Grønt sykehus

Å ta hensyn til ytre miljø og klima er viktig for Helse Nord-Trøndelag.

Grønst sykehus

Innsatsområdene i vår miljøsatsing med delmål for perioden 2014-2017 var:

Transport

Mål: Vi skal redusere antall kjørte km tjenestereiser med personbil med 2%  pr år.

  • Vi klarte 1 % reduksjon i 2016 i forhold til 2015.
  • Vi klarte 0,3 % reduksjon i 2017 i forhold til 2016 - målet ikke nådd.

2016

Tjenestereiser ca. 60 leasede personbiler: 896 000 km (tilsvarer rundt Ekvator x 22).

Tjenestereiser med kjøregodtgj.: 654 000 km (Ekvator x 16).

Tjenestereiser fly: 1 360 000 km (Ekvator x 34) – en reduksjon på 12% i forhold til 2015.

2017

Tjenestereiser ca. 60 leasede personbiler: 920 000 km (tilsvarer rundt Ekvator x 23).

Tjenestereiser med kjøregodtgj.: 624 000 km (Ekvator x 15).

Tjenestereiser med fly: 1 380 000 km (Ekvator x 34) - en økning på 1,5% i forhold til 2016.

Avfall

Mål: Vi skal redusere andelen restavfall med 2% pr år.

  • Vi klarte 1,3% reduksjon i 2016 i forhold til 2015
  • Vi klarte 3,9% reduksjon i 2017 i forhold til 2016 - målet nådd med god margin.

2016

745 tonn avfall, hvorav 405 tonn restavfall

2017

725 tonn avfall, hvorav 373 tonn restavfall

Energi

Mål: Vi skal redusere vårt energiforbruk med 2% pr år målt som kWh/m2/år. Vi skal være blant de 5 beste foretakene når det gjelder energiforbruk beregnet som kWh/m2/år.

  • Vi brukte 7,4 % mer energi i 2016 enn i 2015.
  • Vi brukte 3,8% mindre energi i 2017 enn i 2016 - målet er nådd.

Energiforbruk i 2016

26,3 mill kWh, mer enn 1000 eneboliger

Energiforbruk i 2017

25,3 mill kWh, mer enn 1000 eneboliger

Utslipp

Mål: Vi skal redusere våre utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft, sjø og vann. Det vi har av miljøfarlige stoffer skal være sikret etter gjeldende lover og forskrifter.

Forbruket av lystgass, andre anestesigasser og kuldemedier tilsvarer ca. 405 tonn CO2-ekvivalenter i 2017, mens det i 2016 var 505 tonn - målet er nådd.

Innkjøp

Mål: Vi skal sørge for at 100% av de leverandørene som har fått vesentlige oppdrag - som vi har styring med - har beskrevet i tilbudsdokumentene hvordan de ivaretar hensynet til ytre miljø og etiske forhold.

Vi kjøper årlig varer og tjenester for ca 500 mill kr. Fra 2017 er innkjøpsfunksjonen i stor grad overført til det felleseide nasjonale foretaket Sykehusinnkjøp HF. 

Det nytter!

De store menneskeskapte miljøpåvirkningene er en følge av summen av små bidrag fra behov og holdninger til over 7 milliarder enkeltmennesker. Dine valg medfører kanskje forurensing et annet sted på jorden, men før eller siden kommer deler av den hit med luft- og havstrømmer. Luft, vann og mat er blitt «felleseie».  Vi har bare en jord, og vi er alle ombord! Vær selv den forandringen du ønsker å se rundt deg! Ditt bidrag er viktig!

Ditt bidrag er viktig!

Den viktigste delen av vår miljøpolitikk er å ha miljøbevisste medarbeidere og ledere – og det har vi! Da er neste steg å hjelpe hverandre til å omsette de gode holdningene til gode handlinger. Alle klinikkene har egne miljøkoordinatorer.

Vår miljøpolitikk

Å ta hensyn til ytre miljø og klima er viktig for Helse Nord-Trøndelag HF.

Det gjør vi ved å:
• ha miljøbevisste medarbeidere og ledere
• ha oversikt over vår miljø- og klimapåvirkning
• sette oss høye miljømål som vi lever opp til
• ha et styringssystem som sørger for kontinuerlig forbedring av vår miljø- og klimapåvirkning, inkludert å forebygge forurensing
• kjøpe inn smartere og mindre slik at vi forurenser mindre
• tilfredsstille de lovbestemte miljøkrav
• informere våre brukere, samarbeidspartnere, kunder og leverandører om vår miljøpolitikk

På denne måten ønsker vi i Helse Nord-Trøndelag HF å ta vårt samfunnsansvar for en bærekraftig utvikling - for vår folkehelse og livsvilkårene for våre etterkommere.

HNT er sertifisert etter miljøstandarden NS-ISO 14001:2004

HNT er sertifisert etter miljøstandarden NS-ISO 14001:2004

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.