HELSENORGE
Helsefellesskapet i nordre del av Trøndelag. Logo.

Samhandlingsrutiner

Samhandlingsrutinene er utarbeidet for å sikre samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og Helse Nord-Trøndelag.

Blodtransfusjon - Anbefalinger i forhold til transfusjon av blod og blodprodukter utenfor sykehus

Sikre at pasienter som skrives ut med nyoppstartet parenteral legemiddel/ernæringsbehandling får legemidler/ernæring og forbruksmateriell iht behov. Planlegge og samkjøre utskrivingen med samarbeidende parter.

Brukerrepresentasjon - oppnevning og honorering

Rutiner for oppnevning og honorering av brukerrepresentanter i samarbeidet mellom kommune og Helse Nord-Trøndelag HF. 
Rutinen er under revisjon.

Hjelpemidler

Rutine for formidling av tekniske hjelpemidler når pasient er innlagt /skal innlegges i Helse Nord-Trøndelag HF. 

Hospiteringsordning mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF

Informasjon om hospiteringsordningen mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Individuell plan

Retningslinjer for informasjon om og utarbeidelse av individuell plan mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Ledsager fra kommunene ved innleggelse i sykehus

Revidert rutine gjeldende fra 1.mars 2022:
2022 Rutine for innleie av ledsager fra kommunen ved innleggelse av pasienter i HNT - vedtatt i ASU 20.01.22.pdf

Legesamarbeid

Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og Helse Nord-Trøndelag HF.

Parenteral behandling hjemme -antibiotika, smertepumpe, parenteral ernæring, forbruksmateriell

Sikre at pasienter som skrives ut med nyoppstartet parenteral legemiddel/ernæringsbehandling får legemidler/ernæring og forbruksmateriell iht behov. Planlegge og samkjøre utskrivingen med samarbeidende parter.

PLO meldinger

Samarbeid i komplekse pasientsaker

Skriftlig samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og kommunen om ansvarsavklaring i komplekse pasientsaker.

Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselstilbud

Rutiner som skal sikre godt samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselstilbud.

Samhandlingsavvik og forbedringsforslag

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i samarbeidsavtalen, skal meldes skriftlig. Innsendte avvik og forbedringsforslag brukes i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid.

Veiledningsplikten

​Informasjon om veiledningsplikten slik den er presisert i lovverk og rundskriv. Hensikten med denne informasjonen er å avklare forventninger til hverandre om hva veiledningsplikten innebærer, og hvordan den bør følges opp.

Fant du det du lette etter?