103 tilsyn på inneliggende pasienter med revmatologiske problemstillinger i 2018.

Det arrangeres røntgenmøter annenhver uke i tillegg til samarbeidsmøter med fysikalsk medisinere og nyreleger hver måned. 

Utdanningsløpet

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet.

Det fleste kliniske læringsmålene kan innfris ved Revmatologisk avdeling og Indremedisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger. Øvrige læringsmål  kan dekkes ved et universitetssykehus. Helse Nord-Trøndelag har avtale om spesialiseringsperiode på 12 måneder med Revmatologisk avdeling, St. Olavs hospital.

Utdanningsløp
Utdanningssted​Tid
​Avdeling 
hovedspesialitet
Revmatologisk avdeling​, Sykehuset Levanger
24 mnd

​Spesialiseringstjeneste
i eget HF

Indremedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger
24 mnd
Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Revmatologisk avdeling, 
St. Olavs hospital

12 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset den enkelte lege.

LIS-legen får innføring i organisering, dokumentasjonssystemer, foretakets kvalitetssystem, beredskap og verdigrunnlag. Nye LIS-leger har en tilpasset arbeidshverdag med gradvis innføring i de ulike pasientkategoriene tilknyttet avdelingen med opplæring i klinisk revmatologisk status og ultralyd av erfaren LIS-lege eller spesialist. 

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Veiledning:  LIS-legen får tildelt veileder som er spesialist i revmatologi. Det settes av en time til veiledningssamtale hver måned.

Supervisjon: Det legges til rette for fortløpende supervisjon av LIS-legen  i de ulike læringssituasjonene LIS-legen utøver sitt arbeid i.  Det legges opp til tett supervisjon (mester-svenn) med noen felleskonsultasjoner ved oppstart og deretter supervisjon ad hoc.

Faglig utvikling: Det er øremerket 60 minutter/uke i arbeidsplan hos både LIS-legen og spesialist for konferering av ulike problemstillinger.

LIS-legen har avsatt 8 timer fordypningstid hver 14. dag. Det legges til rette for at LIS-legen får delta på faglige møter som avholdes ved avdelingen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Vurdering av LIS-legens faglige utviklingen skjer i den månedlige veiledningssamtalen. LIS-legen vil i tillegg få fortløpende vurdering av faglig utvikling og oppnådde læringsmål. De enkelte læringsaktiviteter registreres og vurderes i Kompetanseportalen. Veileder godkjenner læringsmålene, dersom behov drøftes i evalueringskollegiet. Veiledere og supervisører skal møtes to ganger årlig for formell evaluering av LIS-legen. Veileder vil deretter gi formell tilbakemelding til LIS-legen om progresjonen i utdanningen og gi råd om hvordan videre progresjon skal gjennomføres.

Internundervisning og kurs

Avdelingen har internundervisning til passet kliniske læringsmål for LIS- leger 2 ganger i uken, minst 70t pr år: hver tirsdag 12.45-13.30 og torsdag 09.00-10.00.

LIS-lege holder internundervisning for sine kollegaer. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Ansvaret for undervisningen rullerer mellom spesialistene og LIS-legene. Internundervisning skal sikre gjennomgang av teoretiske læringsmål og man benytter en liste med oversikt over læringsmål for spesialiteten for å sikre at dette gjennomgås ila en periode på 2 år. Undervisningen kan ha utgangspunkt i forskningsartikler, kasuistikker eller teoretisk gjennomgang av et tema.

LIS-legen får permisjon for å delta på alle anbefalte kurs. Avdelingen prøver også å legge til rette for deltagelse på andre relevante kurs.

Forskning

Avdelingen deltar i inkludering av pasienter til ulike forskningsprosjekter, eksempelvis NORSTAR-studien. Det planlegges at avdelingen skal delta i en nasjonal randomisert studie om behandling av urinsyregikt når prosjektet har fått godkjenning. Avdelingen er knyttet opp til GTI (Go-treat-it) som inkluderer data til nasjonale kvalitetsregistre (NorArtritt, NorVAS).

En av spesialistene er i PhD-løp. 

Forskning for leger 

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget består av en utdanningsansvarlig overlege, en LIS-lege og avdelingsleder. Det avholdes to faste møter per halvår i utdanningsutvalget.

Simulering og ferdighetstrening

Avdelingen har ikke eget opplegg for simulering. Veiledning  og supervisjon tilknyttet ferdigheter som leddpunksjon, polarisasjonsmikroskopi, kapillærmikroskopi, ultralyd mm gis av alle avdelingens overleger/erfaren LIS.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte for leger

Kontakt

Kontakt for LIS-leger

Fant du det du lette etter?