Grønt sykehus

Å ta hensyn til ytre miljø og klima er viktig for Helse Nord-Trøndelag.

Grønst sykehus

5 delmål innen ytre miljø for 3-årsperioden 2018-2020

3 av målene er felles på foretaksnivå, ett klinikkspesifikk på kjerneaktivitet og ett klinikkspesifikt på å hindre svinn og sløsing.
Retningsgivende for valget av mål har vært: «Å levere høy kvalitet på våre helsetjenester og effektiv drift - er vårt viktigste bidrag som sykehusansatte til godt ytre miljø».

 1. Færre reinnleggelser
  Mål: Antallet reinnleggelser skal reduseres med 1% poeng i 3-årsperioden 2018-2020. Måles i forhold til 2017 nivået.
 2. Færre sykehusinfeksjoner
  Mål: Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 3,5 %. Målt som prevalens 2x årlig.
 3. Mindre bruk av bredspektret antibiotika
  Mål: 30 pst. reduksjon i forbruk av bredspektret antibiotika i sykehusene i 2020 sammenliknet med 2012. 
 4. Klinikkspesifikke delmål innen sin kjerneaktivitet
  Klinikker/sentre skal velge seg minst ett delmiljømål som er særlig relevant og knyttet til sin kjernevirksomhet.
  Eksempel: Pasientreiser – øke samkjøringsgraden.
 5. Minst ett mål som fokuserer på å hindre svinn og sløsing i klinikken (evnt. avd.).
  Alle klinikker/sentre skal velge seg minst et delmål blant følgende områder:
  1) Defekter (avvik og kassasjon)
  2) Overproduksjon (overflødig arbeid)
  3) Venting
  4) Uutnyttede ressurser
  5) Unødvendig transport
  6) For mye på lager
  7) Uhensiktsmessig personforflytninger («gåing»)
  8) Overprestasjon (leverer tjenester utover pasientens eller samfunnets behov)

Hver klinikk utarbeider og iverksetter egne og egnede tiltak, som er relevante for dem, for å bidra til at HNT når fellesmålene.

Våre miljøfotspor i 2015 - 2019

Våre miljøfotspor. JPG-bilde.

Transport

Vi skal redusere reiselengden med personbil og fly. Det gjør vi ved å: aktivt bruke elektronisk baserte kommunikasjonsverktøy, bruke kollektivtransport, samkjøring av pasienter, samkjøring av ansatte, samlasting av varetransport, tilrettelegging for bruk av sykkel. Våre tjenestereiser med personbil og fly skal være klimanøytrale ved bruk av frivillige klimakvoter.

Delmål miljø for HNT 2014 -2017
Redusere antall kjørte km personbil med tjenestereiser med 2 % pr år.

Avfall

Vi skal øke både kildesorteringsgraden og andelen riktig sortering.

Delmål miljø for HNT 2014 -2017
Andelen restavfall skal reduseres med 2 % pr år.

Energi

Vi skal redusere vårt energiforbruk på tre områder: Bruke arealene effektivt, ta i bruk energivennlige løsninger og bedre holdninger hos oss ansatte.

Delmål miljø for HNT 2014 -2017
Vi skal redusere vårt energiforbruk med 2% pr år målt som kWh/m2/år (korrigert for utetemperatur). Vi skal være blant de 5 beste foretakene når det gjelder energiforbruk beregnet som kWh/m2/år.

Innkjøp

I alle vesentlige innkjøp skal det stilles krav til leverandørene med hensyn til miljø og etiske forhold. Det skal kreves miljødokumentasjon av alle deler av produktets livsløp og tjenestens omfang. Livsløp inkluderer råvarebruk, produksjon, emballering, transport, bruk og gjenvinning eller avhending.

Delmål miljø for HNT 2014 -2017
Sjekke at 100 % av de leverandørene som har fått vesentlige oppdrag - som vi har styring med - har beskrevet i tilbudsdokumentene hvordan de ivaretar hensynet til ytre miljø og etiske forhold.

Utslipp

Vi skal redusere våre utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft, sjø og vann. Det vi har av miljøfarlige stoffer skal være sikret etter gjeldende lover og forskrifter. 

Delmål miljø for HNT 2014 -2017
Ikke noe eget delmål på utslipp på foretaksnivå på nåværende tidspunkt. Delmålene innen de andre innsatsområdene bidrar også til å redusere utslippene.

Generelt

Ut i fra miljøpolitikken: Opplæring, holdningsskapende arbeid og praktisk tilrettelegging.

Delmål miljø for HNT 2014 -2017
75 % tatt e-læringskurset i ytre miljø innen 1.okt. (kommer i den nye læringsportalen i april).

Det nytter!

De store menneskeskapte miljøpåvirkningene er en følge av summen av små bidrag fra behov og holdninger til over 7 milliarder enkeltmennesker. Dine valg medfører kanskje forurensing et annet sted på jorden, men før eller siden kommer deler av den hit med luft- og havstrømmer. Luft, vann og mat er blitt «felleseie».  Vi har bare en jord, og vi er alle ombord! Vær selv den forandringen du ønsker å se rundt deg! Ditt bidrag er viktig!

Ditt bidrag er viktig!

Den viktigste delen av vår miljøpolitikk er å ha miljøbevisste medarbeidere og ledere – og det har vi! Da er neste steg å hjelpe hverandre til å omsette de gode holdningene til gode handlinger. Alle klinikkene har egne miljøkoordinatorer.

Vår miljøpolitikk

Å ta hensyn til ytre miljø og klima er viktig for Helse Nord-Trøndelag HF.

Det gjør vi ved å:
• ha miljøbevisste medarbeidere og ledere
• ha oversikt over vår miljø- og klimapåvirkning
• sette oss høye miljømål som vi lever opp til
• ha et styringssystem som sørger for kontinuerlig forbedring av vår miljø- og klimapåvirkning, inkludert å forebygge forurensing
• kjøpe inn smartere og mindre slik at vi forurenser mindre
• tilfredsstille de lovbestemte miljøkrav
• informere våre brukere, samarbeidspartnere, kunder og leverandører om vår miljøpolitikk

På denne måten ønsker vi i Helse Nord-Trøndelag HF å ta vårt samfunnsansvar for en bærekraftig utvikling - for vår folkehelse og livsvilkårene for våre etterkommere.

HNT er sertifisert etter miljøstandarden NS-ISO 14001:2004

HNT er sertifisert etter miljøstandarden NS-ISO 14001:2015

Fant du det du lette etter?