Illustrasjonsfoto - helsepersonell

Om oss

​Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) har ansvaret for at 190 000 innbyggere i vår region tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykiatrisk helsevern. Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Stjørdal og DPS Kolvereid er våre enheter. I tillegg drifter vi AMK-sentralen og ambulansetjenesten.

«På lag med deg for din helse»

Strategisk utviklingsplan i Helse Nord-Trøndelag 

Behandlingssteder

Sykehuset Levanger
Sykehuset Namsos
DPS Kolvereid
DPS Stjørdal
Høvdinggården

Befolkningstall

Helse Nord-Trøndelag HF tilhører det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge RHF. Totalt skal vi i felleskap betjene en befolkning på 709 504 innbyggere (Midt-Norge pr. 1. januar 2015).

Fordeling i regionen:
• Nord-Trøndelag 135 738
• Sør-Trøndelag 310 047
• Møre og Romsdal 263 719

Brukerutvalget

Som et viktig bindeledd mellom pasienter, brukere og pårørende har Brukerutvalget en sentral rolle. Utvalget består av representater fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner. Har faste egne møter og deltar i helseforetakets styremøter.

Brukerutvalg og oppgaver

 

Historikk

Helse Nord-Trøndelag HF ble opprettet i 2002, i forbindelse med Statens overtagelse av sykehusene. Før den tid var det fylkene som hadde ansvar for sykehusdriften. Endringen førte til at fylkets to sykehus ble samlet under en felles organisasjon, og Innherred sykehus og Namdal sykehus, skiftet navn til Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

I tillegg til disse endringene ble det etablert et desentralisert psykiatrisk tilbud, og DPS Stjørdal og DPS Kolvereid (distriktspsykiatrisk senter) ble innlemmet i helseforetaket.

Sykehuset Levanger:

Sykehuset i Levanger har gått fra Nordre Trondhjems Amts Sygehus på Eidesøren til Innherred sykehus på Levanger. Siste skudd på navnestammen er Sykehuset Levanger.

De 20 amtsmennene bestemte seg i 1840, og dermed begynte tømmeret å rulle. Det ble travle tider for håndverkerne i bygdelagene nærmest omkring og ga en vesentlig oppsving for handelen i den nye kjøpstad Levanger. I hele byggeperioden gikk det med 1277 spesiedaler. En innsparing på 27 spesiedaler i forhold til budsjettet!

1. april 1844 tiltrådte Peter Wilhelm Kreidahl Dietrichson som overlege ved sykehuset. Sørlendingen ble i overlegestillingen i 44 år og har vært vesentlig for utviklingen av sykehuset på Innherred. Det sier seg selv at overtalelsens evner var viktig i årene som fulgte, fordi det ble knapt kjøpt inn et laken til sykehuset før amtsmennene hadde sagt sitt økonomiske ja. Ihvertfall var det tilfellet når det kom til store ting som tapet og panel.

Dietrichson var ideskaper og foregangsmann for sykehusutvikling i fylket. Når det til ett amtsting forelå krav om forbedringer fra overlegen i Skogn, kom et tilsvarende krav fra overlegen i Namdalen til neste amtsting, like sikkert som amen i kjerka. Og slik holdt sykehusvesenet i Nord-Trøndelag seg moderne - helt fram til vår tids sammensatte sykehusvirksomhet og moderne bygninger.

Sykehuset Levanger framstår i dag som et moderne sykehus med svært mange spesialiteter og moderne bygg og utstyr. Samtidig er sykehuset blitt en del av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Trøndelag og Midt-Norge.

Kilde: Innherred sykehus 1843-1979. Gerd Søraa 1979.

Sykehuset Namsos:

Sykehuset Namsos sto ferdig bygd i 1848, etter at Nordre Trondhjems amt hadde investert 4500 spesiedaler. For den temmelig store summen fikk vi fire store og to små sykestuer, noen kontorrom, rom for gangkonene og to ganske store arbeidsværelser, kjøkken og spiskammer. I kjelleren var det vaskeri og buer. Kort sagt et moderne sykehus.

