HELSENORGE
Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Sykehuset Namsos

Som LIS-lege på Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har avtale om spesialiseringstid ved St.Olavs hospital.

LIS-lege i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Organisering av spesialiteten

Avdelingen for fødselshjelp og kvinnesykdommer er organisert i Klinikk for Kvinne-Barn og Familie. Klinikken er gjennomgående med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer

på Namsos har avdelingen 6 spesialister og 2 LIS3-stillinger. LIS-legene får tildelt veileder like etter ansettelse, som følger dem til de er ferdige. LIS-legene har tett samarbeid og supervisjon med alle legene på avdelingen. Det er godt samarbeid med sykepleierne/barnepleiere og jordmødrene. Avdelingen tar fødsler ned til uke 35.  Utover dette får kandidatene god opplæring og kunnskap i den generelle gynekologien, og den generelle obstetrikken. Spissing av kompetanse vil skje på St. Olavs hospital etter en viss tid.

Både LIS-legene og spesialistene deltar i vakt. LIS-legen inngår i 5-delt turnus.

Det er 7 sengeplasser på føde/barselavdelingen, og 4 senger på generell gynekologisk avdeling. Egen dagkirurgi sammen med øvrige kirurgiske fag.

Det er utbredt poliklinisk virksomhet, både gynekologisk og svangerskapspoliklinikk. Det er 1 ultralydjordmor, som også inngår i opplæringen av LIS-leger.

Det er operasjonsdager 3 dager per uke, der LIS-legene stort sett får fylt sine kompetansekrav på normert tid. Vi har et mål om at ingen operasjoner skal være uten LIS-lege tilstede.

Utdanningsløpet

Spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer er en LIS-3 utdanning på minimum 5 år. Store deler av utdanningen kan utføres i Helse Nord-Trøndelag. I tillegg kommer 18 måneder spesialiseringstid ved Kvinneklinikken, Stolas hospital.

Utdanningsløp

UtdanningsstedTid
Avdeling hovedspesialitet
Avdeling for Gyn/Føde/Barsel,
Sykehuset Namsos
30 mnd

Spesialiseringstjeneste
i eget HF

Avdeling for kirurgi,
Sykehus Namsos
12 mnd
Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Kvinneklinikken,
St. Olavs hospital

18 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger

Ny LIS-lege går som regel i tillegg til annet personell i 1-2 uker. Vi tilstreber vaktfri periode i starten av tjenesten. Men samtidig har også spesialistene har alltid bakvakt så LIS-lege har alltid noen å konferere med/evnt tilkalle. . Utover dette gis det opplæring i talegjenkjenning og dataopplæring ved behov.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Supervisjon: Det legges til rette med at LIS-legen alltid har en overlege å spørre på dagtid; til hjelp på poliklinikk og postarbeid. På operasjon settes LIS alltid som førsteoperatør, med en overlege som assistent.

Veiledning: Vi planlegger 3 timer veiledning hver måned mellom kandidat og veileder. 

Faglig utvikling: LIS-legen har 4 timer fordypning hver uke. Dette samles til en hel studiedag 2.hver uke. 

Avdelingen arrangerer fagdag 2 ganger pr år. 

Avdelingen har interne obligatoriske kursdager 2 ganger pr år.

Torsdager er det fellesmøte med alle leger ved sykehuset, hvor de ulike avdelingene veksler med å ha faglig program.

LIS-legen deltar på daglige morgenmøter. 

LIS-legen kan delta på anbefalte kurs 2 ganger pr år.

LIS-legen vil alltid ha flere leger å spørre og det tilstrebes supervisjon hver dag i praktiske ferdigheter. 

Veiledningssamtale mellom LIS-lege og overlege. Foto.

Alle LIS-leger har månedlige veiledningssamtaler med veileder. Foto: Ole A. Kirknes.


Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Internundervisning og kurs

Avdelingen har 90 minutter teoretisk internundervisning hver uke organisert i henhold til læringsmålene tilsvarende 70 t/år.

Det er internundervisning 2 ganger per uke a 45 min.

Fra høst 2019 er det satt opp tema for undervisning, som er hentet direkte ut av de nye læringsmålene i kompetanseportalen for å sikre at alle temaene blir belyst ca 1 gang per år.

Forskning

Avdelingen har en overlege med doktorgrad.

Avdelingen har tradisjon for å tilrettelegge for forskning når noen ønsker det. 

Forskning for LIS-leger

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget består av 1 overlege og 1 LIS-lege.

Simulering og ferdighetstrening

D-boks for laparaskopisk simulatortrening ble innkjøpt i 2018, og benyttes jevnlig for trening.

I tillegg finnes det fantomer for trening på GU, trening på forløsningsteknikker, og for samhandling i akutte fødesituasjoner.

BEST-øvelser i mottagelsen arrangeres ca. 2 ganger per semester, og roterer på alle leger på avdelingen.

Intensivavdelingen arrangerer HLR-øvelser ca. 2 ganger per semester.

I tillegg planlegges det simulatortrening hver torsdag morgen med avdelingens ansatte der man øver sammen på akutte fødesituasjoner, postpartumblødning etc.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte for leger i HNT

Kontakt

Kontakt for LIS-leger

Fant du det du lette etter?