HELSENORGE

Henvisning til rehabilitering og habilitering

Rutiner for henvisning til privat rehabilitering og habilitering i spesialisthelsetjenesten er forskjellig, avhengig av hvor henvisningen kommer fra. For at vi skal kunne rettighetsvurdere henvisningen, er det helt avgjørende at henvisningen inneholder all informasjon vi trenger.

VIKTIG! 

Hvilken informasjon må henvisningen inneholde for å kunne bli vurdert?

Regional vurderingsenhet for rehabilitering (RVE) i Helse Midt-Norge har som en av sine primæroppgaver å rettighetsvurdere alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket. For å kunne rettighetsvurdere er det helt avgjørende at henvisningen inneholder tilstrekkelig informasjon til å vurdere pasientens behov og hvilket tilbud som passer best.

Det er særlig viktig at henvisningen inneholder god informasjon om

  • hvordan pasientens diagnose og de plagene den gir påvirker pasientens funksjon i det daglige.
  • hva pasienten og fastlegen forventer å oppnå gjennom rehabiliteringstilbudet (målsetning).
  • hvilke tiltak som allerede er forsøkt og med hvilket resultat.

Vi oppfordrer både henvisere og pasienter til å se vår informasjonsfilm om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.  

 

Hvem skal jeg sende henvisningen til?

Henvisninger fra fastleger og avtalespesialister

Vi har ikke eget søknadsskjema ifm henvisning til rehabilitering og habilitering. Henvis pasienten elektronisk på samme måte som du oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige tjenester ved helseforetaket. Henvisningen skal sendes til regional vurderingsenhet HMN via Norsk helsenett. 
Dersom elektronisk henvisning ikke kan benyttes, sendes henvisning til 
Regional vurderingsenhet for rehabilitering, Helse Nord-Trøndelag HF, Postboks 333, 7601 Levanger

Henvisninger vedrørende innelagte pasienter ved Helse Nord-Trøndelag HF

Ved tidlig oppdagelse av behov for opphold i privat rehabiliteringsinstitusjon direkte etter endt sykehusopphold (pasient i forløp) , sendes det melding til RVE, som så formidler til ønsket institusjon. Det blir ikke gjort en ny rettighetsvurdering, det er kun en videreformidling. Mal fra Doculive benyttes og fylles ut av sykepleier på sengepost. 

Epikrise som henvisning til privat rehabiliteringsinstitusjon med ønske om opphold senere i forløpet, sendes direkte elektronisk til rehabiliteringsinstitusjonen som svarer ut henvisningen selv. 

Det vises til intern EQS-prosedyre i HNT ID 14861.​​

Henvisninger vedrørende innelagte pasienter St.Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal

Henvisningen skal gå direkte til institusjonen.

Henvisninger fra poliklinikker i Helse Midt-Norge

Fra poliklinikker i helseforetaket skal henvisninger gå til RVE for rettighetsvurdering, dersom pasienten ikke er i et forløp der rehabilitering kommer som en naturlig følge. Benytt poliklinisk notat, velg sykehusenhet Levanger og send det elektronisk til postkassen "Henvisninger og søknader RVE".Fant du det du lette etter?