Fra å være en pleieanstalt for radesyke og spedalske går sykehuset sakte men sikkert over til å bli et sted for kur og helbredelse. Treverk blir avluset og fløtet fra Alhus til Namsos ved elva Namsens utløp. Folks frykt for å gå til sykehus skrumper inn år for år, og legevitenskapens framskritt når stadig nye behandlingsmirakler. I takt med strømningene kommer bølger av bygging og modernisering. Namdal sykehus blir en av hjørnesteinene i regionen som et nært og trygt tilbud om moderne helsetjenester.

Sykehuset har utviklet seg til det ugjenkjennelige i løpet av sine første 150 år. I dag er Sykehuset Namsos et moderne sykehus med svært mange spesialiteter og moderne bygg og utstyr. Samtidig er sykehuset blitt en del av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Trøndelag og Midt-Norge.

Kilde: "Det grenseløse sykehus". Namdal sykehus 150 år. 18 48-1998. Gunnar Solum 1998.

Hovedoppgaver, visjon og verdier

Hovedoppgaver:

  • Pasientbehandling
  • Forskning
  • Utdanning av helsepersonell
  • Opplæring av pasienter og pårørende

Visjon:

På lag med deg for din helse

Verdier:

Vårt verdigrunnlag bygger på trygghet, respekt og kvalitet. Det betyr:

  • Trygghet for tilgjengelighet og omsorg
  • Kvalitet i prosess og resultat
  • Respekt i møte med pasienten.


 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ledelsen

Administrerende direktør, klinikkledere og stabssjefene utgjør foretaksledelsen. Helseforetaket er organisert i ti klinikker med hver sin stedlige ledelse. Administrasjon er lokalisert ved Sykehuset Levanger, med enkeltfunksjoner også ved Sykehuset Namsos.

Ledelsen i Helse Nord-Trøndelag

Media

Media

Nøkkeltall Helse Nord-Trøndelag


Våre sykehus er til for innbyggerne i 26 kommuner. 23 kommuner i Nord-Trøndelag, Osen og Roan i Sør-Trøndelag og Bindal i Nordland.

Nedslagsfelt for sykehusene:
Sykehuset Levanger - 95 000 innbyggere, hvorav 73 000 er over 18 år.
Sykehuset Namsos - 43 000 innbygger, hvorav 34 000 er over 18 år.

Ansatte:
I 2015 hadde Helse Nord-Trøndelag cirka 3 600 ansatte (inkludert vikarer og ferievikarer). Omregnet utgjør dette cirka 2 750 årsverk. Fordelingen mellom de to sykehusene er Sykehuset Levanger 68 prosent og Sykehuset Namsos 32 prosent.

Antall senger:
Psykiatrisk klinikk - 86 senger Sykehuset Levanger og 35 senger Sykehuset Namsos.
Somatiske klinikker - 179 senger Sykehuset Levanger og 91 senger Sykehuset Namsos.

Om helseforetaket

Helse Nord-Trøndelag HF har om lag 3 600 ansatte fordelt på 2 750 årsverk. Gjennom våre sykehus leverer vi spesialisthelsetjenester til cirka 140 000 innbyggere i Trøndelag. 23 kommuner i Nord-Trøndelag, Osen og Roan i Sør-Trøndelag og Bindal i Nordland. Budsjett for 2016 er på nærmere 3,3 milliarder kroner.

Organisasjonskart

Organisasjonskart (pdf) per 1. desember 2017

Pasientorientert organisering

For å møte fremtidens utfordringer til pasientens beste, trenger Helse Nord-Trøndelag å se på ulike måter å organisere toppledelsen og klinikkene på. Omorganiseringen omtales som "Pasientorientert organisering".

Pasientorientert organisering

Postjournal

​Postjournal


Styrende dokumenter

Alle styrende dokumenter for Helse Nord-Trøndelag HF er lagt it i styreadministrasjonen for Helse Midt-Norge.

Styrende dokumenter

Styret

Helseforetakene og sykehusene er eid av staten, som har organisert spesialisthelsetjenesten gjennom fire regionale helseforetak. Helse Nord-Trøndelag tilhører Helse Midt-Norge RHF. Hvert helseforetak har et eget styre. I Helse Nord-Trøndelag er det fem eiervalgte representanter og tre ansattrepresentanter som utgjør styret.

Det er Alf Daniel Moen som er styrets leder. Gjennom styreadministrasjonen vår får du tilgang til sakspapirer, vedtak og presentasjoner.

Styreadministrasjon

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.